Vzory

  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra + vzor pre rok 2023

    K zápisu sídla spoločnosti do obchodného registra je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má ako sídlo zapísať do obchodného registra. Alternatívne postačuje preukázať iba písomný súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla (ďalej aj len "súhlas vlastníka nehnuteľnosti"). Právny základ na udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je daný ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Obchodný zákonník").

  • Potvrdenie o praxi pre živnostenský úrad - VZOR

    Pri prevádzkovaní remeselných alebo viazaných živností je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť. Najčastejšie ide o vzdelanie v odbore, prípadne iný typ dokladu odbornej spôsobilosti. Častokrát je súčasťou odbornej spôsobilosti aj povinnosť preukázať prax v príslušnom odbore.