Zmeny v založení sro od 1.10.2012

Dňa 1.10.2012 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov, na základe ktorej došlo k zmenám pri procese založenia obchodných spoločností. Tieto zmeny sú súčasťou balíka opatrení vlády prijatých v snahe zabrániť daňovým únikom.

Zakladatelia s.r.o. nesmú mať daňový nedoplatok

Pri zmenách v založení spoločnosti je najvýznamnejšou zmenou skutočnosť, že zakladateľ s.r.o. nesmie mať daňové nedoplatky. To znamená, že niektorí zakladatelia (osoby, ktoré majú daňovú povinnosť podľa osobitných predpisov- daňové subjekty) musia pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra preukázať, že nemajú daňový nedoplatok a správca dane voči nim nemá pohľadávku viac ako 170 eur. To sa preukazuje písomným súhlasom správcu dane so zápisom do obchodného registra.  Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vydá súhlas so zápisom v obchodnom registri aj v prípade, ak výška daňového nedoplatku nedosiahne celkovú hodnotu 170 eur za všetky dane. V prípade, ak zakladateľ nie je daňovým subjektom, stačí namiesto súhlasu správcu dane priložiť čestné vyhlásenie o tom, že zakladateľ nemá povinnosť podľa osobitných predpisov. Je nutné skonštatovať, že registrové súdy si v praxi vykladajú zákonné ustanovenie veľmi reštriktívne a v zásade pre každého zakladateľa vyžadujú súhlas správcu dane. 

Nedoplatky na sociálnom alebo zdravotnom poistení nie sú zákonnou prekážkou

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou je potrebné dodať, že prípadné nedoplatky v sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni naďalej nie sú prekážkou (ich existencia nemá vplyv na založenie sro). 

Niektoré spoločnosti budú skladať zábezpeku na DPH

Zmeny nastali aj v zákone o DPH, kde sa zaviedol inštitút zábezpeky na daň (DPH). Uvedená zmena sa teda netýka všetkých spoločností, ale iba tých, ktoré zvažujú platcovstvo DPH. Pri podaní žiadosti o registráciu zdaniteľnej osoby na DPH je táto osoba povinná zložiť požadovanú zábezpeku v prípade, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom (opäť je potrebné zdôrazniť, že sa táto povinnosť netýka všetkých spoločností, ktoré chcú byť platcom DPH, ale len prípadov uvedených v zákone). Zábezpeku pri registrácii obchodnej spoločnosti na DPH musí žiadateľ o registráciu zložiť iba v týchto troch prípadoch, a to ak:

  1. konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň kvôli porušeniam daňových povinností podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH;
  2. konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby, ktorá má nedoplatky na dani alebo jej bola zrušená registrácia pre daň, rovnako ako v bode 1;
  3. táto zdaniteľná osoba neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu pre daň dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.

Vrátenie zábezpeky po 12 mesiacoch

Zábezpeka na DPH sa skladá na obdobie 12 mesiacov buď zložením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou bez výhrad. Výšku tejto zábezpeky určí daňový úrad s prihliadnutím na riziko vzniku nedoplatku. Zábezpeka na daň sa môže pohybovať od 1 000 eur. Ak sa zábezpeka zložená na účet daňového úradu alebo jej časť nepoužije na krytie vzniknutého nedoplatku do 12 mesiacov od jej zloženia, daňový úrad ju do tridsiatich dní od uplynutia 12 mesiacov vráti. 

Záverom treba skonštatovať, že v procese založenia s.r.o. pribudla nová administratívna povinnosť a to predložiť obchodnému registru súhlas správcu dane. V rámci našich služieb zakladania firiem zabezpečujeme pre našich klientov aj získanie tohto súhlasu. 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - zakladanie s.r.o.