S.R.O. alebo akciová spoločnosť?

V tomto príspevku sa venujeme porovnaniu dvoch najrozšírenejších obchodných spoločnosti na Slovensku - spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a akciová spoločnosť (a.s.). Ktorá je pre Vás vhodnejšia? 

  Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť
Založenie a vznik

Finančne menej náročné založenie, súdny poplatok pri návrhu na zápis je 331,50 eur (165,75 eur pri elektronickom návrhu).

 

Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

 

Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov.

 

Nie je potrebné vyhotovovať  zakladateľskú listinu vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone - nižšie poplatky pre notára pri založení.

 

Spoločnosť nemusí mať stanovy.

Finančne náročnejšie založenie, súdny poplatok pri návrhu na zápis do obchodného registra je 829,50 eur (414,75 eur pri elektronickom návrhu).

 

Spoločnosť nemôže založiť len jedna fyzická osoba; spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia.

 

Počet akcionárov nie je obmedzený.

 

Zakladateľská zmluva sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone - vyššie poplatky pre notára pri založení.

 

Spoločnosť povinne vytvára stanovy.

Základné imanie

min. 5.000,- Eur.

 

Vklad jedného spoločníka musí byť aspoň 750,- Eur.

min. 25.000,- Eur.

 

Minimálny vklad nie je určený.

Rezervný fond Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond, ale je ponechané na vôli spoločníkov, či bude vytvorený pri vzniku spoločnosti alebo až zo zisku. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond už pri vzniku spoločnosti.
Účtovná závierka Účtovná závierka nemusí byť overená audítorom. Účtovná závierka musí byť overená audítorom.
Ručenie za záväzky

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

 

Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

 

Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Konatelia (štatutárny orgán)

Dozorná rada (môže ale nemusí byť zriadená).

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo (štatut. orgán)

Dozorná rada (zriaďuje sa povinne).

 

Je personálne náročnejšia v porovnaní s s.r.o., dozorná rada musí mať aspoň troch členov a predstavenstvo minimálne jedného.

Anonymita spoločníkov Z výpisu z obchodného registra je možné zistiť, kto sú spoločníci spoločnosti. Zoznam akcionárov je neverejný. Ide o väčšiu anonymitu, v porovnaní s s.r.o. keďže z výpisu z obchodného registra nie je možné zistiť, kto sú akcionári spoločnosti.
Výhody

Menšia administratívna náročnosť v porovnaní s akciovou spoločnosťou.

 

Menšia finančná a časová náročnosť pri zakladaní spoločnosti v porovnaní s akciovou  spoločnosťou.

Je vhodná pre podnikanie vo

väčšom rozsahu.

 

Vhodná pre podnikanie, ktoré si vyžaduje väčší objem kapitálu.

 

Prostredníctvom akcií môže spoločnosť získať potrebné finančné prostriedky na realizovanie svojich podnikateľských zámerov.

 

Väčšia anonymita vlastníkov.

 Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - zakladanie spoločností online