Podnikanie športového odborníka prostredníctvom s.r.o.

Tréner, inštruktor, športový masér a iní športoví odborníci môžu vykonávať svoju činnosť ako podnikanie aj prostredníctvom s.r.o..

Predpokladom takého postupu je, že sa ako prvý krok najskôr vykoná založenie s.r.o. a do Obchodného registra sa zapíše do predmetov podnikania "športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".

Zápis tohto predmetu podnikania do obchodného registra nie je podmienený žiadnym osobitným dokladom, osvedčením ani oprávnením a rovnako nie je potrebný ani predchádzajúci zápis do registra právnických osôb v športe. Až po zápise s.r.o. do obchodného registra sa následne vykoná aj zápis do registra právnických osôb v športe.

Ak sa na výkon činnosti športového odborníka vyžaduje odborná spôsobilosť, s.r.o. je povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilou osobou (činnosť športového odborníka podľa zákona nemôže vykonávať právnická osoba, ale iba fyzická osoba). S.r.o. následne povinne zapíše do registra fyzických osôb každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať činnosť.

 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - zakladanie s.r.o. online

 

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.