Jednoduchá spoločnosť na akcie - základná charakteristika

  • Ide o novú právnu formu obchodnej spološnosti od roku 2017, ktorá je primárne vhodná pre startupy, ale aj pre iné formy podnikania.
  • Jednoduchá spoločnost na akcie je považovaná za hybrid medzi s.r.o. a akciovou spoločnosťou.
  • Založiť j.s.a. môže aj jediná osoba (tzv. jednoosobová j.s.a.), alebo môže mať aj viac zakladateľov.
  • Základné imanie j.s.a. môže byť už od 1 €. Splatenie základného imania je možné aj bez vkladu na bankový účet.
  • Na rozdiel od tradičnej obchodnej spoločnosti s.r.o., pri j.s.a. je možné založenie spoločnosti aj osobou, ktorá má daňové nedoplatky, nedoplatky na Sociálnej poisťovni alebo exekúcie.
  • Štatutárnym orgánom (členom predstavenstva j.s.a.) môže byť len občan Slovenska alebo iného členského štátu EÚ alebo OECD, alebo občan nečlenského štátu s povolením na pobyt na Slovensku. Člen predstavenstva j.s.a. musí spĺňať aj požiadavku bezúhonnosti
  • Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice
  • Po zápise j.s.a. do obchodného registra je potrebné registrovať akcie j.s.a. u Centrálneho depozitára cenných papierov