Odvody živnostníka do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2021 (a 2020)

Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Výška samotných odvodov (resp. preddavkov na poistenie) závisí od viacerých faktorov - napríklad či živnostník podniká prvý rok, alebo má živnosť popri zamestnaní, štúdiu, alebo materskej, alebo naopak vykonáva živnosť ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.

Tabuľka odvodov - porovnanie

Prehľad mesačných odvodov živnostníka na rok 2021 (a 2020)- porovnanie začínajúceho živnostníka (v 1.roku podnikania) a živnostníka, ktorý podniká dlhšie ako 1. rok

Sociálna poisťovňa Zdravotná poisťovňa
Ak podnikáte 1. rok - (neplatí sa) min. 76,44 € v roku 2021 (v r.2020 to bolo 70,91 €)
Ak podnikáte dlhšie ako 1. rok 33,15 % z vymeriavacieho základu, minimálne 180,99 € v roku 2021 (v r. 2020 to bolo 167,89 €) 14% z vymeriavacieho základu, min. 76,44 € v roku 2021 (v r.2020 to bolo 70,91 €)

Odvody do Sociálnej poisťovne

Výška odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne závisí predovšetkým od príjmu, ktorý živnostník dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Začínajúci živnostník, v prvom roku svojho podnikania, neplatí povinné poistné a príspevky na sociálne poistenie. Prvýkrát sa posúdi povinnosť živnostníka na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne až po podaní prvého daňového priznania živnostníka.

Od kedy má živnostník povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Živnostník je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. 1.10. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku.

Pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje to, či príjem živnostníka bol vyšší ako je 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok (viac vysvetlené nižšie).

V roku 2021 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne 6552 eur za rok 2020. Uvedené znamená, že ak živnostník dosiahol za rok 2020 príjmy (bez odpočítania výdavkov z podnikania) do 6552 Eur (vrátane), nevznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021.

Pre porovnanie, v roku 2020 bola hranica príjmu pre posúdenie vzniku odvodovej povinnosti suma 6078 eur za rok 2019.

Príklad č. 1 - začínajúci živnostník

Živnostenské oprávnenie vzniklo 1.1.2020. Takýto začínajúci živnostník bude prvýkrát podávať daňové priznanie na daň z príjmu v lehote do 31.3.2021. Ak takýto začínajúci živnostník dosiahne za rok 2020 príjem vyšší ako je suma 6552 Eur (6552,01 Eur a viac), vzniká mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2021.


Aké sú sadzby odvodov do Sociálnej poisťovne?

Živnostník, ktorému vznikla povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, platí odvody v nasledovnej výške:

  • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
  • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
  • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity
(spolu 33,15% z vymeriavacieho základu)

Živnostník môže okrem povinného poistného uvedeného vyššie platiť aj dobrovoľné poistenie na poistenie v nezamestnanosti, a to vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

Minimálny vymeriavací základ a minimálny odvod do Sociálnej poisťovne pre rok 2021 a porovnanie s rokom 2020

Pre rok 2021 je minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 546 Eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bude vo výške 180,99 Eur (vypočítané ako 33,15% zo sumy 546 eur).

Pre porovnanie, v roku 2020 bol minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 506,50 Eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bolo v roku 2020 vo výške 167,89 Eur (vypočítané ako 33,15% zo sumy 506,50 eur).

Kedy živnostník neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021?

Okrem situácie, že živnostník podniká prvý rok, nevznikne živnostníkovi v roku 2021 povinnosť úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne aj v prípade, ak živnostník dosiahol za rok 2020 príjmy (bez odpočítania výdavkov) maximálne 6552 Eur. V tomto prípade sa posudzuje len výška celkových príjmov, bez ohľadu na výdavky (teda bez ohľadu na to, či základ dane ako taký bude nižší ako je hranica 6552 eur).

Príklad č. 2 - výpočet výšky odvodov

Živnostník s celkovým príjmom v roku 2020 vo výške 10.000 eur a so základom dane z príjmu 3100 eur

Živnostník Peter dosiahol v roku 2020 celkom príjem z podnikania vo výške 10.000 eur. V roku 2020 preukázateľne zaplatil aj odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne vo výške 780 eur. V daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2020 a podanom v roku 2021 vykázal základ dane vo výške 3100 eur. Bude Peter platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021? Áno. Keďže príjem Petra dosiahol v roku 2020 viac ako je hranica pre neplatenie odvodov (6552 eur), vzniká mu povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.7.2021 vo výške 33,15% z jeho vymeriavacieho základu. Výšku Petrovho vymeriavacieho základu vypočítame nasledovne: VZ = 3100 eur + 780 eur = 3880 eur / 1,486 = 2611,03 eur / 12 = 217,58 eur. Keďže mesačný vymeriavaci základ živnostníka Petra je nižší ako je minimálny vymeriavaci základ pre rok 2021 (546 eur), vznikne Petrovi povinnosť platiť odvody vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu. Peter teda bude platiť minimálnu výšku odvodu, ktorá je pre rok 2021 vo výške 180,99 eur.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Živnostník platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu (v prípade zdravotného postihnutia 7 % z vymeriavacieho základu) a to do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká živnostníkovi odo dňa, kedy sa stal samostatne zárobkovo činnou osobu. Pri živnostníkoch je to deň ohlásenia živností, alebo iný neskorší dátum, pokiaľ vznik podnikania si nastavil živnostník na iný deň ako je deň ohlásenia.

Existujú aj výnimky, kedy nemusí živnostník platiť odvody do zdravotnej poisťovne hneď od začiatku podnikania. K takejto situácií dochádza ak je súčasne popri podnikaní študentom, či na materskej, dôchodku a pod. Zákon o zdravotnom poistení umožňuje takémuto živnostníkovi stanoviť mesačný preddavok na zdravotné poistenie aj v nulovej výške.

Minimálny vymeriavací základ a minimálny odvod na zdravotné poistenie pre rok 2021 a porovnanie s rokom 2020

Rovnaký minimálny vymeriavací základ ako pri sociálnom poistení platí aj pre zdravotné poistenie, t.j. pre rok 2021 je vo výške 546 Eur. Minimálny mesačný zdravotný odvod pre rok 2021 je vypočítaný ako 14% zo sumy 546 eur, čo predstavuje sumu 76,44 eur mesačne.

Pre porovnanie, v roku 2020 bola minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie 70,91 eur mesačne.

Výšku nových mesačných odvodov oznámi zdravotná poisťovňa živnostníkovi listom po vykonaní ročného zúčtovania.

Aké odvody by ste platili pri s.r.o.?

Častokrát živnostníci zvažujú prechod na s.r.o. z dôvodu optimalizácie odvodov. Niet sa čomu čudovať, keďže pri s.r.o. je viacero možností, ako ušetriť na platení odvodov. Najčastejší prípad optimalizácie je taký, že do zdravotnej poisťovne platíte len minimálny preddavok a do Sociálnej poisťovne sa neplatí žiaden odvod. Prečítajte si viac o odvodoch v s.r.o.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.