Zrušenie a zánik s.r.o.

Chcete zrušiť svoju firmu s.r.o.? Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. 

Spôsoby zrušenia spoločnosti:

Likvidácia s.r.o.

Likvidácia je prirodzený a najčastejšie využívaný spôsob dobrovoľného zrušenia spoločnosti. Podmienkou tohto procesu je, že spoločnosť nemá daňové nedoplatky a nie je v predĺžení. Vstup do likvidácie vieme pripraviť do 24 hodín, ukončenie celého procesu (výmaz z OR) je najskôr po šiestich mesiacoch od zverejnenia výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku. Skutočný čas celej likvidácie však závisí od viacerých faktorov.

Pri likvidáciach firiem v roku 2023 postupujeme podľa nových pravidiel, ktorých značná časť platí už od novely Obchodného zákonníka učinnej od 1.10.2020. Po novom sa zaviedol preddavok na likvidáciu vo výške 1500 eur. Predĺžila sa aj minimálna doba likvidácie z 3 mesiacov na 6 mesiacov.

Cena: od 129 eur Viac info o likvidácii ...

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie s.r.o.

Zlúčenie je vhodné, ak máte viac vlastných spoločností, ktoré by ste mohli zlúčiť do jednej. Pri tomto spôsobe zrušenia spoločnosti sa likvidácia zanikajúcej spoločnosti nevyžaduje. Podmienkou je to, že zanikajúca spoločnosť bude mať právneho nástupcu, inú už jestvujúcu alebo novozaloženú spoločnosť, ktorá po zlúčení nebude mať viac záväzkov ako majetku. V porovnaní s likvidáciou ide o niečo rýchlejší proces, avšak je mierne komplikovanejší. Časový odhad na celý proces je približne 70 dní (už po zohľadnení nových povinností po novele Obchodného zákonníka prijatej v roku 2017). Cena: od 390 eur Viac info o zlúčení ...

Ex offo výmaz z Obchodného registra

Ex offo výmaz znamená zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu na základe návrhu osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu. Ak spoločnosť nemá majetok, súd vykoná výmaz z Obchodného registra aj bez likvidácie. Súd nemá lehoty na svoje rozhodnutia, čo v praxi znamená, že celé zrušenie a výmaz spoločnosti ex offo môže trvať aj niekoľko rokov. Cena: od 290 eur Viac info ...