Podnikanie na živnosť popri zamestnaní v roku 2024

Rozmýšľate nad založením živnosti popri zamestnaní? V tomto článku zodpovieme najvýznamnejšie otázky na tému podnikania na živnosť popri práci zamestnanca v roku 2024.

Kto môže podnikať popri zamestnaní

Na úvod je potrebné rozlišovať, či pracujete v štátnej sfére, alebo ste zamestnancom v súkromnej sfére. V prípade, ak ste zamestnancom v štátnej sfére, tak sa na Vás vzťahuje zákaz:

  • podnikať,
  • vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise Vášho štátnozamestnaneckého miesta.

V prípade ak ste zamestnancom v súkromnej sfére, tak žiaden právny predpis Vám vo všeobecnosti nezakazuje začať svoju podnikateľskú činnosť. Musíte si ale dať pozor na to, v čom máte záujem začať podnikať.

Ak by Vaše podnikanie malo konkurenčný charakter vo vzťahu k Vášmu zamestnávateľovi, tak v zmysle § 83 ods. 1 Zákonníka práce si musíte najprv vyžiadať súhlas od zamestnávateľa na výkon podnikateľskej činnosti. Zákonodarca daný paragraf široko koncipoval za účelom ochrany zamestnávateľa, preto je vhodné pre zachovanie dobrých vzťahov a zabezpečenie právnej istoty si vyžiadať súhlas od zamestnávateľa, samozrejme písomnou formou.

Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od Vašej žiadosti, platí fikcia udelenia súhlasu. Treba mať na pamäti, že zamestnávateľ môže svoj súhlas, ktorý udelil, resp. fiktívny súhlas, odvolať z vážnych dôvodov a tým pádom budete mať povinnosť svoju podnikateľskú činnosť ukončiť.

Dane a odvody zamestnanca-živnostníka

Daňovo-odvodové zaťaženie bude závisieť od toho, ako sa Vám bude dariť vo Vašej podnikateľskej činnosti. Oproti bežnému živnostníkovi však máte výhodu v podobe odvodov do zdravotnej poisťovne. Na druhú stranu pri odvodoch do Sociálnej poisťovne sa na Vás uplatňujú rovnaké pravidlá, ako pre bežného živnostníka. Rovnako to je aj v prípade dane z príjmov.

Zdravotné odvody živnostníka popri zamestnaní

Veľkou výhodou oproti bežným živnostníkom je platenie zdravotných odvodov. V prípade ak ste zamestnancom, ktorý si založí živnosť v roku 2024, na začiatku nemáte povinnosť platiť mesačne preddavky na zdravotné odvody, nakoľko ich už platíte ako zamestnanec. Dobrovoľne si preddavky na zdravotné poistenie v prvom roku podnikania ale platiť môžete

Nasledujúci rok podáte daňové priznanie zo svojej podnikateľskej činnosti a z tohto Vám zdravotná poisťovňa vypočíta ročné zúčtovanie, výsledkom ktorého môže byť preplatok alebo nedoplatok. Ak ste si dobrovoľne neplatili žiadne preddavky na zdravotné poistenie, je predpoklad, že vám zdravotná poisťovňa vypočíta nedoplatok, ktorý bude potrebné uhradiť jednorázovo.

Preto je vhodné zvážiť, aby ste si platili aj prvý rok preddavky na zdravotné poistenie, aby Vás ročné zúčtovanie nemilo neprekvapilo. Výhodou pre Vás je, že si môžete zvoliť platenie preddavkov aj v nižšej sume ako je nastavená pre bežného živnostníka, ktorý má povinnosť platiť preddavky hneď od začiatku svojej podnikateľskej činnosti v minimálnej výške 97,80,-€ pre rok 2024.

Nasledujúci rok po podaní daňového priznania Vám vznikne už aj povinnosť platiť mesačne zdravotné odvody. Ich výšku Vám vypočíta zdravotná poisťovňa. Opätovne veľkou výhodou pre Vás je to, že výška sa počíta zo skutočných príjmov, tzn., že v prípade ak živnosť využívate na privýrobok popri zamestnaní, tak výška zdravotných odvodov môže byť nižšia ako u bežného živnostníka, ktorý musí platiť zdravotné odvody v zákonom stanovenej minimálnej výške bez ohľadu na to, či je v pluse, alebo v mínuse.

Sociálne odvody zamestnanca, ktorý aj podniká

Aj keď začnete podnikať popri zamestnaní, nemáte povinnosť platiť v prvom roku podnikania sociálne odvody, rovnako ako bežný živnostník. To, či budete platiť sociálne odvody nasledujúci rok, alebo nie, bude závisieť od Vašich príjmov zo živnosti za aktuálny rok. Môžu nastať dve situácie a to:

  • Váš príjem prekročí zákonom stanovenú minimálnu hranicu pre platenie sociálnych odvodov (táto hranica sa každý rok meni - pre rok 2024 je vo výške 7 824,-€ za rok 2023), alebo
  • Váš príjem neprekročí zákonom stanovenú minimálnu hranicu.

V prípade ak Váš príjem z podnikania prekročí stanovenú hranicu, vznikne Vám povinnosť platiť sociálne odvody od 1.7. nasledujúceho roka (resp. od 1.10 ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania).

Výšku samotných sociálnych odvodov určí Sociálna poisťovňa na základe Vašich príjmov zo živnosti. Bez ohľadu na to, že ste zamestnaný a za Vás sociálne odvody hradí zamestnávateľ, ak prekročíte minimálnu hranicu príjmu, budete musieť platiť sociálne odvody (pre rok 2024 je minimálna suma odvodov do SP 216,13,-€).

Daň z príjmu živnostníka popri zamestnaní

Pre Vás ako živnostníka, ktorý podniká popri zamestnaní, neplatia osobitné pravidla pre daň z príjmov. Ak začínate podnikať v roku 2024, prvé daňové priznanie podávate v klasickom termíne do konca marca v roku 2025.

Je nevyhnutné myslieť na to, že pri živnosti nemôžete požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vykonal ročné zúčtovanie, preto musíte podať daňové priznanie Vy, a to na inom formulári (pôjde o Daňové priznanie FO typ B).

Následne po podaní daňového priznania bude Vašou povinnosťou jednorázovo odviesť daň. Pre správne určenie daňovej povinnosti budete musieť poznať svoj základ dane z príjmov. V závislosti od výšky zdaniteľných príjmov a základu dane, ktorá Vám vyšla, budete platiť daň v sadzbe:

  • 15% ak Vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli výšku 60 000,-€,
  • 19% zo základu dane ak Vaše zdaniteľné príjmy presiahli výšku 60 000,-€ a zároveň Váš základ dane nepresiahol výšku 47 537,98,-€,
  • 25% zo základu dane ak Vaše zdaniteľné príjmy presiahli výšku 60 000,-€ a zároveň Váš základ dane presiahol výšku 47 537,98,-€.

Ak patríte do 1. daňovej kategórie spomínanej vyššie (dosiahnete príjmy do 60 000 eur), vaša sadzba dane bude vo výške 15%. V prípade sadzieb 2. a 3. daňovej kategórie, kde sú sadzby vo výške 19% a 25%, je to o čosi komplikovanejšie. Tieto sadzby sa môžu, ale nemusia uplatniť kombinovane, čo závisí od základu dane.

Ako založiť živnosti popri zamestnaní?

Založiť živnosť popri zamestnaní môžete jednoducho online z pohodlia domova. Stačí na tejto stránke vyplniť jednoduchý online formulár a o všetko sa postaráme. V cene 19 eur získate neobmedzený počet voľných živností, registráciu na daňovom úrade a oznámenie na zdravotnú poisťovňu.