Likvidácia s.r.o. - zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Likvidácia je prirodzený a najčastejšie využívaný spôsob dobrovoľného ukončenia činnosti firmy. Zrušenie s.r.o. formou likvidácie je možné len pri "zdravých" s.r.o. (firma nesmie mať viac záväzkov ako majetku).

Pri likvidáciach postupujeme už podľa novej právnej úpravy - prečítajte si viac o prijatých zmenách.

Ceny:
Vstup s.r.o. do likvidácie: 129 € + DPH
Výmaz z OR (s.r.o. už je v likvidácii): 199 € + DPH
Vstup do likvidácie + výmaz z OR: 328 € 299 € + DPH
Objednať likvidáciu s.r.o. Viac informácií

Postup pri likvidácii s.r.o.

1. Vyplnenie dotazníka

Kliknite na tlačidlo "Objednať". Na váš email vám bude zaslaný dotazník k zrušeniu s.r.o. formou likvidácie

2. Podpis dokumentov a príprava účtovných podkladov

Po zaevidovaní platby zašleme na váš email dokumenty k likvidácii, ktoré podpíšete podľa inštrukcii. Váš účtovník vyhotoví účtovné závierky a podá ich na daňový úrad

3. Zloženie preddavku na likvidáciu

Po novom je spoločnosť povinná zložiť preddavok na likvidáciu vo výške 1500 eur do notárskej úschovy. Suma preddavku sa vráti poslednému likvidátorovi po výmaze s.r.o. z OR

4. Ostatné vybavíme za vás

Administratívu súvisiacu s likvidáciou a výmazom z OR vykonáme za vás

V cene likvidácie s.r.o. je zahrnuté:

Obsah balíka Vstup do likvidácie + výmaz z Obchodného registra (zrušenie a zánik SRO)

Konzultácie

Konzultácie

Zodpovieme vaše otázky súvisiace s ukončením vášho podnikania
Dokumenty k likvidácii

Dokumenty k likvidácii

Vzorová dokumentácia vypracovaná spolupracujúcou advokátskou kanceláriou
Zápis likvidácie do obchodného registra

Zápis likvidácie do obchodného registra

Zápis zrušenia SRO formou likvidácie na obchodný register a zápis likvidátora do OR
Výzva likvidátora v Obchodnom vestníku

Výzva likvidátora v Obchodnom vestníku

Povinné zverejnenie výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku SR
Súhlas s výmazom z OR

Súhlas s výmazom z OR

Požiadanie o súhlas správcu dane s výmazom s.r.o. z obchodného registra
Návrh na výmaz z OR

Návrh na výmaz z OR

Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra po ukončení likvidácie

Nezáväzná objednávka

Vyplnte objednávkový formulár a ozveme sa vám. Likvidáciu s.r.o. sme vykonali už pre 557 spoločností.

Porovnanie balíkov

Likvidácia firmy v roku 2021

Likvidácia firmy v roku 2021

Ďalšie informácie o zrušení spoločnosti formou likvidácie

 • Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným je dvojfázový proces. Prvá fáza je vstup do likvidácie = zrušenie SRO. Druhá fáza je výmaz z obchodného registra = zánik SRO
 • Vstup do likvidácie pripravíme do 24 hodín (v pracovné dni). Dňom vstupu do likvidácie je spoločnosť zrušená
 • Ukončenie celého procesu (výmaz z OR) je najskôr po šiestich mesiacoch od zverejnenia vstupu do likvidácie (výzvy likvidátora) v Obchodnom vestníku SR
 • S.r.o. nesmie byť v predĺžení (tzn. mať viac záväzkov ako majetku). Pred ukončením celého procesu (pred výmazom z OR) nesmie mať daňové nedoplatky a ani nedoplatky voči Sociálnej poisťovni
 • Naše ceny za likvidáciu sú už vrátane súdnych a správnych poplatkov

FAQ - Často kladené otázky 

Ako dlho trvá likvidácia s.r.o.?

Odhadovaný čas na celý proces od vstupu do likvidácie po výmaz z obchodného registra je približne 7-9 mesiacov. Zákonom stanovená doba likvidácie je minimálne 6 mesiacov a ďalšie 1-3 mesiace sú vyhradené na súvisiace administratívne úkony. Skutočný čas na proces likvidácie môže byť rozdielny od prípadu k prípadu v závislosti od stavu konkrétnej spoločnosti, aktivity jej spoločníkov/likvidátorov prípade jej veriteľov.

Ako prebieha proces likvidácie spoločnosti?

Štandardný postup je nasledovný:
 1. vyplníte objednávkový dotazník na našej stránke
 2. poskytneme vám dokumentáciu k vstupu do likvidácie, ktorú bude potrebné z vašej strany podpísať (vrátane úradného overenia podpisu)
 3. zložíte preddavok na likvidáciu do notárskej úschovy (viac info TU) a váš účtovník vyhotoví a podá účtovné dokumenty na daňový úrad
 4. my zabezpečíme zápis likvidácie na obchodnom registri, zverejníme výzvu likvidátora v obchodnom vestníku
 5. najskôr po uplynutí lehoty minimálne 6 mesiacov (od zverejnenia výzvy likvidátora) je možné pristúpiť k úkonom k výmazu spoločnosti z obchodného registra
 6. firma zaniká výmazom z obchodného registra

Kto môže byť likvidátorom?

Vo väčšine prípadov je do funkcie likvidátora ustanovený konateľ spoločnosti, v ktorej sa likvidácia vykonáva. Zákonnou požiadavkou na funkciu likvidátora je, že ide o plnoletú bezúhonnú fyzickú osobu, ktorá s ustanovením do funkcie súhlasí a ktorá má na Slovensku pobyt alebo občianstvo SR. Voči likvidátorovi nesmie byť v čase jeho zápisu do OR vedené exekučné konanie. Okrem osôb spomenutých vyššie likvidátorom tiež môže byť osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty.

Kedy spoločnosť vstupuje do likvidácie?

Podľa novej právnej úpravy platí, že spoločnosť vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Čo je to preddavok na likvidáciu?

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.10.2020 zavádza nový inštitút v oblasti likvidácií obchodných spoločností, ktorým je preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. Výška preddavku je stanovená na výšku 1500 eur. Sumu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri. Viac si prečítajte v tomto článku.

Môže byť zadlžená firma zlikvidovaná?

V zásade platí, že záväzky spoločnosti ako také nebránia vstupu do likvidácie, za podmienky, že spoločnosť má dostatočný majetok na úhradu svojich záväzkov. Prekážkou v likvidácií je teda situácia, ak má spoločnosť viac záväzkov ako majetku (firma v predĺžení). V takomto prípade je potrebné podať návrh na vyhlásenie konkurzu a teda likvidácia nie je možná.

Pri ukončení likvidácie (resp. pred podaním návrhu na výmaz z OR) nesmie mať spoločnosť daňové nedoplatky a ani nedoplatky voči Sociálnej poisťovni.

Aké sú podmienky likvidácie?

Základnou podmienkou je zdravá firma (spoločnosť, ktorá nie je v predĺžení, tzn. firma nesmie mať viac záväzkov ako majetku). Každá s.r.o. musí mať ustanoveného likvidátora, ktorým je štandardne konateľ spoločnosti, v ktorej sa likvidácia vykonáva. Rozhodnutie o zrušení s.r.o. s likvidáciou sa prijíma minimálne dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov. Spoločenská zmluva môže určiť vyšší počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia o zrušení.

Je výhodnejšie prepísať firmu na niekoho iného?

V prípade ak máte reálneho záujemu o pokračovanie v podnikaní vo vašej s.r.o., je možné zvážiť aj tento postup. Vyhľadávaniu záujemcov o kúpu/predaj spoločností sa nevenujeme, avšak ak nájdete záujemcu, vieme vám pomôcť so samotnou administratívou pri prevode s.r.o. - pozrite si sekciu Zmeny v s.r.o.. V žiadnom prípade však neodporúčame účelové prepisy na neznáme osoby, ktoré nemajú záujem v podnikaní pokračovať. V danom prípade by ste sa mohli dopustiť trestného činu nekalej likvidácie.

Je možné vykonať likvidáciu ešte podľa starých pravidiel?

Nová právna úprava sa vzťahuje na všetky likvidácie, ktoré nemali likvidátora zapísaného do obchodného registra najneskôr do 30.9.2020. Ak teda ste v situácii, že ste s likvidáciou ešte nezačali a nemáte v obchodnom registri zapísaného likvidátora, bude sa na vás v plnej miere vzťahovať už nová právna úprava.

Referencie: likvidácia s.r.o.

Viac ako 6600 klientov

 • 557 Zlikvidovaných / zrušených s.r.o.
 • 10 Rokov na trhu

Vstup do likvidácie vieme pripraviť do 24 hodín.

Likvidácia s.r.o. je zdĺhavý proces. Preto je vhodné začať so zrušením SRO čo najskôr.