Základné informácie o s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj len „s.r.o.“) je na Slovensku najrozšírenejšou obchodnou spoločnosťou z dôvodu množstva výhod, ktoré daná právna forma podnikania umožňuje. Každoročne vzniká na Slovensku viac než 13 000 nových spoločností tohto druhu.

 

Základné znaky spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

  • povinne vytvára základné imanie v minimálnej výške 5.000 Eur (od januára 2016 už nie je potrebné vložiť základné imanie na účet v banke, ale postačuje iba písomné vyhlásenie správcu vkladu),
  • základné imanie je tvorené vkladmi spoločníkov, minimálna hodnota vkladu jedného spoločníka je 750 Eur (súčet vkladov spoločníkov musí byť spolu vo výške základného imania, teda minimale v súčte 5000 eur; vklady nie je potrebné vkladať na bankový účet pred zápisom do Obchodného registra),
  • vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nie je oprávnený žiadať vrátenie vkladu (môže však disponovať so svojím obchodným podielom, na ktorý sa pretransformoval po vzniku spoločnosti jeho vklad),
  • pohľadávky veriteľov spoločnosti sa môžu uspokojovať len z majetku spoločnosti,
  • spoločníci s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti len obmedzene, a to do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (čo v prípade splatenia celého vkladu znamená, že spoločníci za záväzky spoločnosti viac neručia),
  • môže ju založiť aj jedna osoba, maximálny počet spoločníkov je 50,
  • spoločníkmi a zakladateľmi môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby,
  • zakladatelia (spoločníci) spoločnosti nesmú mať daňové nedoplatky, nedoplatky voči Sociálnej poisťovni a nesmie byť voči nim vedená exekúcia,
  • konateľ spoločnosti musí okrem iného splňať požiadavku bezúhonnosti a v čase zápisu do obchodného registra nesmie byť voči nemu vedená exekúcia,
  • s účinnosťou od 1.1.2018 sa zrušuje daňová licencia pre s.r.o. (nové s.r.o., zapísané do obchodného registra v priebehu roka 2017, neplatia daňovú licenciu už ani za rok 2017).

 

 

 

Biznis bonusy