Akciová spoločnosť - základná charakteristika

  • Ide o druh kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá vytvára základné imanie v minimálnej výške 25.000 €.
  • Založiť a.s. môže buď jediná právnická osoba, alebo viac osôb súčasne (napr. dve fyzické osoby).
  • Základné imanie a.s. musí byť minimálne 25.000 €. Splatenie základného imania je možné dokladovať aj len písomným vyhlásením (nie je nutné dokladať výpis z bankového účtu o splatení vkladov).
  • Na rozdiel od tradičnej obchodnej spoločnosti s.r.o., pri a.s. je možné založenie spoločnosti aj osobou, ktorá má daňové nedoplatky, nedoplatky na Sociálnej poistovni alebo exekúcie.
  • Štatutárnym orgánom (členom predstavenstva a.s.) môže byť len občan Slovenska alebo iného členského štátu EÚ alebo OECD, alebo občan nečlenského štátu s povolením na pobyt na Slovensku. Člen predstavenstva a.s. musí spĺňať aj požiadavku bezúhonnosti
  • Akciová spoločnosť povinne vytvára dozornú radu, ktorá musí mať minimálne 3 členov (člen dozornej rady nesmie byť súčasne členom predstavenstva)
  • Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice
  • Po zápise a.s. do obchodného registra je potrebné viesť zoznam akcionárov a.s. u Centrálneho depozitára cenných papierov