Ako zrušiť živnosť? Postup, poplatky, dane a odvody pri ukončení živnosti v r. 2024

V tomto článku si rozoberieme možnosti, ako ukončiť živnostenské oprávnenie (zrušiť živnosť), povinnosti po zrušení živnosti a čo to pre živnostníka znamená z hľadiska platenia daní a odvodov v roku 2024.

Čo znamená zrušiť živnosť?

Problematiku zrušenia a zániku živností upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zákon rozlišuje pojem zánik a zrušenie živnosti, avšak pre zjednodušenie a účely tohto článku budeme pojem zrušenie živnosti chápať ako zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia o ukončení podnikania. Na úplné zrušenie živnosti je potrebné podať oznámenie o ukončení podnikania k všetkým živnostiam.

Ako a kde je možné podať oznámenie o ukončení podnikania

Oznámenie o ukončení podnikania (živností) je možné podať na živnostenský úrad tromi spôsobmi:

  • osobne na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa bydliska živnostníka
  • online cez portál slovensko.sk (potrebný elektronický podpis a čítačka kariet)
  • online cez portál SroOnline.sk (nepotrebujete elektronický podpis ani čítačku kariet)

Živnostenský úrad

Zrušiť živnosť môžete osobnou návštevou na živnostenskom úrade. Živnostenský úrad nie je oficiálny názov úradu, ale v skutočnosti je ním okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Nemôžete však navštíviť akýkoľvek živnostenský úrad, ale len ten, ktorý je miestne príslušný k vášmu trvalému bydlisku. Mnoho ľudí má trvalý pobyt na inom mieste, ako sa v skutočnosti zdržiava, a preto musia vycestovať a osobne sa dostaviť na úrad v mieste bydliska. Zaplatíte tiež poplatok 3 eurá.

Online cez slovensko.sk

Ukončiť živnostenské oprávnenie je možné aj online cez štátny portál slovensko.sk. Výhodou je, že v tomto prípade nemusíte chodiť osobne na živnostenský úrad. Nevýhodou je to, že na využitie služieb štátneho webu slovensko.sk musíte mať elektronický občiansky preukaz a čítačku na eID kartu. Tiež musíte mať nahratý kvalifikovaný elektronický podpis (o ktorý je potrebné požiadať osobitne po vydaní občianskeho preukazu). Ak aj máte nahratý elektronický podpis, ale nepoužívate ho, musíte sa pripraviť aj na inštaláciu softvérov na ovládanie eID a ďalšie aplikácie. Tak ako je to s každou novou aplikáciou, aj tu potrvá kým sa človek zorientuje, ako s ňou pracovať. Pre bežných živnostníkov je to zbytočne komplikované pri takomto jednorázovom úkone.

Online cez SroOnline.sk - najjednoduchšia varianta

Pre tých, ktorý chcú zrušiť živnosť online pohodlne z domu, napriek tomu, že nemajú alebo nepoužívajú elektronický podpis, ideálna varianta je portál SroOnline.sk. Nebudete potrebovať elektronický podpis, nemusíte nikam chodiť, nič študovať, stačí vyplniť údaje v tomto jednoduchom online formulári na zrušenie živnosti. Po vyplnení formuláru vám príde mailom automaticky vygenerovaná žiadosť o zrušenie živnosti, ktorú stačí vlastnoručne podpísať, naskenovať a poslať mailom naspäť. O zvyšok sa postará portál za vás za prijateľne nízku cenu 24 eur.

Kedy je možné požiadať o ukončenie podnikania

Ukončiť živnostenské oprávnenie je možné kedykoľvek počas roka. Živnostenské oprávnenie zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, prípadne v iný neskorší deň, ktorý sa uvedie v oznámení.

Dane a odvody po zrušení živnosti

Dňom zániku živnostenského oprávnenia prestáva osoba ako živnostník platiť odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne. Pozor ale na to, že odvody do zdravotnej poisťovne bude bývalý živnostník musieť uhrádzať buď ako samoplatiteľ, alebo z iného právneho titulu (napríklad ako zamestnanec).

Daňové priznanie k dani z príjmu živnostník podá v lehote na podanie daňového priznania. Preddavky na daň z príjmu, pokiaľ ich živnostník uhrádzal, po zániku živnosti už platiť nebude.

Povinnosti po zrušení živnosti

Po zániku živnostenského oprávnenie je ešte potrebné na daňový úrad odovzdať kartičku s DIČ (osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla) a podať Žiadosť o zrušenie registrácie.

Kedy je ideálny čas na zrušenie a kde začať?

Pokiaľ zvažujete ukončiť podnikanie na živnosť, ideálny čas je koncom roka alebo koncom akéhokoľvek kalendárneho mesiaca, aby vám nezačalo plynúť nové zdaňovacie obdobie, resp. nové obdobie na odvody. Nestrácajte čas zbytočnou administratívou a nechajte si rýchlo zrušiť živnosť online.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.