Potvrdenie o praxi pre živnostenský úrad - VZOR

Pri prevádzkovaní remeselných alebo viazaných živností je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť. Najčastejšie ide o vzdelanie v odbore, prípadne iný typ dokladu odbornej spôsobilosti. Častokrát je súčasťou odbornej spôsobilosti aj povinnosť preukázať prax v príslušnom odbore.

U právnickej osoby (napr. s. r. o.) musí odbornú spôsobilosť spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak zákon neustanovuje inak. Pri fyzických osobách (živnostníkoch) musí odbornú spôsobilosť preukázať priamo živnostník alebo ustanovený zodpovedný zástupca.

Praxou na účely živnostenského zákona sa rozumie skutočné a zákonné vykonávanie príslušnej odbornej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo rovnocenné trvanie doby pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovný čas.

V prípade, ak sa prax nevykonávala na plný pracovný úväzok, môže živnostenský úrad dlžku odbornej praxe osvedčenú potvrdením o praxi pomerne skrátiť. Živnostenský úrad si môže pravdivosť údajov uvedených v potvrdení o praxi overiť napríklad cez Sociálnu poisťovňu.

Potvrdenie o praxi pre účely živnostenského úradu by malo obsahovať:

  • údaje na zamestnávateľa, ktorý potvrenie o praxi vydáva (zamestnávateľ musí mať v predmetoch podnikania živnosť, ku ktorej prax potvrdzuje)
  • údaje na zamestnanca, ktorý prax vykonával
  • časové rozpätie od kedy, do kedy bola prax vykonávaná
  • pracovná pozícia (prípadne uviesť aj stručný a vecný opis pracovnej náplne vo vzťahu k odboru, ku ktorému sa prax preukazuje, ak náplň práce nie je zrejmá len zo samotnej pracovnej pozície)
  • údaj o tom, či zamestnanec vykonával prax na plný pracovný uväzok, alebo na čiastočný úväzok (ak na čiastočný úväzok, je potrebné uviesť aj rozsah úväzku)

Vzor potvrdenia o praxi si môžete stiahnúť tu:

Potvrdenie o praxi

Pozrite si tiež:

Založenie s.r.o.

BEZ nutnosti vkladu 5000€

len 249 €

Viac info

Založenie živnosti

Voľné živnosti zadarmo

iba 19 €

Viac info

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.