Nový zoznam voľných živností 2014

Ministerstvo vnútra SR vydalo v septembri 2014 nový zoznam odporúčaných znení voľných živností. Oproti predchádzajúcemu zneniu došlo k viacerým zmenám. 

Najvýznamnejšou zmenou je vyradenie voľnej živnosti „31.17 Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov“. Tento predmet podnikania je už v súčasnosti viazanou živnosťou „71. Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie“. Na  vykonávanie tejto viazanej živnosti je potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s touto zmenou bola tiež vypustená zo zoznamu aj voľná živnosť „19.1.11 Maloobchod a veľkoobchod s biocídnymi výrobkami“, na základe ktorej bolo možné prevádzkovať maloobchod a veľkoobchod s dezinfikačnými prípravkami, konzervačnými prípravkami, prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov a inými prípravkami.

Druhou zmenou je upresnenie rozsahu a obsahu živnosti „18.1 Prípravné práce k realizácii stavby“. V rámci živnostenského oprávnenia na túto voľnú živnosť nie je možné vykonávať:

  • Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
  • Odstraňovania azbestových materiálov (v interiéroch alebo exteriéroch alebo v bytových jadrách) (napr. odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie, alebo odstraňovanie zo striech).

Uvedená činnosť sa vykonáva v súlade so zákonom č. 355/2014 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ide o viazanú živnosť „Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach“. Na túto viazanú živnosť je potrebné získať oprávnenie vydané na obchodné meno spoločnosti. 

Ďalšou zmenou je tiež do zoznamu voľných živností nedávno zaradená živnosť „18.5. Stavebné cenárstvo“, v rámci ktorej je možné vykonávať zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác. Rovnako tak bola pred časom medzi voľné živnosti preradená aj bývalá viazaná živnosť „31.46 Verejné obstrávanie“

Zoznamy aktuálnych znení živností si môžete stiahnuť tu:

Voľné živnosti

Remeselné živnosti

Viazané živnosti

 

Tento príspevok vám priniesol portál SroOnline.sk - portál na online založenie s.r.o, zmeny v s.r.o. a predaj ready-made s.r.o.