Preddavok na likvidáciu spoločnosti od októbra 2020

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.10.2020 zavádza nový inštitút v oblasti likvidácií obchodných spoločností, ktorým je preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej aj len "preddavok na likvidáciu").

Preddavok na likvidáciu všeobecne upravuje § 75 Obchodného zákonníka v znení účinnom od 1. októbra 2020. Výšku preddavku na likvidáciu ustanovuje osobitný predpis, ktorým je vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii (ďalej aj len "Vyhláška").

Podľa novej právnej úpravy, ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu.

Preddavok na likvidáciu nebude podliehať exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu a možno ho použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti.

Výška preddavku na likvidáciu je Vyhláškou stanovená na sumu 1500 eur. Preddavok na likvidáciu sa ukladá k notárovi do notárskej úschovy peňazí pred zápisom likvidátora do obchodného registra.

Potvrdenie o tom, že bol preddavok zložený do notárskej úschovy, sa registrovému súdu predkladá spolu s podaným návrhom na zápis likvidátora do obchodného registra. V praxi sa k návrhu na zápis priloží notárska zápisnica o úschove peňazí preukazujúca splnenie záväzku podľa § 75 Obchodného zákonníka.

V rámci následných procesov likvidácie už treba rozlišovať medzi preddavkom na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora a samotnou odmenou likvidátora ako takou. Ide o dve rozdielne veci. Zatiaľ čo výška preddavku na odmenu je stanovená Vyhláškou fixne na sumu 1500 eur, reálna odmena likvidátora závisí od skutočnosti, či bol likvidátor vymenovaný orgánom spoločnosti (napríklad valným zhromaždením spoločnosti), alebo bol ustanovený súdom.

Ak likvidátora ustanovili spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, riadi sa výška odmeny a náhrady výdavkov zmluvnou voľnosťou. V danom prípade sa aplikuje ustanovenie § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka o zmluve o výkone funkcie.

Ak likvidátora ustanovil súd, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov podľa Vyhlášky.

Odmena a náhrada výdavkov likvidátora sa uhrádza z preddavku na likvidáciu a z likvidačnej podstaty. Odmena a náhrada výdavkov likvidátora, ktorá má byť uhradená z preddavku na likvidáciu, je splatná najskôr schválením konečnej správy o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok).

Hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri.

Viac o prijatých zmenách si prečítajte v osobitnom článku venovanom téme zmien v oblasti likvidácií obchodných spoločností od októbra 2020.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.