Aké odvody platí konateľ a spoločník s.r.o. v roku 2024?

Odvody konateľa, resp. spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sú rozdielne podľa toho, akým spôsobom je odmeňovaný. Konateľ spoločnosti môže vykonávať funkciu bez nároku na odmenu alebo môže dostávať pravidelné, alebo nepravidelné odmeny. Prípadne môže byť v s.r.o. aj zamestnaný (aj keď to nie je povinné). Všetky tieto aspekty ovplyvňujú výšku odvodov. Pre rok 2024 platia viaceré zmeny v porovnaní s rokom 2023.

Kto je spoločník a kto konateľ s.r.o. a prečo je to dôležité rozlišovať pri odvodoch

V niektorých prípadoch je odvodová povinnosť rozdielna pri spoločníkoch a konateľoch. Preto je potrebné na úvod vyjasniť základnú terminológiu, kto je spoločník a kto konateľ v eseročkách.

Spoločník je majiteľom firmy. Eseročka musí mať minimálne jedného alebo viacerých spoločníkov (majiteľov). Medzi základné práva spoločníka patrí právo na podiel zo zisku spoločnosti, právo hlasovať na valnom zhromaždení firmy a iné.

Konateľ je štatutárnym orgánom firmy. Ide o osobu, ktorá koná v mene spoločnosti navonok, podpisuje zmluvy, má prístup k firemnému účtu a podobne. Konateľ môže svoju funkciu vykonávať bezodplatne alebo s nárokom na odmenu.

Pri jednoosobových s.r.o., je rovnaká osoba v pozícii spoločníka aj v pozícii konateľa. Spoločník teda môže byť aj konateľom a konateľ môže byť aj spoločníkom. Nie je to však pravidlom.

Pri iných štruktúrach firmy môže byť napríklad jedna osoba spoločníkom a iná osoba konateľom. Vždy musí mať firma aspoň jedného alebo viacerých spoločníkov a aspoň jedného alebo viacerých konateľov.

Najčastejšie je spoločník zároveň aj konateľom eseročky. Kto je konateľ a kto spoločník s.r.o. je viditeľné na obchodnom registri.

Odvody konateľa/spoločníka, ktorý nedostáva z s.r.o. žiadnu odmenu

Zrejme najčastejším prípadom, najmä pri menších firmách, bude situácia, kedy konateľ/spoločník nedostáva za svoju činnosť žiadnu pravidelnú ani nepravidelnú odmenu.

Pri odvodoch do Sociálnej poisťovne je v tomto modele situácia rovnaká aj pri spoločníkovi, aj konateľovi. Pri obidvoch z uvedených činností sa za predpokladu bezodplatnosti funkcii neplatia žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Pri odvodoch do zdravotnej poisťovne je situácia rozdielna, či je osoba len spoločníkom firmy, alebo je osoba konateľom.

Ak je niekto len spoločníkom firmy (t.j. nie je konateľom), neplatí sa z titulu funkcie spoločníka žiadny odvod ani do zdravotnej poisťovne.

Ak je osoba konateľom s.r.o. (pričom je jedno, či je zároveň aj spoločníkom, alebo je len konateľ bez funkcie spoločníka), odvádza do zdravotnej poisťovne mesačne minimálny preddavok na zdravotné poistenie, ktorý je pre rok 2024 vo výške 97,80 eur (pre porovnanie v roku 2023 boli min. mesačné zdravotné odvody 84,77 eur). V prípade, ak by konateľ bol súčasne SZČO alebo bol zamestnaný, neplatil by žiadny preddavok na zdravotné poistenie z titulu funkcie konateľa.

Uvedené čísla platia, ak spoločník/konateľ nemá žiadnu odmenu za svoju činnosť. Možno sa pýtate, z čoho konateľ/spoločník s.r.o. žije, ak nemá žiadnu odmenu? V tomto prípade je možné použiť iné zákonné možnosti vyplácania peňazí z firmy (napr. podiely na zisku, čo je opísané nižšie).

Odvody spoločníka s.r.o., ktorý dostáva len podiel na zisku

Spoločník v s.r.o. má zo zákona právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividenda). V tomto prípade je rozhodujúca len skutočnosť, že je spoločníkom firmy bez ohľadu na to, či je zároveň aj konateľom s.r.o., alebo zamestnanec firmy.

Spoločník z podielu na zisku platí daň z dividend buď vo výške 7% (za zisk vytvorený v rokoch 2017 až 2023), alebo 10% (za zisk vytvorený počnúc od roku 2024). Z takto vyplatenej dividendy spoločník už neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne ani odvody do zdravotnej poisťovne.

Zisk môže byť spoločníkom vyplatený najskôr v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom zisk bol vytvorený. Napríklad zisk z roku 2023 môže byť vyplatený najskôr v roku 2024. Daň z dividend sa uhradí zrážkovo až po vyplatení dividend.

Uvedené platí k podielom na zisku vytvorenom od roku 2017 a neskôr. Za podiely na zisku vytvorené pred rokom 2017 sa neplatí daň z dividend, ale zdravotný odvod v určenej výške.

Odvody konateľa/spoločníka s nárokom na odmenu za výkon svojej funkcie

Častým prípadom je situácia, kedy má spoločník/konateľ uzatvorenú so svojou firmou zmluvu o výkone funkcie, prípadne mandátnu zmluvu.

V takýchto zmluvách sa upravuje aj výška odmeny za výkon činnosti. Môže ísť o odmenu pravidelnú (napr. mesačne) alebo nepravidelnú (napr. po dosiahnutí určitých výsledkov alebo iný nepravidlený časový úsek).

V prípade pravidelnej odmeny sú odvody nasledovné:

  • zdravotný odvod 15% (z toho 11% platí firma a 4% platí spoločník/konateľ)
  • odvody do Sociálnej poisťovne 33,55% (z toho 24,15% platí firma a 9,4% platí spoločník/konateľ)

V prípade nepravidelnej odmeny sú odvody nasledovné:

  • zdravotný odvod 15% (z toho 11% platí firma a 4% platí spoločník/konateľ)
  • odvody do Sociálnej poisťovne 28,75% (z toho 21,75% platí firma a 7% platí spoločník/konateľ)

Odvody konateľa/spoločníka, ktorý je zamestnancom s.r.o.

Konateľ/spoločník môže byť zároveň aj zamestnancom vo vlastnej firme. Z hľadiska výšky odvodov je to najmenej výhodná varianta, nakoľko odvody platí spoločník/konateľ v rovnakej výške ako akýkoľvek iný zamestnanec.

Odvody budú v tomto prípade nasledovné:

  • zdravotný odvod 15% (z toho 11% platí firma a 4% platí spoločník/konateľ)
  • odvody do Sociálnej poisťovne 34,6% (z toho 25,2% platí firma a 9,4% platí spoločník/konateľ)

Záver

Spoločník/konateľ eseročky má viacero možností, ako si vie vyplácať peniaze zo svojej firmy. Každý musí sám zvážiť, či sa vyberie cestou úplnej/čiastočnej optimalizácie odvodov za cenu žiadneho alebo nižšieho sociálneho zabezpečenia, alebo bude platiť vysoké odvody a získa rovnaké sociálne zabezpečenie ako bežní zamestnanci.

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, veľkou výhodou je to, že každý sa môže sám rozhodnúť, akú formu odmeňovania si vyberie a bude z toho platiť odvody. Svoje rozhodnutie môžete aj časom zmeniť a prejsť na inú formu odmeňovania. To je najväčší rozdiel a aj výhoda oproti živnostníkom a iným SZČO.

 
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.