Zrušenie poplatkov za živnosti od januára 2012

Od januára 2012 sa stali účinnými viaceré pozitívne zmeny v živnostenskom zákone a v zákone o správnych poplatkoch, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnili naše služby zakladania obchodných spoločností. 

Predovšetkým sa s účinnosťou od januára 2012 zrušili poplatky za voľné živnosti v prípade, ak sa celé ohlásenie živnosti podá elektronicky a podpíše zaručeným elektronickým podpisom. Takto naši klienti pri balíku Kompletného založenia s.r.o. neplatia už žiadne poplatky za vydanie voľných živností. Pred uvedenou zmenou bolo potrebné platiť poplatok 5 € za každú voľnú živnosť, resp. 15 € za remeselnú alebo viazanú živnosť. Po novom sú poplatky za voľné živnosti v prípade elektronického ohlásenia živnosti zrušené a v prípade remeselných alebo viazaných živností sa platí iba polovičný poplatok, teda 7,50 €. Pri klasickom "papierovom" ohlásení živností sa poplatky nezmenili a ostávajú v pôvodnej výške (teda 5 € za každú voľnú živnosť, resp. 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť). 

Zaujímavosťou je, že väčšina konkurenčných spoločností tento poplatok na svojich stránkach ešte stále uvádza. My však chceme byť k našim klientom transparentní a preto im tento poplatok už neúčtujeme. 

Ďalšou pozitívnou zmenou v živnostenskom zákone je skrátenie lehoty na vydanie živnostenského oprávnenia z pôvodných 5 pracovných dní na 3 pracovné dni. Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a § 46 živnostenského zákona a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online