Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

S účinnosťou od 1. novembra 2018 vzniká pre všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s. a iné) povinnosť zapísať do obchodného registra konečných užívateľov výhod. Nová povinnosť sa týka nových ako aj všetkých starších firiem, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2018. Rozdiel je len v lehote, do ktorej je potrebné konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť uložená vysoká pokuta.

Zápis KUV v roku 2022: Firmám, ktoré nestihli zápis KUV do 31.12.2019, vieme registráciu KUV vykonať aj v roku 2022. Stačí vyplniť online objednávku

Obsah článku:

 1. Povinnosť a lehota zápisu pre novozaložené firmy
 2. Povinnosť a lehota na zápis pre existujúce firmy
 3. Kto je konečný užívateľ výhod
 4. Ako zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra + tlačivo
 5. Sankcia za porušenie povinnosti
 6. Rozdiel medzi zápisom do obchodného registra a registrom partnerov verejného sektora
 7. OBJEDNAJTE SI ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ZA CENU 69 € 49 € 

Povinnosť a lehota zápisu pre novozaložené firmy

Založenie spoločnosti a jej prvý zápis do obchodného registra sa od 1.11.2018 administratívne komplikuje. Od uvedeného dátumu vzniká pre všetky novozaložené právnické osoby zapisované do obchodného registra (napríklad s.r.o.) nová povinnosť uviesť pri podaní návrhu na zápis:

 1. identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti
 2. údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod identifikované v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len "Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti")

Povinnosť a lehota na zápis pre existujúce firmy

Zápis KUV v roku 2022: Firmám, ktoré nestihli zápis KUV do 31.12.2019, vieme registráciu KUV vykonať aj v roku 2022. Stačí vyplniť online objednávku

V rovnakom rozsahu ako pre novozaložené firmy, vzniká povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod aj pre staršie firmy. Rozdiel je len v lehote, do ktorej je potrebné túto povinnosť splniť. Osoby zapísané do obchodného registra do 31.10.2018 musia konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru najneskôr do 31. decembra 2019. Za porušenie povinnosti včas oznámiť KÚV, prípade za nesprávne alebo neúplnené oznámenie môže byť uložená aj pokuta.

Kto je konečný užívateľ výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod sa skúma vždy individuálne s ohľadom na konkrétnu štruktúru firmy a ďalšie aspekty. Definíciu konečného užívateľa výhod upravuje ustanovenie § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Podľa predmetného zákona je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

U právnických osôb, ktoré nie sú združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, zákon ako konečného užívateľa výhod označuje najmä fyzickú osobu, ktorá:

 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 5. ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
 6. konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria uvedené v bodoch 1. - 4., ale spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií

Ako zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra + tlačivo

Po identifikácii osoby konečného užívateľa výhod sa musí vykonať samotný zápis do obchodného registra. Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vykonáva na základe osobitného tlačiva, ktoré tvorí súčasť návrhu na zápis.

Nepriloženie/nevyplnenie tohto tlačiva by znamenalo neúplnosť návrhu, čo by viedlo k odmietnutiu zápisu. Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisovanom do obchodného registra sa nemusia dokladovať listinami, ktorými sa preukazuje osoba konečného užívateľa výhod.

Tlačivo návrhu na zápis konečného užívateľa výhod určené na zápis do obchodného registra pre existujúce firmy si môžete pozrieť tu: Návrh na zápis konečného užívateľa výhodPre novozakladané spoločnosti je tlačivo konečných užívateľov výhod súčasťou návrhu na zápis pre príslušnú právnu formu.

Sankcia za porušenie povinnosti

Za porušenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom (pre existujúce firmy do 31.12.2019), prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie KÚV, hrozí uloženie pokuty vo výške do 3310 eur.

Rozdiel medzi zápisom do obchodného registra a registrom partnerov verejného sektora

Na záver je potrebné uviesť, že zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, ktorý na Slovensku existuje už od roku 2017.

Ide o dve rozličné povinnosti a dva rozličné registre. Zatiaľ čo povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa týka všetkých podnikateľských subjektov zapisovaných do obchodného registra, povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa týka prevažne osôb obchodujúcich so štátom.

Ďalší rozdiel je v tom, že návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora môže podať len tzv. oprávnená osoba (napr. advokát, notár) a to na základe osobitnej dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora podľa § 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBJEDNAJTE SI ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ZA CENU 69 € 49 €

Zápis KUV v roku 2022: Firmám, ktoré nestihli zápis KUV do 31.12.2019, vieme registráciu KUV vykonať aj v roku 2022. Stačí vyplniť online objednávku

Chcete sa vyhnúť pokute alebo sa vám len nechce študovať právna úprava konečného užívateľa výhod? Nechajte si spraviť zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra našou spoločnosťou.

Všetky listiny ako aj návrh na zápis na obchodný register zabezpečíme za vás. Cena za túto službu je 49 eur.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.