Nová minimálna daň pre firmy od 2024 (daňová licencia)

Dňa 1.1.2024 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmu, ktorou sa od januára 2024 zavádza staro-nový inštitút v podobe minimálnej dane pre právnické osoby, kedysi označovaný aj ako daňová licencia. V tomto článku si prejdeme tie najdôležitejšie informácie týkajúce sa novej minimálnej dani z príjmu právnických osôb v roku 2024.

Čo je to minimálna daň (daňová licencia) pre právnické osoby?

Minimálna daň je obdobou kedysi starej známej daňovej licencie, ktorá bola zrušená od roku 2018. Po novom zákon pojem daňová licencia už nepoužíva. Nahrádza ho termín “Minimálna daň pre právnické osoby”, ktorý je počnúc od 1. januára 2024 ustanovený do nového § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Ako napovedá samotný názov, minimálna daň sa týka len právnických osôb. Nová minimálna daň sa nevzťahuje na fyzické osoby (zamestnanci, živnostníci a iné SZČO). Živnostníkom sa však v roku 2024 zvýšia ich odvody.

Od kedy platí nová minimálna daň?

Novela zákona o dani z príjmu, ktorou sa zavádza minimálna daň právnických osôb nadobula účinnosť 1. januára 2024. Z ustanovení zákona vyplýva, že inštitút minimálnej dane sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024.

Z uvedeného vyplýva, že pri daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2023, ktoré bude podané v roku 2024, sa minimálna daň ešte platiť nebude. Prvýkrát budú právnické osoby platiť minimálnu daň za zdaňovacie obdobie roku 2024 pri podaní daňového priznania v roku 2025.

Výška minimálnej dane

Výška minimálnej dane je od 340 € do 3840 € v závislosti od zdaniteľných príjmov (výnosov, tržieb) za zdaňovacie obdobie nasledovne:

 • výnosy (tržby) do 50.000,-€ → minimálna daň bude 340,-€,
 • výnosy (tržby) prevyšujúce 50.000,-€ a zároveň neprevyšujúce sumu 250.000,-€ → minimálna daň bude 960,-€,
 • výnosy (tržby) prevyšujúce 250.000,-€ a zároveň neprevyšujúce sumu 500.000,-€ → minimálna daň bude 1.920,-€,
 • výnosy (tržby) prevyšujúce 500.000,-€ → minimálna daň bude 3.840,-€.

Výška minimálnej dane sa znižuje na polovicu u právnickej osoby, ktorá zamestnáva fyzické osoby so zdravotným postihnutím a to najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov podľa Vyhlášky ŠU SR č. 425/2023 Z. z..

V prípade ak zdaňovacie obdobie bude kratšie než 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, tak minimálna daň sa vypočíta ako súčin 1/12 minimálnej dane a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Následne budete musieť zaplatiť minimálnu daň v lehote na podanie daňového priznania.

 

Koho sa týka nová minimálna daň?

Túto daň bude po novom musieť zaplatiť takmer každá právnická osoba po odpočítaní príslušných úľav na dani a to za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré:

 • daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška minimálnej dane, ktorá je stanovená pre jednotlivé právnické osoby odlišne, alebo
 • vykázal daňovú stratu.

V jednoduchosti povedané, novú minimálnu daň pre právnické osoby budete musieť zaplatiť aj v prípade, ak nevykonávate žiadnu činnosť, alebo sa ocitnete v strate.

V prípade ak Vám vychádza daňová povinnosť vyššia než je výška minimálnej dane, tak samozrejme nebudete mať povinnosť túto minimálnu daň zaplatiť.

 

Kto nebude mať povinnosť platiť minimálnu daň?

Minimálnu daň nebude musieť platiť právnická osoba:

 1. ktorá má povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla, teda nové firmy v prvom roku svojho vzniku (okrem právneho nástupcu právnickej osoby zrušenej bez likvidácie),
 2. ktorá je v zmysle § 12 ods. 2 a 3 ZDP napr. občianskym združením, záujmovým združením,
 3. ktorá prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 4. za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8, 12 až 14 ZDP (teda napr. firmy v likvidácií, konkurze),
 5. ak ide o pozemkové spoločenstvo, ktoré dosahuje príjmy (výnosy) do 10.000,-€ len z činnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,
 6. počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom jej bolo doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti.

Minimálna daň právnických osôb sa samozrejme netýka fyzických osôb. Zamestnanci, živnostníci a iné SZČO teda minimálnu daň (daňovú licenciu) platiť nemusia.

 

Ako sa vyhnúť povinnosti platiť minimálnu daň?

Nájde sa množstvo spoločnosti, ktoré boli len neaktívne a podávali nulové daňové priznania, no podľa nových pravidiel budú musieť platiť minimálnu daň. Ako sa legálne vyhnúť tejto povinnosti? Máte v zásade dve možnosti:

Likvidácia spoločnosti

V prípade neaktívnych spoločností je vhodné zabezpečiť zrušenie spoločnosti vstupom do likvidácie. Ak spoločnosť vstúpi do likvidácie v roku 2024, tak jej nevzniká povinnosť platiť minimálnu daň, a to ani za obdobie predchádzajúce vstupu do likvidácie. 

Po ukončení likvidácie bude možné vykonať výmaz samotnej spoločnosti z Obchodného registra. Celý proces likvidácie a následného výmazu spoločnosti trvá približne 6-9 mesiacov. Viac o procese likvidácie s.r.o. si viete pozrieť tu: likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Predaj spoločnosti

Vašu neaktívnu spoločnosť môžete ponúknuť na predaj niekomu a tým pádom nebudete musieť riešiť platenie minimálnej dane. Pôjde o klasické zmeny v spoločnosti, pri ktorej budete prevádzať svoj obchodný podiel a budete sa odvolávať ako konateľ.

Predpokladom úspešného predaja spoločnosti je, že si nájdete seriózneho kupujúceho, ktorý nebude vedený v registri poverení na vykonanie exekúcie. V tomto registri nemôžete byť vedený ani Vy ako prevádzajúci obchodného podielu.

 
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.