Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2023

Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Výška samotných odvodov (resp. preddavkov na poistenie) závisí od viacerých faktorov - napríklad či živnostník podniká prvý rok, alebo má živnosť popri zamestnaní, štúdiu, alebo materskej, alebo naopak vykonáva živnosť ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.

Tabuľka odvodov - porovnanie

Prehľad mesačných odvodov živnostníka na rok 2023 a 2022- porovnanie začínajúceho živnostníka (v 1.roku podnikania) a živnostníka, ktorý podniká dlhšie ako 1. rok

Sociálna poisťovňa Zdravotná poisťovňa
Ak podnikáte 1. rok - (neplatí sa) min. 84,77 € v roku 2023 (v r. 2022 to bolo 79,31 €)
Ak podnikáte dlhšie ako 1. rok 33,15 % z vymeriavacieho základu, minimálne 200,72 € v roku 2023 (v r. 2022 to bolo 187,78 €) 14% z vymeriavacieho základu, min. 84,77 € v roku 2023 (v r.2022 to bolo 79,31 €)

Odvody do Sociálnej poisťovne

Výška odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne závisí predovšetkým od príjmu, ktorý živnostník dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Začínajúci živnostník, v prvom roku svojho podnikania, neplatí povinné poistné a príspevky na sociálne poistenie. Prvýkrát sa posúdi povinnosť živnostníka na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne až po podaní prvého daňového priznania živnostníka.

Od kedy má živnostník povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Živnostník je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. 1.10. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku.

Pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje to, či príjem živnostníka bol vyšší ako je 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok (viac vysvetlené nižšie).

V roku 2023 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne suma 7266 eur za rok 2022. Uvedené znamená, že ak živnostník dosiahol za rok 2022 príjmy (bez odpočítania výdavkov z podnikania) do 7266 Eur (vrátane), nevznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023.

Pre porovnanie, v roku 2022 bola hranica príjmu pre posúdenie vzniku odvodovej povinnosti suma 6798 eur za rok 2021.

Príklad č. 1 - začínajúci živnostník

Živnostenské oprávnenie vzniklo 1.1.2022. Takýto začínajúci živnostník bude prvýkrát podávať daňové priznanie na daň z príjmu v lehote do 31.3.2023. Ak takýto začínajúci živnostník dosiahne za rok 2022 príjem vyšší ako je suma 7266 Eur (7266,01 Eur a viac), vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2023.


Aké sú sadzby odvodov do Sociálnej poisťovne?

Živnostník, ktorému vznikla povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, platí odvody v nasledovnej výške:

  • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
  • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
  • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity
(spolu 33,15% z vymeriavacieho základu)

Živnostník môže okrem povinného poistného uvedeného vyššie platiť aj dobrovoľné poistenie na poistenie v nezamestnanosti, a to vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

Minimálny vymeriavací základ a minimálny odvod do Sociálnej poisťovne pre rok 2023 a porovnanie s rokom 2022

Pre rok 2023 je minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 605,50 Eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bude vo výške 200,72 Eur (vypočítané ako 33,15% zo sumy 605,50 eur).

Pre porovnanie, v roku 2022 bol minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 566,50 Eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bolo v roku 2022 vo výške 187,78 Eur (vypočítané ako 33,15% zo sumy 566,50 eur).

Kedy živnostník neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023?

Okrem situácie, že živnostník podniká prvý rok, nevznikne živnostníkovi v roku 2023 povinnosť úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne aj v prípade, ak živnostník dosiahol za rok 2022 príjmy (bez odpočítania výdavkov) maximálne 7266 Eur. V tomto prípade sa posudzuje len výška celkových príjmov, bez ohľadu na výdavky (teda bez ohľadu na to, či základ dane ako taký bude nižší ako je hranica 7266 eur).

Príklad č. 2 - výpočet výšky odvodov

Živnostník s celkovým príjmom v roku 2022 vo výške 10.000 eur a so základom dane z príjmu 3100 eur

Živnostník Martin dosiahol v roku 2022 celkom príjem z podnikania vo výške 10.000 eur. V roku 2022 preukázateľne zaplatil aj odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne vo výške 780 eur. V daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2022 a podanom v roku 2023 vykázal základ dane vo výške 3100 eur. Bude Martin platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023? Áno. Keďže príjem Martina dosiahol v roku 2022 viac ako je hranica pre neplatenie odvodov (7266 eur), vzniká mu povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.7.2023 vo výške 33,15% z jeho vymeriavacieho základu. Výšku Martinho vymeriavacieho základu vypočítame nasledovne: VZ = 3100 eur + 780 eur = 3880 eur / 1,486 = 2611,03 eur / 12 = 217,58 eur. Keďže mesačný vymeriavaci základ živnostníka Martina je nižší ako je minimálny vymeriavaci základ pre rok 2023 (605,50 eur), vznikne Martinovi povinnosť platiť odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu. Martin teda bude platiť minimálnu výšku odvodu, ktorá je pre rok 2023 vo výške 200,72 eur.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Živnostník platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu (v prípade zdravotného postihnutia 7 % z vymeriavacieho základu) a to do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká živnostníkovi odo dňa, kedy sa stal samostatne zárobkovo činnou osobu. Pri živnostníkoch je to deň ohlásenia živností, alebo iný neskorší dátum, pokiaľ vznik podnikania si nastavil živnostník na iný deň ako je deň ohlásenia.

Existujú aj výnimky, kedy nemusí živnostník platiť odvody do zdravotnej poisťovne hneď od začiatku podnikania. K takejto situácií dochádza ak je súčasne popri podnikaní študentom, či na materskej, dôchodku a pod. Zákon o zdravotnom poistení umožňuje takémuto živnostníkovi stanoviť mesačný preddavok na zdravotné poistenie aj v nulovej výške.

Minimálny vymeriavací základ a minimálny odvod na zdravotné poistenie pre rok 2023 a porovnanie s rokom 2022

Rovnaký minimálny vymeriavací základ ako pri sociálnom poistení platí aj pre zdravotné poistenie, t.j. pre rok 2023 je vo výške 605,50 Eur. Minimálny mesačný zdravotný odvod pre rok 2023 je vypočítaný ako 14% zo sumy 605,50 eur, čo predstavuje sumu 84,77 eur mesačne.

Pre porovnanie, v roku 2022 bola minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie 79,31 eur mesačne.

Výšku nových mesačných odvodov oznámi zdravotná poisťovňa živnostníkovi listom po vykonaní ročného zúčtovania.

Aké odvody by ste platili pri s.r.o.?

Častokrát živnostníci zvažujú prechod na s.r.o. z dôvodu optimalizácie odvodov. Niet sa čomu čudovať, keďže pri s.r.o. je viacero možností, ako ušetriť na platení odvodov. Najčastejší prípad optimalizácie je taký, že do zdravotnej poisťovne platíte len minimálny preddavok a do Sociálnej poisťovne sa neplatí žiaden odvod. Prečítajte si viac o odvodoch v s.r.o.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.