Zmena sídla firmy s.r.o. v obchodnom registri (postup)

Počas existencie firmy môže nastať situácia, že sa rozhodnete zmeniť sídlo spoločnosti. Samotná zmena sídla nie je náročným procesom, ale je nevyhnutné dodržať postup, ktorý si na príklade spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) rozoberieme v tomto článku.

Kde umiestniť nové sídlo firmy

V prvom rade sa musíte rozhodnúť, na akej adrese umiestníte sídlo Vašej obchodnej spoločnosti. Naša právna úprava umožňuje mať sídlo v nehnuteľnosti, ktorá je skolaudovaná a má pridelené súpisné číslo, tzn., že sídlo si môžete umiestniť napr.:

Každá z možností má svoje výhody a nevýhody, ktoré si musíte zvážiť Vy sami.

Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene sídla

Ak už máte zvolené, kde bude nové sídlo spoločnosti, nasleduje oficiálne rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti. V prípade jednoosobovej s.r.o. rozhoduje jediný spoločník spoločnosti, ktorý nahrádza pôsobnosť valného zhromaždenia. Ak má s.r.o. dvoch a viac spoločníkov, tak sa musí prijať uznesenie na valnom zhromaždení.

Zmena sídla so sebou prináša povinnosť vyhotoviť sadu dokumentov, aby zápis sídla do OR bol úspešný. V závislosti od štruktúry Vašej spoločnosti je potrebné vyhotoviť:

  • pri jednoosobovej s.r.o. vyhotovujete Rozhodnutie jediného spoločníka,
  • pri viacosobovej s.r.o. vyhotovujete Zápisnicu z valného zhromaždenia,
  • dokument preukazujúci oprávenie na zápis sídla do OR (viac sa dočítate nižšie)

Zmena sídla má za následok zmenu spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny a tak konateľovi vzniká povinnosť vyhotoviť po tejto zmene aj úplné znenie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny s aktuálnou novou adresou sídla spoločnosti a uložiť ho do Zbierky listín OR

Dokumenty preukazujúce oprávenie na zápis sídla do OR

Ďalej je nevyhnutné, aby ste k adrese nového sídla dokázali preukázať aj oprávnenie na zápis nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do OR. Oprávnenie na zápis viete preukázať viacerými spôsobmi v závislosti od vzťahu k danej nehnuteľnosti. Registrovému súdu je potrebné preukázať:

  • vlastnícke právo, ak samotná firma vlastní nehnuteľnosť (napr. listom vlastníctva), alebo
  • užívacie právo, ak firma má prenajaté priestory (napr. nájomnou zmluvou), alebo

Na súhlase vlastíka nehnuteľnosti je nevyhnutné, aby bol overený podpis osôb udeľujúcich oprávnenie na zápis nehnuteľnosti ako sídla do OR alebo ich kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou.

Návrh na zápis zmeny sídla a potrebné prílohy

Následne po vyhotovení všetkých povinných dokumentov, ktoré sú zmienené vyššie, je potrebné pristúpiť k podaniu návrhu na zápis zmeny v s.r.o. do obchodného registra. Návrh sa podáva výlučne elektronicky, pričom je potrebné vyplniť formulár č. 8 na zápis zmeny údajov v s.r.o. do OR a k formuláru priložiť všetky povinné prílohy. K zmene sídla sa uhrádza aj súdny poplatok vo výške 33 eur.

Ak potrebujete pomôcť s administratívou okolo zmeny sídla alebo máte záujem o virtuálne sídlo, obráťte sa na nás.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.