Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra + vzor pre rok 2024

K zápisu sídla spoločnosti do obchodného registra je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má ako sídlo zapísať do obchodného registra. Alternatívne postačuje preukázať iba písomný súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla (ďalej aj len "súhlas vlastníka nehnuteľnosti"). Právny základ na udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je daný ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Obchodný zákonník").

Počnúc od 1. októbra 2020 došlo k miernym zmenám pri náležitostiach súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. Zmeny zaviedol zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník (ďalej aj len "novela zákona").

Po novom je potrebné na súhlase vlastníka nehnuteľnosti úradné overenie podpisu vlastníka (spoluvlastníkov). Doteraz postačoval len obyčajný podpis bez akéhokoľvek úradného overenia.

Novela zákona okrem iného tiež precizuje udelenie súhlasu pri situácií, ak je spoluvlastníkom nehnuteľnosti viacero osôb. V takomto prípade je postačujúci úradne overený podpis od väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti počítanej podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.

Udelenie súhlasu vlastníka podľa § 2 ods. 3. Obchodného zákonníka samo o sebe nezakladá žiadne právo na užívanie nehnuteľnosti. Sídlo firmy má predovšetkým evidenčný charakter pre účely zápisu adresy do obchodného registra. Napriek tomu je vhodné zvážiť aj prípadné riziká a nevýhody sídla v byte/dome.

Základné náležitosti súhlasu vlastníka nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka:

  • údaje na vlastníka (vlastníkov) nehnuteľnosti, ktorý súhlas udeľuje
  • identifikácia nehnuteľnosti podľa údajov zapísaných v katastri nehnuteľnosti
  • prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom
  • identifikácia subjektu, pre ktorý je súhlas udelený (napríklad obchodné meno a ičo)
  • úradne overený podpis vlastníka, resp. väčšiny podielových spoluvlastníkov

Vzor súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je možné stiahnuť tu:

Súhlas vlastníka

Pozrite si tiež:

Založenie s.r.o.

BEZ nutnosti vkladu 5000€

len 249 €

Viac info

Založenie živnosti

Voľné živnosti zadarmo

od 1 €

Viac info

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.