Neprepisujte firmu za účelom obísť likvidáciu, môže to byť trestné

V poslednom období nás viacerí ľudia oslovujú s otázkami na prevod s.r.o. s cieľom čo najjednoduchšie ukončiť podnikanie. Niekedy nad tým uvažujú aj podnikatelia, ktorí majú úplne zdravé a nezadlžené firmy. Samozrejme, oveľa častejšie, túto službu vyhľadávajú podnikatelia s dlhami. Touto cestou hľadajú rýchle a jednoduché spôsoby zbavenia sa firmy a dlhov. Je to však v súlade so zákonom?

Možnosti ako zrušiť s.r.o.

V tejto veci je potrebné na úvod hneď povedať - žiadne rýchle a zákonné riešenie pri ukončení podnikania obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.) neexistuje. Osobitne by som zdôraznil v predošlej vete slovo zákonné riešenie.

Zákonom predpokladaný spôsob ukončenia podnikania pri s.r.o. je likvidácia, ktorá trvá mesiace. Likvidácia je možná len pri zdravých, teda nepredlžených firmách. Kedysi sa využívali aj zlúčenia, najmä pri situáciach, kedy mal jeden človek viacero vlastných firiem, ktoré sa mohli spojiť do jednej. To sa však v závere roka 2017 zmenou Obchodného zákonníka výrazne skomplikovalo. Poslednou základnou variantou sú ex offo výmazy, ktoré môžu trvať aj roky. Pri zadlžených firmách zákon predpokladá konkurz.

Pozor na niektoré firmy, ktoré ponúkajú prevod spoločnosti

Niektoré spoločnosti síce ponúkajú služby predaja firmy za účelom zbavenia sa firmy avšak, podľa nášho názoru, tento spôsob ukončenia podnikania môže byť nezákonný. Minimálne od 8.11.2017, kedy bol novelou Trestného zákona zavedený trestný čin nekalej likvidácie. Ten zakazuje prevody firiem, ktorých jediným skutočným účelom je obísť ukončenie podnikania formou likvidácie.

Pri prepise firmy na tretiu osobu, ktorá reálne nemá záujem pokračovať v podnikaní, sa navyše podnikatelia sami vystavujú riziku trestného stíhania. Trestné je nielen tieto služby ponúkať, či sprostredkovať, ale aj objednať.

Upozorňujeme aj na skutočnosť, že poskytovatelia týchto "služieb" častokrát mylne uvádzajú, že ide o zákonné spôsoby ukončenia podnikania. Prinajmenšom existuje dôvodná obava, že môže týmto dochádzať k porušovaniu zákona.

Účelový prevod firmy môže byť trestný

Upozorňujeme na § 251b Trestného zákona, ktorý od 8.11.2017 upravuje trestný čin nekalej likvidácie.

Trestný čin nekalej likvidácie podľa § 251b Trestného zákona predovšetkým rieši situáciu, kedy niekto prevedie účasť na právnickej osobe na inú osobu, ktorá prevezme práva a povinností, pričom tieto nemá skutočný záujem vykonávať a to v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou. Trestná sadzba je až na päť rokov.

Trestný čin nekalej likvidácie rieši okrem iného aj to, keď niekto vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať a to v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou.

Podľa nášho názoru môže ísť presne o taký typ "služby", kedy pôvodný vlastník firmy prepíše svoj obchodný podiel na tretiu osobu s úmyslom vyhnúť sa vykonaniu likvidácie.

Pri trestom práve sa vždy skúma úmysel konajúcich strán. Nepomôže žiadna zmluva, ktorá má simulovať akože skutočný prevod firmy.

Kde nie je reálny ekonomický základ transakcie, tam nemôže ísť o poctivý zámer. Ak raz vlastník s.r.o. niekomu zaplatí za to, že iná osoba od neho priamo alebo nepriamo prevezme obchodný podiel vo firme bez zámeru pokračovať v podnikaní, tak je zjavné, že nejde o bežnú transakciu. Pri normálnom prevode je to predsa naopak. Kupujúci platí predávajúcemu. Pričom tok peňazí musí byť reálny, nielen na papieri.

Navyše takýto nastrčení noví vlastníci firmy vystupujú v pozícii spoločníkov, konateľov, likvidátorov častokrát vo veľkom počte rôznych spoločností, prevažne zadĺžených. Pôvodný vlastník firmy sa tak už navždy bude spájať s takouto osobou cez verejne viditeľný zápis v obchodnom registri. Aj to môže byť ďalší indikátor nepoctivého zámeru prevodu a teda úmyslu o spáchaní tohto trestného činu.

Záver alebo ako to urobiť správne

Nepodľahnite pokušeniu rýchlych "riešení" pri ukončení podnikania vašej firmy. Je to nebezpečné. Predovšetkým ak máte úplne zdravú a nezadlženú firmu, existuje relatívne jednoduchý, aj keď zdlhavejší, proces ukončenia spoločnosti. Riešením pre vás môže byť zrušenie s.r.o. s jej likvidáciou.

Pri likvidácií s.r.o. sa však treba poponáhľať. Od októbra 2020 sa uvedie do praxe pomerne rozsiahla novela Obchodného zákonníka, ktorá môže zvýšiť náklady na likvidáciu o 1500 eur a aj predĺžiť procesy o niekoľko mesiacov. S likvidáciou treba preto začať už niekoľko týždňov alebo mesiacov pred účinnosťou novely zákona.

Pri firmách, ktoré majú viac záväzkov ako majetku, je to už o niečo komplikovanejšie. Na tieto firmy zákon počíta s vyhlásením konkurzu. Konkurzným konaniam sa my žiaľ nevenujeme, ale existujú aj spoločnosti, ktoré vám vedia s týmto pomôcť.

Celé znenie trestného činu nekalej likvidácie:

Trestný zákon

§ 251b
Nekalá likvidácia

(1) Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou vyhľadá alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, na účel prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo na účel ustanovenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať.

(3) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3 a) závažnejším spôsobom konania, alebo b) spôsobí ním väčšiu škodu.

(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.

(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.