Zoznam remeselných živností pre rok 2024 a podmienky odbornej spôsobilosti

Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, prípadne alternatívnym spôsobom, ktorý rozoberáme nižšie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam remeselných živností platný pre rok 2024.

Zoznam remeselných živností tvorí prílohu č. 1 živnostenského zákona, pričom pozitívne a negatívne vymedzenie remeselných živnosti občasne aktualizuje Ministerstvo vnútra SR. Pre rok 2024 je stále platný zoznam remeselných živností aktualizovaný v auguste 2021.

Založenie živnosti online

Založte si živnosti online bez nutnosti chodiť na živnostenský úrad už od 1 eur. Viac informácii o online založení je TU.

Odborná spôsobilosť pri remeselných živnostiach sa v zásade preukazuje vyučením v príslušnom odbore (výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru - maturitné vysvedčenie v odbore a pod.).

Presný kód odboru, ktorého vyučenie je potrebné preukázať, je uvedený pri konkrétnej živnosti v samotnom zozname remeselných živností, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.

Ako alternatíva k výučnému listu (maturitnému vysvedčeniu) v príslušnom odbore môže poslúžiť ako doklad odbornej spôsobilosti podľa § 22 živnostenského zákona nasledovné:

 1. výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 2. vysvedčenie o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a doklad o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 3. doklad o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené vyššie a osvedčenie o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a doklad o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 4. diplom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a doklad o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 5. osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu (zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní) alebo
 6. doklad o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky

U právnickej osoby (napr. s. r. o.) musí odbornú spôsobilosť spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak zákon neustanovuje inak. Pri fyzických osobách (živnostníkoch) musí odbornú spôsobilosť preukázať priamo živnostník alebo ustanovený zodpovedný zástupca.

Ak v rámci alternatívnych spôsobov preukazovania odbornej spôsobilosti je potrebné preukázať prax v odbore, prikladá sa živnostenskému úradu potvrdenie o praxi. Prečítajte si viac informácii o potvrdení o praxi v tomto článku.

Na záver je potrebné uviesť, že živnostenský zákon pozná okrem remeselných živností aj iné typy živnosti a to viazané živnosti a voľné živnosti. Pri voľných živnostiach sa nepreukazuje žiadna prax ani vzdelanie (pozrite si zoznam voľných živností). Pri viazaných živnostiach sa podobne ako pri remeselných živnostiach vyžaduje odborná spôsobilosť (zoznam viazaných živností je dostupný TU).

Zoznam remeselných živností platný pre rok 2024 si môžete stiahnuť tu:

Remeselné živnosti

Novinka pre živnostníkov 2024: Vyhľadávanie živností online + založenie živnosti cez internet

Príklady na remeselné živnosti:

 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení (elektrických, plynových, ... )
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 • Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 • Stolárstvo
 • Zámočníctvo
 • Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 • Kozmetické služby
 • Manikúra, pedikúra
 • ... a veľa ďalších iných podľa zoznamu remeselných živností

Pozrite si tiež:

Založenie s.r.o. 1 €

BEZ nutnosti vkladu 5000€

1 € + poplatok OR

Viac info

Založenie živnosti 1 €

Voľné živnosti zadarmo

1 €

Viac info