Základné imanie s.r.o. od októbra 2013 na účet v banke

Do legislatívneho procesu vstúpil návrh zákona, ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník v oblasti správy vkladov a základného imania pri založení s.r.o.. Jeho predpokladaná účinnosť je stanovená na 1. december 2013 (pôvodne navrhovaná účinnosť sa posunula z 1. októbra na začiatok decembra 2013). Ak na zmenu zareagujete včas, stále existujú spôsoby, akými si splatenie základného imania s.r.o. 5000 eur zjednodušíte. 

(článok bol aktualizovaný po zmene navrhovanej účinnosti zákona na 1. december 2013) 

Čo sa zmení? 

Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo bude uvedená novela znamenať pre zakladateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Navrhované znenie zákona uvádza, že „Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa splácajú na osobitný samostatný účet v banke, ktorý zriadi správca vkladu.“ Ustanovenie všeobecne rieši spôsob splácania peňažných vkladov tak, že v súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu 5000 eur v hotovosti k rukám správcu vkladu nebude viac možné. Od 1. decembra 2013 bude teda proces registrácie firmy opäť o niečo zložitejší a registrovému súdu sa bude preukazovať splatenie peňažného vkladu priložením výpisu z účtu v banke, na ktorom budú peniaze blokované až do zaregistrovania firmy. Účet založí správca vkladu, ktorým bude spravidla jeden zo spoločníkov. 

Viazanosť na účte iba do zápisu v Obchodnom registri 

S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nebude možné nakladať skôr, ako spoločnosť bude zapísaná do Obchodného registra, ibaže by išlo o platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti alebo o vrátenie peňažného vkladu ak by nedošlo k zápisu do obchodného registra. Vlastnícke práva ku vkladom splateným pred vznikom spoločnosti budú prechádzať na spoločnosť dňom jej vzniku. Po vzniku spoločnosti bude správca vkladu povinný odovzdať vklady bez zbytočného odkladu spoločnosti. Spoločnosť bude môcť následne základné imania z účtu vybrať a používať na svoju bežnú podnikateľskú činnosť. 

Ako sa dá vyhnúť splateniu vkladu na bankový účet? 

Ak sa poponáhľate, jedným z možných riešení je zakladanie spoločnosti ešte pred nadobudnutím účinnosti novely obchodného zákonníka, teda pred 1. decembrom 2013. Z prechodných ustanovení novely zákona vyplýva, že spoločnosti založené pred 1. decembrom 2013, ktoré podali návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra najneskôr k 28. februáru 2014, budú môcť splatiť vklady spoločníkov (základné imanie) podľa predpisov účinných k 30. novembru 2013 - teda stačí splatenie vkladov v hotovosti, bez potreby fyzického vkladania na účet do banky. Výhodou s.r.o. je aj to, že spoločnosť nemusí vykazovať hneď od začiatku ekonomickú aktivitu, takže spoločnosť môžete založiť teraz a začnete ju používať, keď príde správny čas. 

Iným riešením je splatenie iba časti vkladov. Táto varianta je však možná iba pri spoločnostiach, ktoré majú aspoň dvoch spoločníkov. V tom prípade stačí, ak zakladatelia pri založení s.r.o. splatia iba polovicu z minimálnej výšky základného imania, t.j. 2500 eur. V praxi to znamená, že dvaja spoločníci s rovnakými podielmi môžu splatiť namiesto 2x po 2500 eur iba polovicu ich vkladov, teda 2x po 1250 eur. Uvedený spôsob splácania vkladov však nie je možné použiť pri tzv. jednoosobových eseročkách, kde je spoločníkom iba jedna osoba. 

Šťastie praje pripraveným. Ak plánujete založiť s.r.o., je najvyšší čas, aby ste s celým procesom začali čo najskôr. Pomôcť so založením s.r.o. Vám môže aj naša spoločnosť. Od podpisu dokumentov po zápis do OR to obvykle trvá 10-15 pracovných dní.

 

Tento článok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o., zmeny v s.r.o., virtuálne sídlo