Nezabudnite na povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín

Obchodný zákonník ukladá každej spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť uložiť do zbierky listín každú individuálnu účtovnú závierku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti súd rozhodne na návrh štátneho orgánu, osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu o zrušení spoločnosti. V prípade s.r.o. pôjde o situáciu, keď nesplnila povinnosť uložiť individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. 

Konatelia sú povinní predložiť valnému zhromaždeniu účtovnú závierku na schválenie najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí príslušného účtovného obdobia. Na schválenie účtovnej závierky sa musí riadne zvolať valné zhromaždenie spoločnosti (ak je jediný spoločník, nahrádza ho rozhodnutie jediného spoločníka), pričom o schválení účtovnej závierky rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak. Po schválení je potrebné účtovnú závierku spolu s uznesením valného zhromaždenia uložiť do zbierky listín vedenej miestne príslušným okresným súdom v sídle kraja. S vyhotovením zápisnice a jej uložením do zbierky listín Vám môže pomôcť aj napr. naša spoločnosť (kontaktujte nás pre viac informácii). 

Ak spoločnosť nesplní túto svoju povinnosť za najmenej dve účtovné obdobia po sebe, súd rozhodne o zrušení spoločnosti. Súd má pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti možnosť zvážiť, či je dôvod, pre ktorý sa rozhoduje o zrušení, možné odstrániť. Ak je to podľa názoru súdu možné, má súd povinnosť stanoviť spoločnosti lehotu na odstránenie tohto dôvodu. V prípade nesplnenia povinnosti uložiť účtovnú závierku do zbierky listín má súd za to, že táto spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na pokrytie nákladov likvidácie a teda rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Táto domnienka je však vyvrátiteľná, a teda osoba, ktorá má na veci právny záujem má možnosť preukázať opak a tým dosiahnuť zrušenie spoločnosti s likvidáciou.  

Súčasná právna úprava je oproti bývalej úprave prísnejšia. V minulosti sa súdu ponechávala možnosť úvahy o tom, či rozhodne o zrušení spoločnosti na základe porušenia povinnosti uložiť účtovnú závierku do zbierky listín. V terajšej právnej úprave mu už možnosť takejto úvahy bola odobratá, a teda je súd povinný začať takéto konanie. Týmto sa posilnil tlak na obchodné spoločnosti, s.r.o. nevynímajúc, aby dodržiavali svoje povinnosti nielen pod hrozbou možného zrušenia, ale pod hrozbou istoty zrušenia.  

Tento článok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o., zmeny v s.r.o.