Blog SroOnline.sk

Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2021.

Čítať ďalej: Zoznam viazaných živností pre rok 2021 a podmienky odbornej spôsobilosti

Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučeným v odbore, prípadne alternatívnym spôsobom, ktorý rozoberáme nižšie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam remeselných živností platný pre rok 2021.

Čítať ďalej: Zoznam remeselných živností pre rok 2021 a podmienky odbornej spôsobilosti

Počnúc od 15. januára 2021 spúšťa SroOnline.sk spoluprácu s Tatra bankou, na základe čoho môžu naši klienti otvoriť účet v Tatra banke (TB) rýchlejšie a jednoduchšie. Navyše po otvorení účtu môžete získať po splnení podmienok od nás refundáciu časti nákladov za využitie našich služieb (CashBack 19€ vyplatíme priamo na váš účet).

Čítať ďalej: Spolupráca SroOnline.sk a Tatra banka - Živnostenský účet a Podnikateľský účet

Dňa 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť rozsiahlejšia novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Novela okrem iného zavádza výlučne elektronickú podobu návrhu na zápis údajov do obchodného registra.

Čítať ďalej: Ďalšia elektronizácia obchodného registra - povinný elektronický návrh na zápis od októbra 2020

K zápisu sídla spoločnosti do obchodného registra je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má ako sídlo zapísať do obchodného registra. Alternatívne postačuje preukázať iba písomný súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla (ďalej aj len "súhlas vlastníka nehnuteľnosti"). Právny základ na udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je daný ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Obchodný zákonník").

Čítať ďalej: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra + vzor pre rok 2021

V poslednom období nás viacerí ľudia oslovujú s otázkami na prevod s.r.o. s cieľom čo najjednoduchšie ukončiť podnikanie. Niekedy nad tým uvažujú aj podnikatelia, ktorí majú úplne zdravé a nezadlžené firmy. Samozrejme, oveľa častejšie, túto službu vyhľadávajú podnikatelia s dlhami. Touto cestou hľadajú rýchle a jednoduché spôsoby zbavenia sa firmy a dlhov. Je to však v súlade so zákonom?

Čítať ďalej: Neprepisujte firmu za účelom obísť likvidáciu, môže to byť trestné
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.