Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

Obchodný zákonník umožňuje, aby vkladom do základného imania spoločnosti (napríklad s.r.o., a.s.) bol aj nepeňažný vklad. V tomto článku si zhrnieme základné možnosti pri nepeňažných vkladoch do základného imania obchodných spoločností.

Nepeňažný vklad je peniazmi oceniteľná hodnota, ktorá sa musí dať určiť peňažnou sumou a to spravidla na základe znaleckého posudku. Ako nepeňažný vklad výslovne podľa zákona nemôže byť záväzok vykonať práce alebo poskytnúť služby.

Založenie spoločnosti a nepeňažný vklad

Ak má spoločnosť základné imanie vytvorené nepeňažným vkladom, je potrebné pri založení spoločnosti brať do úvahy isté špecifiká. Nepeňažný vklad je nutné splatiť v plnom rozsahu ešte pred zápisom do obchodného registra. Ak je nepeňažným vkladom nehnuteľnosť alebo podnik, prípadne časť podniku, ktorého súčasťou je nehnuteľnosť, je vkladateľ povinný odovzdať správcovi vkladu písomné vyhlásenie vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho podpisu. Odovzdaním tohto vyhlásenia správcovi vkladu sa vklad považuje za splatený. Ako príloha k návrhu na zápis na obchodný register sa musí priložiť aj znalecký posudok.

Spoločenská zmluva musí obsahovať osobitné ustanovenia týkajúce sa nepeňažného vkladu: 

- v akej peňažnej sume sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka

- opis predmetu nepeňažného vkladu

Znalecký posudok k nepeňažnému vkladu

Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. Znalecký posudok sa priloží k návrhu na zápis do obchodného registra.

Nadobudnutie vlastníctva k nepeňažnému vkladu

Nepeňažný vklad sa stáva majetkom spoločnosti v deň jej vzniku, t.j. v deň jej zápisu do obchodného registra. Osobitná úprava je pri nehnuteľnostiach, pri ktorých vlastnícke právo sa nadobúda až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho podpisu. Ak sa na prevod práva k predmetu nepeňažného vkladu vyžaduje zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, je štatutárny orgán spoločnosti povinný podať návrh na zápis do tejto evidencie do 15 dní od vzniku spoločnosti.

Čo môže, resp. nemôže byť nepeňažným vkladom

Obchodný zákonník demonštratívne vypočítava, čo môže byť predmetom nepeňažného vkladu. Nepeňažný vklad môže byť najmä hnuteľná vec, nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, pohľadávka alebo iné majetkové práva. Možnosť vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad je teda koncipovaná veľmi široko. Zákon však striktne zakazuje, aby bol nepeňažným vkladom záväzok spoločníka vykonať pre spoločnosť práce alebo služby.

Medzi hnuteľné veci, ktoré najčastejšie môžu byť predmetom nepeňažného vkladu patria napríklad stroje, tovar, dopravné prostriedky a pod. Ako nehnuteľnosť môže byť predmetom nepeňažného vkladu akákoľvek nehnuteľnosť, napríklad pozemok, nebytový priestor, byt, či rodinný dom. 

Zhrnutie

Ak si všetko vyššie uvedené zhrnieme, tak:

  • nepeňažný vklad je peniazmi oceniteľná hodnota
  • nepeňažný vklad je nutné splatiť v plnom rozsahu ešte pred zápisom do obchodného registra
  • spoločenská zmluva musí obsahovať osobitné ustanovenia o nepeňažnom vklade
  • môže ísť napríklad o hnuteľnú vec, nehnuteľnosť, podnik, pohľadávku alebo iné majetkové právo
  • nemôže spočívať v záväzku spoločníka vykonať pre spoločnosť práce alebo služby
  • jeho hodnota sa určuje spravidla znaleckým posudkom, ktorý sa prikladá k návrhu na zápis na obchodný register

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.