Živnosť alebo S.R.O.? Porovnanie pre rok 2021

Nasledujúci článok porovnáva výhody a nevýhody podnikania v roku 2021 na živnosť a podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len "s.r.o."). Zamerali sme sa na platenie daní a odvodov, zriaďovanie podnikania, ručenie a preukazovanie základného imania v SRO. Zistite, čo sa vám oplatí viac.

Obsah článku:

 1. Čo je to živnosť
 2. Čo je to S.R.O.
 3. Porovnanie založenia
 4. Zakladanie s.r.o. aj bez nutnosti vkladu 5000 eur
 5. Ručenie za záväzky z podnikania
 6. Platenie odvodov živnosť a S.R.O.
 7. Daňové zaťaženie živnosť a S.R.O.
 8. Imidž podnikania
 9. Ukončenie podnikania
 10. Záver - je výhodnejšia živnosť alebo S.R.O.?

1. Čo je to živnosť

Podnikanie prostredníctvom živnosti predstavuje spôsob podnikania fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia. Jedno živnostenské oprávnenie môže obsahovať viacero "živností". Výber vhodnej živnosti je určený podľa obsahovej náplne tej ktorej živnosti.

Väčšina živností sa radí medzi tzv. voľné živnosti, čo sú živnosti, na získanie ktorých nie je potrebné žiadne vzdelanie ani prax. Existujú aj remeselné a viazané živnosti - ide o špecifické odborné živnosti, na získanie ktorých je potrebné vzdelanie alebo prax v odbore, prípadne iný doklad odbornej spôsobilosti.

2. Čo je to S.R.O.

Eseročka je obchodná spoločnosť oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti. S.r.o. je právnická osoba s vlastným obchodným menom. Založiť s.r.o. môže aj jediná osoba (tzv. jednoosobová s.r.o.), alebo ju môže založiť aj viacero osôb spoločne. Každá s.r.o. sa povinne zapisuje do obchodného registra.

3. Porovnanie založenia živnosti a s.r.o.

Živnosť. Vo všeobecnosti platí, že zriadenie živností je administratívne jednoduchšie ako založenie eseročky. Živnostenské oprávnenie vydáva okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, miestne príslušný podľa bydliska živnostníka. Základnou podmienkou na získanie živnosti je vek aspoň 18 rokov a bezúhonnosť. V prípade voľných živností môže živnostník začať podnikať už dňom ohlásenia.

Cena za vydanie jednej voľnej živnosti je 5 EUR. Ak by živnostník chcel mať napr. 5 voľných živností, zaplatil by na úrade 50 eur. Pri registrácii živnosti online je cena paušálna a platí sa len za služby portálu vo výške 19 eur s neobmedzeným počtom voľných živností.

SRO. Čo sa týka založenia s.r.o., proces registrácie je omnoho náročnejší. Na založenie spoločnosti s.r.o. je potrebné vypracovať a podpísať celú sadu zakladateľských dokumentov. Po podpise dokumentov musí eseročka požiadať o vydanie živnostenských oprávnení. Následne sa podáva návrh na zápis do obchodného registra, kde je potrebné uhradiť aj súdny poplatok za zápis vo výške 300 eur.

Úsporu času a peňazí je možné dosiahnuť, ak zveríte založenie novej s.r.o. do rúk firmám, ktoré kompletnú administratívu vybavia za vás. Vďaka online zakladaniu spoločnosti uhradíte aj nižšie súdne poplatky a tak cena za založenie s.r.o. so všetkými poplatkami sa dá stiahnúť aj na 250 eur.

4. Bez nutnosti dokladovať vloženie základného imania do s.r.o.

So založením s.r.o. sa spája mýtus, ktorý sa týka základného imania. Eseročka musí mať tzv. základné imanie vo výške 5.000 EUR (túto výšku ustanovuje Obchodný zákonník). To znamená, že ak zakladateľom s.r.o. je iba jedna osoba (čo zákon nevylučuje), tak výška jej vkladu je 5.000 EUR. Neznamená to však, že tých 5.000 EUR je nutné „mať“. Základné imanie nie je potrebné dokladovať vložením na účet do banky - v praxi to funguje tak, že sa prehlási, že základné imanie bolo vložené v hotovosti do pokladne spoločnosti. 

5. Ručenie za záväzky z podnikania

Živnosť. Živnostníci ručia za svoje podnikanie celým svojim majetkom. V praxi to znamená, že v prípade exekúcie hrozí strata rodinného (súkromného) majetku živnostníka. 

SRO. Práve spôsob ručenia v s.r.o. je jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa veľa podnikateľov rozhodne v prospech založenia s.r.o. Oproti živnosti v tejto oblasti má veľkú výhodu. Spoločníci v zásade ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. V praxi to znamená, že podnikanie v s.r.o. je bezpečnejšie, pretože v prípade exekúcie nehrozí strata súkromného majetku. 

6. Platenie odvodov

Živnosť. Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa výšky dosiahnutých príjmov. V prvom roku podnikania platí živnostník odvody nasledovne: od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne je v prvom roku podnikania oslobodený, do zdravotnej poisťovne platí len minimálny odvod. Následne v ďalších rokoch platí živnostník odvody aj do Sociálnej poisťovne, aj zdravotnej poisťovne podľa výšky príjmov.

Minimálny odvod živnostníka do Sociálnej poisťovne pre rok 2021 je 180,99 eur/mesačne. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne pre rok 2021 je vo výške 76,44 eur/mesačne. Prečítajte si viac na tému Aké odvody platí živnostník v roku 2021

SRO. V oblasti platenia odvodov má s.r.o. oproti živnostiam veľkú výhodu. Spoločník alebo konateľ v s.r.o., ak si za svoju činnosť nevypláca žiadnu odmenu, tak nemusí platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne existujú pre konateľov s.r.o. rôzne možnosti optimalizácie a to dokonca aj pod hranicu minimálneho zdravotného odvodu. Prečítajte si viac na tému Aké odvody platí konateľ a spoločník v s.r.o. v roku 2021

7. Daň z príjmov

Živnosť. Pre živnostníkov platia tieto sadzby dane:

 • 19 % daň z príjmu - základná sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 37 981,94 eur
 • 25 % daň z príjmu - zvýšená sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý presiahne sumu 37 981,94 eur

Znížená sazba dane z príjmu 15% podľa výšky výnosov (zmeny pre rok 2021): V zdaňovacom období roka 2020 mali živnostníci s obratom do 100 000 eur zníženú sadzbu dane z príjmov 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 100 000 eur (táto sadzba platí rovnako aj pre s.r.o.). Zmeny nastávajú od 1.1.2021, ktoré sa dotýkajú už zdaňovacieho obdobia za rok 2021. Zmena spočíva v tom, že od 1.1.2021 majú zníženú 15%-nú sadzbu dane živnostníci (aj s.r.o.) s celkovými výnosmi do 49790 eur.

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá je pre rok 2021 vo výške 4 511,43 eur na daňovníka (pre provnanie v roku 2020 to bolo 4 414,20 eur). Ak má živnostník vyživované deti môže si uplatniť daňový bonus (v roku 2021 vo výške 46,44 eur na jedno vyživované dieťa do 6 rokov, resp. 23,22 eur pre dieta nad 6 rokov).

Pri živnostníkoch je možnosť uplatňovať si paušálne výdavky (pre rok 2021 platia rovnaké paušálne výdavky ako v roku 2020, teda do výšky 60 % zo sumy maximálne 20 000 eur ročne). V takomto prípade živnostník vedie zjednodušené účtovníctvo a nepreukazuje skutočné výdavky.

SRO. Pre S.R.O. platia tieto sadzby dane:

 • 21 % daň z príjmu - resp. znížená sadzba 15% podľa obratu (vid nižšie)
 • 7 % daň z dividend - táto daň sa platí len v prípade, ak si spoločníci vyplácajú podiel na zisku spoločnosti

Znížená sazba dane z príjmu 15% podľa výšky výnosov (zmeny pre rok 2021): Rovnako ako pri živnostníkoch, aj u s.r.o. platila v roku 2020 nižšia sadzba dane pri firmách s obratom do 100 000 eur. Následne sa novelou zákona účinnou od 1.1.2021 upravila hranica obratu pre subjekt so zníženou sadzbou dane. Po novom (počnúc od 1.1.2021) zníženú sadzba dane z príjmov 15 % uplatní daňovník (aj s.r.o.), ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 49790 eur.

Pri S.R.O. nie je možné si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ani daňový bonus na dieťa, ani paušálne výdavky.

8. Imidž

Vo všeobecnosti možno povedať, že verejnosť vníma "živnostníkov" ako malé podnikanie, prípadne ako začínajúceho podnikateľa (aj keď to samozrejme častokrát nemusí byť pravda). Eseročky si ľudia spájajú častejšie s väčším podnikaním, prípadne ju vnímajú ako "firmu", zatiaľ čo živnostník je "len" SZČO.

9. Ukončenie podnikania

Živnosť. Živnosť je možné ukončiť zo dňa na deň a to na základe písomného oznámenia o ukončení podnikania. Živnosť je tiež možné pozastaviť a to na dobu maximálne 3 rokov.

SRO. Zrušenie s.r.o. je o niečo zdĺhavejšie. Napriek tomu, že nejde o komplikovaný proces, zrušenie s.r.o. sa štandardne vykonáva likvidáciou spoločnosti. Ide o osobitný proces, ktorý zo zákona musí trvať minimálne 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty je možné vykonať výmaz z obchodného registra, čím s.r.o. zanikne.

10. Záver - oplatí viac živnosť alebo SRO?

Každá forma podnikania má svoje výhody a nevýhody. Pozrite si zhrnutie:

Živnosť. Živnosť sa môže oplatiť pri nižších príjmoch alebo pri podnikaní s nízkymi alebo žiadnymi reálnymi výdavkami. Výhodou živnosti je v týchto prípadoch nezdaniteľná časť základu dane a možnosť paušálnych výdavkov. Hlavnou nevýhodou živnosti je ručenie za podnikanie súkromným majetkom. Živnostník sa taktiež nevyhne mesačným platbám za zdravotné odvody a odvody do Sociálnej poisťovne. Ak chcete založiť živnosť, pozrite si založenie živnosti online, ktoré je cenovo výhodnejšie ako klasické založenie na úrade.

SRO. Eseročka môže byť výhodnejšia pri predpokladaných vyšších príjmoch a to najmä s ohľadom na platenie daní a odvodov. Výhodou s.r.o. je aj ochrana súkromného majetku, nakoľko je tam obmedzené ručenie za dlhy z podnikania. Ak chcete založiť s.r.o., pozrite si založenie s.r.o. online, ktoré je cenovo výhodnejšie a jednoduchšie ako bežné zakladanie firmy.

Pozrite si tiež:

Založenie s.r.o.

BEZ nutnosti vkladu 5000€

len 249 €

Viac info

Založenie živnosti

Voľné živnosti zadarmo

iba 19 €

Viac info

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - zakladanie s.r.o. online

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.