Živnosť popri štúdiu v roku 2024 - podmienky, odvody, dane pri študentskej živnosti

Ste študent a máte dobrý nápad na podnikanie, alebo by ste si radi privyrobili popri štúdiu? V tomto článku si zodpovieme najvýznamnejšie otázky spojené s podnikaním na živnosť pre študentov v roku 2024.

Prečo študentská živnosť?

Živnosť predstavuje pre študentov základnú právnu formu podnikania na Slovensku. Hlavnou výhodou živnosti je jej jednoduché založenie a aj ukončenie. Taktiež živnostník si môže uplatniť nezdaniteľný základ, paušálne výdavky alebo odvodové prázdniny na sociálne poistenie v prvom roku podnikania.

V prípade väčšieho úspechu môže študent neskôr prejsť na podnikanie vo forme s. r. o., ale na začiatku bude väčšine študenov postačovať aj klasická živnosť. Pozrite si porovnnie medzi živnosťou a s.r.o. v osobitnom článku.

Aké podmienky musí spĺňať študent, aby mohol založiť živnosť?

Na úvod je potrebné si vyjasniť, kto môže ako študent podnikať. Ako študent si môžete založiť živnosť pokiaľ ste dosiahli vek 18 rokov, ste spôsobilý na právne úkony a bezúhonný. Prípadné ďalšie podmienky závisia od toho, v čom chcete podnikať (predmet podnikania).

Väčšina predmetov podnikania spadá pod tzv. voľné živnosti. Pri voľných živnostiach nepotrebujete preukazovať žiadne vzdelanie ani prax. Avšak v prípade záujmu vykonávať remeselné, alebo viazané živnosti budete musieť preukázať aj odbornú spôsobilosť, najčastejšie vzdelanie v príslušnom odbore alebo prax, alebo iný doklad o odbornej spôsobilosti.

Za študenta pre účely založenia živnosti môžeme považovať osobu, ktorá:

  • je študentom strednej školy staršia ako 18 rokov, najdlhšie však do 26 rokov
  • je študentom denného štúdia na vysokej škole do 30 rokov, resp. do momentu získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
  • je študentom externého štúdia na vysokej škole do 26 rokov
  • je študentom denného doktorandského štúdia na vysokej škole do 30 rokov, resp. do momentu získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.

Odvody a dane študenta-živnostníka

Zdravotné odvody pri študentskej živnosti

Výhodou pre študenta je to, že na začiatku podnikania nemá povinnosť zo živnosti platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie, a to ani v minimálnej výške. Z dosiahnutých príjmov z podnikania následne budete musieť zaplatiť zdravotné odvody až po ročnom zúčtovaní v nasledujúcom roku a to vo výške vypočítanej ako 15% z vymeriavacieho základu.

Nasledujúci rok po podaní daňového priznania Vám už vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie, pričom suma preddavkov bude vypočítaná z vašich reálnych príjmov. Preddavky študenta na zdravotné poistenie môžu byť nižšie ako je pre bežných živnostníkov, nakoľko sa na študenta nevzťahuje minimálny vymeriavaci základ, teda minimálne preddavky.

Na porovnanie, bežný živnostník má povinnosť platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú v roku 2024 stanovené minimálne vo výške 97,80,-€, bez ohľadu na výšku jeho príjmov, a či je vôbec v pluse, alebo v mínuse.

Aby ste neboli ako študent prekvapený zo sumy zdravotných odvodov vypočítaných po vašom prvom ročnom zúčtovaní (v nasledujúcom roku), tak je vhodné platiť si aspoň dobrovoľné preddavky na zdravotné poistenie už od začiatku podnikania. Výhodou však je to, že študent si môže v prvom roku podnikania zvoliť výšku preddavkov akú chce, keďže ide o dobrovoľné preddavky.

Príklad 1

V roku 2024 začnete ako študent podnikať na živnosť. V roku 2024 nebudete mať povinnosť platiť mesačné preddavky. Za rok 2024 podávate daňové priznanie v roku 2025, kedy Vám bude vypočítaná suma zdravotných odvodov, ktorú musíte uhradiť. V tomto roku tiež ešte nemáte povinnosť platiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Až následne v roku 2026 Vám vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne, ktoré Vám budú vypočítané z daňového priznania, ktoré ste podali v predchádzajúcom roku.

Sociálne odvody pri študentskej živnosti

V zásade platí, že každý začínajúci živnostník (aj študent) v prvom roku svojho podnikania, neplatí povinné poistné a príspevky na sociálne poistenie. Prvýkrát sa posúdi povinnosť živnostníka na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne až po podaní prvého daňového priznania živnostníka.

Tu môžu pre Vás nastať dve situácie:

  • Váš príjem prekročí zákonom stanovenú minimálnu hranicu pre platenie sociálnych odvodov (v roku 2024 sa posudzuje hranica príjmu vo výške 7 824,-€ za rok 2023), alebo
  • Váš príjem neprekročí zákonom stanovenú minimálnu hranicu.

V prípade, ak Váš príjem z podnikania prekročí stanovenú hranicu príjmu pre daný rok, vznikne Vám povinnosť platiť sociálne odvody od 1.7. nasledujúceho roka (resp. od 1.10. ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania).

Bez ohľadu na to, že ste študentom, ak prekročíte minimálnu hranicu príjmu, budete musieť platiť sociálne odvody. Pre rok 2024 je minimálna suma odvodov do Sociálnej poisťovne 216,13 €. Ak Vás zaujíma viac téma odvodov, prečítajte si osobitný článok na tému: Aké odvody platí živnostník.

Príklad 2

Začali ste podnikať v roku 2023. V roku 2023 ste dosiahli príjmy z podnikania vo výške 10 000,-€. V roku 2024 podávate daňové priznanie a od 1.7., resp. od 1.10. (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) ste povinný platiť sociálne odvody, ktorých výšku Vám vypočíta Sociálna poisťovňa.

Príklad 3

Začali ste podnikať v roku 2023. V roku 2023 ste dosiahli príjmy z podnikania vo výške 6 000,-€. V roku 2024 podávate daňové priznanie za predchádzajúci rok. Pri takomto príjme Vám nevzniká povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2024.

Daň z príjmu pri študentskej živnosti

Pre študenta živnostníka platia rovnaké pravidla pre daň z príjmov ako pre iných živnostníkov. Ak začínate podnikať v roku 2024, prvé daňové priznanie podávate do konca marca v roku 2025. Vašou povinnosťou bude následne odviesť daň jednorázovo.

Pre správne určenie daňovej povinnosti budete musieť poznať svoj základ dane z príjmov. V závislosti od výšky zdaniteľných príjmov a základu dane, ktorá Vám vyšla, budete platiť daň v sadzbe:

  • 15% zo základu dane ak Vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli výšku 60 000,-€,
  • 19% zo základu dane ak Vaše zdaniteľné príjmy presiahli výšku 60 000,-€ a zároveň Váš základ dane nepresiahol výšku 47 537,98,-€,
  • 25% zo základu dane ak Vaše zdaniteľné príjmy presiahli výšku 60 000,-€ a zároveň Váš základ dane presiahol výšku 47 537,98,-€.

V prípade vyššie zmienených sadzieb dane vo výške 19% a 25% je to o čosi komplikovanejšie. Tieto sadzby sa môžu, ale nemusia uplatniť kombinovane, čo závisí od základu dane, čo si bližšie ukážeme na príkladoch.

Príklad 4

Začali ste podnikať v roku 2024, dosiahli ste zdaniteľné príjmy vo výške 61 000,-€. Po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane a výdavkov Váš základ dane je 25 615,50,-€. Keďže základ dane nepresahuje sumu 47 537,98,-€ (176,8 x suma životného minima od 1.7.2023), tak budete platiť sadzbu dane vo výške 19%.

Príklad 5

Rozhodli ste sa v roku 2024 založiť živnosť, Vaše zdaniteľné príjmy dosiahli výšku 80 000,-€. Váš základ dane tvorí 60 000,-€ po odpočítaní výdavkov. Zo sumy nepresahujúcej 47 537,98,-€ budete platiť daň 19%. Z presahujúcej sumy (60 000 - 47 537,98 = 12 462,02) odvediete daň vo výške 25%.

Je nevyhnutné myslieť na to, že ako živnostník budete musieť podať daňové priznanie na inom formulári ako ste zvyknutý, a teda podávate “Daňové priznanie FO typ B”.

Zhrnutie

Pre študenta môže živnosť predstavovať dobrú štartovnú čiaru v podnikaní. Študent živnostník môže využiť výhody v oblasti platenia zdravotných odvodov, nakoľko sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavaci základ. V oblasti sociálnych odvodov môže tiež využiť odvodové prázdniny v prvom roku podnikania rovnako, ako bežný živnostník.

A nezabudnime ani na možnosť uplatniť 60%-tné paušálne výdavky v podnikaní. Samozrejme vždy je potrebné zvážiť každý prípad individuálne, preto si svoje rozhodnutie založiť živnosť vopred dobre premyslite.