Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2024

Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Výška samotných odvodov (resp. preddavkov na poistenie) závisí od viacerých faktorov - napríklad či živnostník podniká prvý rok, alebo má živnosť popri zamestnaní, štúdiu, alebo materskej, alebo naopak vykonáva živnosť ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.

Informácia o zmene sadzby poistného do zdravotnej poisťovne: Počnúc od 1.1.2024 dochádza k zvýšeniu sadzby poistného do zdravotnej poisťovne pre SZČO zo 14% na 15%. Zmeny boli prijaté v rámci konsolidačného balíka v decembri 2023.

Tabuľka odvodov - porovnanie

Prehľad mesačných odvodov živnostníka na rok 2024 a 2023- porovnanie začínajúceho živnostníka (v 1.roku podnikania) a živnostníka, ktorý podniká dlhšie ako 1. rok

Sociálna poisťovňa Zdravotná poisťovňa
Ak podnikáte 1. rok - (neplatí sa) min. 97,80 € v roku 2024 (v r. 2023 to bolo 84,77 €)
Ak podnikáte dlhšie ako 1. rok 33,15 % z vymeriavacieho základu, minimálne 216,13 € v roku 2024 (v r. 2023 to bolo 200,72 €) 15% z vymeriavacieho základu, min. 97,80 € v roku 2024 (v r.2023 to bolo 84,77 €)

Odvody do Sociálnej poisťovne

Výška odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne závisí predovšetkým od príjmu, ktorý živnostník dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Začínajúci živnostník, v prvom roku svojho podnikania, neplatí povinné poistné a príspevky na sociálne poistenie. Prvýkrát sa posúdi povinnosť živnostníka na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne až po podaní prvého daňového priznania živnostníka.

Od kedy má živnostník povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Živnostník je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. 1.10. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku.

Pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje to, či príjem živnostníka bol vyšší ako je 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok (viac vysvetlené nižšie).

V roku 2024 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne suma 7824 eur za rok 2023. Uvedené znamená, že ak živnostník dosiahol za rok 2023 príjmy (bez odpočítania výdavkov z podnikania) do 7824 Eur (vrátane), nevznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024.

Pre porovnanie, v roku 2023 bola hranica príjmu pre posúdenie vzniku odvodovej povinnosti suma 7266 eur za rok 2022.

Príklad č. 1 - začínajúci živnostník

Živnostenské oprávnenie vzniklo 1.1.2023. Takýto začínajúci živnostník bude prvýkrát podávať daňové priznanie na daň z príjmu v lehote do 31.3.2024. Ak takýto začínajúci živnostník dosiahne za rok 2023 príjem vyšší ako je suma 7824 Eur (7824,01 Eur a viac), vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2024.


Aké sú sadzby odvodov do Sociálnej poisťovne?

Živnostník, ktorému vznikla povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, platí odvody v nasledovnej výške:

  • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
  • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
  • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity
(spolu 33,15% z vymeriavacieho základu)

Živnostník môže okrem povinného poistného uvedeného vyššie platiť aj dobrovoľné poistenie na poistenie v nezamestnanosti, a to vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

Minimálny vymeriavací základ a minimálny odvod do Sociálnej poisťovne pre rok 2024 a porovnanie s rokom 2023

Pre rok 2024 je minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 652 Eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bude vo výške 216,13 Eur (vypočítané ako 33,15% zo sumy 652 eur).

Pre porovnanie, v roku 2023 bol minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 605,50 Eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bolo v roku 2023 vo výške 200,72 Eur (vypočítané ako 33,15% zo sumy 605,50 eur).

Kedy živnostník neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024?

Okrem situácie, že živnostník podniká prvý rok, nevznikne živnostníkovi v roku 2024 povinnosť úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne aj v prípade, ak živnostník dosiahol za rok 2023 príjmy (bez odpočítania výdavkov) maximálne 7824 Eur. V tomto prípade sa posudzuje len výška celkových príjmov, bez ohľadu na výdavky (teda bez ohľadu na to, či základ dane ako taký bude nižší ako je hranica 7824 eur).

Príklad č. 2 - výpočet výšky odvodov

Živnostník s celkovým príjmom v roku 2023 vo výške 10.000 eur a so základom dane z príjmu 3000 eur

Živnostník Martin dosiahol v roku 2023 celkom príjem z podnikania vo výške 10.000 eur. V roku 2023 preukázateľne zaplatil aj odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne vo výške 880 eur. V daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2023 a podanom v roku 2024 vykázal základ dane vo výške 3000 eur. Bude Martin platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024? Áno. Keďže príjem Martina dosiahol v roku 2023 viac ako je hranica pre neplatenie odvodov (7824 eur), vzniká mu povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.7.2024 vo výške 33,15% z jeho vymeriavacieho základu. Výšku Martinho vymeriavacieho základu vypočítame nasledovne: VZ = 3000 eur + 880 eur = 3880 eur / 1,486 = 2611,03 eur / 12 = 217,58 eur. Keďže mesačný vymeriavaci základ živnostníka Martina je nižší ako je minimálny vymeriavaci základ pre rok 2024 (652 eur), vznikne Martinovi povinnosť platiť odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu. Martin teda bude platiť minimálnu výšku odvodu, ktorá je pre rok 2024 vo výške 216,13 eur.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Živnostník v roku 2024 platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 15 % z vymeriavacieho základu (v prípade zdravotného postihnutia 7,50 % z vymeriavacieho základu) a to do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká živnostníkovi odo dňa, kedy sa stal samostatne zárobkovo činnou osobu. Pri živnostníkoch je to deň ohlásenia živností, alebo iný neskorší dátum, pokiaľ vznik podnikania si nastavil živnostník na iný deň ako je deň ohlásenia.

Existujú aj výnimky, kedy nemusí živnostník platiť odvody do zdravotnej poisťovne hneď od začiatku podnikania. K takejto situácií dochádza ak je súčasne popri podnikaní študentom, či na materskej, dôchodku, alebo je súčasne zamestnanec a živnostník. Zákon o zdravotnom poistení umožňuje takémuto živnostníkovi stanoviť mesačný preddavok na zdravotné poistenie aj v nulovej výške.

Minimálny vymeriavací základ a minimálny odvod na zdravotné poistenie pre rok 2024 a porovnanie s rokom 2023

Rovnaký minimálny vymeriavací základ ako pri sociálnom poistení platí aj pre zdravotné poistenie, t.j. pre rok 2023 je vo výške 652 Eur. Minimálny mesačný zdravotný odvod pre rok 2024 je vypočítaný ako 15% zo sumy 652 eur, čo predstavuje sumu 97,80 eur mesačne.

Pre porovnanie, v roku 2023 bola minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie 84,77 eur mesačne.

Výšku nových mesačných odvodov oznámi zdravotná poisťovňa živnostníkovi listom po vykonaní ročného zúčtovania.

Aké odvody by ste platili pri s.r.o.?

Častokrát živnostníci zvažujú prechod na s.r.o. z dôvodu optimalizácie odvodov. Niet sa čomu čudovať, keďže pri s.r.o. je viacero možností, ako ušetriť na platení odvodov. Najčastejší prípad optimalizácie je taký, že do zdravotnej poisťovne platíte len minimálny preddavok a do Sociálnej poisťovne sa neplatí žiaden odvod. Prečítajte si viac o odvodoch v s.r.o.

 
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.