Ex offo výmaz z Obchodného registra

Ex offo výmaz spoločnosti znamená, že spoločnosť zanikne rozhodnutím súdu na základe návrhu osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu. Likvidácia spoločnosti sa v tomto prípade nevykonáva, ak spoločnosť nemá majetok.