Zmeny v likvidáciách firiem od 1.10.2020

Od 1.10.2020 sa značným spôsobom menia pravidlá týkajúce sa zrušenia obchodných spoločností formou likvidácie. Likvidácia firmy podľa novej právnej úpravy trvá dlhšie, zavádza sa nový inštitút preddavku na likvidáciu a niektoré procesy sa viac komplikujú.

Bezstarostná likvidácia s.r.o. 299 €

Pomôžeme vám s celým procesom ukončenia podnikania. Kontaktujte nás pre viac otázok.

Nová právna úprava zrušenia obchodných spoločností

Zmeny v oblasti zrušenia obchodných spoločností zavádza zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon sa dotýka nielen likvidácii obchodných spoločností, ale aj iných foriem zrušenia firiem zapísaných v obchodnom registri (napr. ex offo výmazy). Pre účely tohto článku sa budeme zameriavať najmä na zmeny v likvidáciách pre najčastejšiu právnu formu obchodnej spoločnosti, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Kedy sa v praxi uplatnia nové pravidlá likvidácii

Ustanovenia, ktorými sa mení právna úprava pre likvidácie spoločností, nadobúdajú účinnosť 1.10.2020. Väčšia časť nových ustanovení zákona sa dotkne najmä nových likvidácií. Pod novými likvidáciami rozumieme tie, ktoré zapíšu likvidátora do obchodného registra od 1.10.2020 a neskôr. V tomto prípade je rozhodný dátum zápisu likvidátora do obchodného registra.

Ako sa zmena legislatívy dotkne starých likvidácií?

Staršie likvidácie, ktoré stihli zapísať likvidátora do obchodného registra do 30.9.2020, sa podľa prechodných ustanovení dokončia v zásade až na zopár výnimiek podľa (jednoduchších) pravidiel platných do 30. septembra 2020.

Ak likvidátor bude síce zapísaný do obchodného registra do 30.9.2020 budú sa na likvidátora vzťahovať aj niektoré nové povinnosti.

Medzi najvýznamnejšie nové povinností, ktoré sa dotknú aj starých likvidácií, považujeme najmä povinnosť uložiť do zbierky listín do 31. decembra 2020 zoznam majetku spoločnosti podľa stavu majetku zisteného do 30.9.2020. V prípade, ak likvidátor túto povinnosť nesplní včas, predpokladá sa úpadok spoločnosti.

Preddavok na likvidáciu spoločnosti vo výške 1500 eur

Jednou z najvýznamnejších zmien je zavedenie úplne nového inštitútu, ktorým je preddavok na likvidáciu. Výšku preddavku upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii (ďalej aj len "Vyhláška"). Podľa Vyhlášky je preddavok na likvidáciu vo výške 1500 eur.

Od októbra 2020 platí, že spoločnosť je povinná zložiť preddavok na likvidáciu do úschovy u notára a to pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Z uvedeného vyplýva, že okrem samotnej sumy preddavku na likvidáciu vo výške 1500 eur bude ďalším dodatočným výdavkom aj odmena notára za notársku úschovu.

Preddavok na likvidáciu bude slúžiť na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora. Odmena a náhrada výdavkov likvidátora, ktorá má byť uhradená z preddavku na likvidáciu, je splatná najskôr schválením konečnej správy o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri.

Viac o preddavku na likvidáciu si prečítajte v osobitnom článku zameranom výlučne na tému preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora spoločnosti.

Ako dlho bude trvať likvidácia firmy po novom

Podľa súčasných pravidiel môže celý proces likvidácie trvať v ideálnom prípade minimálne 4 až 6 mesiacov.

Po novom bude v dôsledku prijatých zmien odhadovaný čas na celú dĺžku procesu likvidácie minimálne 7 až 9 mesiacov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch sa dĺžka likvidácie môže predĺžiť ešte viac.

Podľa novej právnej úpravy, pri firmách, ktorých likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, sa likvidácia predĺži o ďalších šesť mesiacov. V tom prípade by celá likvidácia mohla v praxi trvať minimálne 13 až 15 mesiacov.

Dátum vstupu s.r.o. do likvidácie

Likvidácia s.r.o. je dvojfázový proces. Prvá fáza je vstup do likvidácie, tzv. zrušenie spoločnosti. Následne po ukončení likvidácie prebieha výmaz z obchodného registra - zánik spoločnosti.

Podľa súčasných pravidiel stačí na vstup s.r.o. do likvidácie prijať príslušné rozhodnutie o zrušení spoločnosti na valnom zhromaždení s.r.o., resp. prijať rozhodnutie jediného spoločníka, v prípade jednoosobovej eseročky.

Po novom sa vstup do likvidácie posúva až na dátum zápisu likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie

Vstup spoločnosti do likvidácie bude mať na chod spoločnosti viaceré účinky. Medzi tie základné, ktoré pozná aj súčasný právny poriadok, patrí, že vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti okrem oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti.

Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov.

Po novom sa zakotvuje pravidlo, že vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.

Kto môže byť likvidátorom s.r.o. po novom

Nová právna úprava čiastočne mení aj to, kto môže byť likvidátorom.

Likvidátorom bude môcť byť osoba zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá s ustanovením do funkcie súhlasí a ktorá by mohla byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti (teda bezúhonná a plnoletá fyzická osoba). V súčasnej praxi je najčastejšie likvidátorom s.r.o. jej konateľ. Táto možnosť ostáva čiastočne zachovaná aj novelou zákona, za predpokladu, že konateľ je evidovaný v registri fyzických osôb.

Z vyššie uvedeného vyplýva nová podmienka pre osoby likvidátorov, podľa ktorej osoba likvidátora musí byť zapísaná v registri fyzických osôb. Túto podmienku spĺňa automaticky každý občan SR a osoba s pobytom na Slovensku.

Register fyzických osôb je informačný systém verejnej správy, ktorého úprava je obsiahnutá v § 23a a nasl. zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z ustanovenia § 23b predmetného zákona vyplýva, že register fyzických osôb obsahuje najmä údaje o občanoch SR, cudzincoch s pobytom alebo udeleným azilom na území SR.

Likvidátorom tiež môže byť aj osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty.

Zmena nastáva v tom, že podľa novej právnej úpravy sa z okruhu osôb likvidátorov vylučujú najmä právnické osoby (okrem správcovských spoločností), fyzické osoby so zápisom v registri trestov a v zásade aj zahraničné osoby bez pobytu na Slovensku.

Zoznam pohľadávok a zoznam majetku

Likvidátorovi sa pridáva viacero úplne nových povinností a zároveň niektoré súčasne povinnosti sa novou právnou úpravou modifikujú.

Novou povinnosťou likvidátora je vyhotoviť zoznam pohľadávok a uložiť ho do zbierky listín. Prihlásené pohľadávky likvidátor priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok. Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie. Do uplynutia 30 dní od vyhotovenia zoznamu prihlásených pohľadávok ho likvidátor uloží do zbierky listín.

Likvidátor bude musieť tiež zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie. Táto povinnosť existuje aj dnes.

Ďalšou novou povinnosťou je vyhotovenie zoznamu majetku spoločnosti a jeho uloženie do zbierky listín. Likvidátor vyhotoví základný zoznam majetku spoločnosti a uloží ho do zbierky listín v rovnakej lehote ako zoznam prihlásených pohľadávok. Náležitosti zoznamu majetku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Oznámenie o vstupe do likvidácie a prihlasovanie pohľadávky

Modifikuje sa povinnosť likvidátora oznámiť vstup do likvidácie a vyzvať veriteľov na prihlásenie pohľadávok. Po novom môže súd likvidátorovi uložiť, aby výzvu veriteľom zopakoval, a to najmä pri zmene likvidátora.

Veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou, a to bez ohľadu na ich splatnosť.

Precizuje sa adresa na doručovanie prihlášky, ktorá musí umožniť doručovanie bez prieťahov. Veritelia doručujú prihlášky pohľadávok do likvidácie na adresu nehnuteľnosti určenú likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a umožňuje doručovanie bez prieťahov. Adresou na doručovanie prihlášok do likvidácie sa spravidla rozumie bydlisko likvidátora fyzickej osoby, adresa kancelárie správcu konkurznej podstaty uvedená v zozname správcov vedenom podľa osobitného zákona alebo sídlo spoločnosti.

Neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva nemá vplyv na jeho trvanie. Ak známy veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku do likvidácie a pohľadávku nie je možné splniť inak, uloží likvidátor peňažné plnenie na trovy veriteľa do úschovy u notára podľa osobitného zákona. Rovnako postupuje, ak veriteľ odoprie súčinnosť potrebnú na splnenie záväzku.

Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na likvidačnom zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. Porušenie tejto povinnosti má následky podľa § 67k Obchodného zákonníka.

Podanie návrhu na výmaz z obchodného registra - skončenie likvidácie

V súvislosti s ukončením likvidácie sa likvidátorovi zavádza viacero nových zverejňovacích povinností. Predlžuje sa aj minimálna dĺžka trvania likvidácie zo súčasných troch mesiacov na šesť mesiacov.

Ukončiť likvidáciu bude možné po novom najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Táto lehota sa predlžuje o ďalších šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.

Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

Oznámenie o skončení likvidácie likvidátor bezodkladne musí zverejniť.

Po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor zverejní o tom oznámenie a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo.

Návrh na výmaz bude možné podať až po splnení všetkých zákonných povinností.

Hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri.

Zhrnutie na záver

Nová právna úprava likvidácii obchodných spoločností značným spôsobom mení doterajšie pravidlá likvidácie. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zavedenie preddavku na likvidáciu vo výške 1500 eur, predĺženie minimálnej dĺžky likvidácie z troch mesiacov na šesť, vylúčenie niektorých osôb z okruhu likvidátorov a pridanie viacerých nových povinností pre likvidátora spoločnosti.

Novela Obchodného zákonníka nadobúda účinnosť 1.10.2020.

Bezstarostná likvidácia s.r.o. 299 €

Pomôžeme vám s celým procesom ukončenia podnikania. Likvidáciu pripravíme už podľa novej právnej úpravy.
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.