Zápis činnosti finančného agenta do obchodného registra

V tomto článku sa venujeme základnému postupu na zápis činnosti finančného agenta ako predmetu podnikania do obchodného registra (ďalej aj len “OR”) so zameraním sa pre obchodné spoločnosti, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj len “s.r.o.”). 

 

Vykonávanie činnosti v oblasti finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva je vyňaté spod pôsobnosti živnostenského zákona a spravuje sa osobitným právnym predpisom – zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “zákon”).  

Postup pri zápise tohto predmetu podnikania do OR je možné rozdeliť do troch krokov:

1. krok: Zakladanie spoločnosti (napr. s.r.o.) a zápis do obchodného registra

2. krok: Zápis spoločnosti do registra NBS; v rámci čoho je potrebné rozlišovať:

2.1. Druhy registrov NBS

2.2. Odbornú spôsobilosť pre získanie oprávnenia na vykonávanie jednotlivých finančných činností

3. krok: Dodatočný zápis finančných činností do obchodného registra

3.1. Lehota na zápis do obchodného registra

3.2. Cena za zmenový zápis predmetu podnikania do obchodného registra

 

1. krok: Založenie spoločnosti a zápis do obchodného registra 

Vykonávať činnosť finančného agenta (či už samostatný finančný agent, alebo podriadený finančný agent) je možné buď ako fyzická osoba, alebo právnická osoba. Zákon o finančnom sprostredkovaní nešpecifikuje, či pri právnických osobách musí ísť o spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciovú spoločnosť alebo iný typ právnickej osoby. Najčastejšie pôjde o s.r.o., ktorá, rovnako ako aj iné formy obchodných spoločností, vzniká až zápisom do Obchodného registra.  

Na získanie oprávnenia na vykonávanie činnosti finančného agenta je potrebné Národnej banke Slovenska (NBS) okrem iného predložiť aj výpis z obchodného registra. Prvý krok smeruje k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti, výstupom čoho je výpis z obchodného registra. V rámci prvozápisu spoločnosti do OR sa v takomto prípade ako predmety podnikania zväčša uvádzajú voľné živnosti, ktoré spoločnosť plánuje vykonávať.  

Samotný postup založenia s.r.o. je veľmi rýchly no pomerne zložitý. Prvým krokom je výber obchodného mena spoločnosti, jej sídla a predmetov podnikania. Ďalej nasleduje vypracovanie zakladateľských dokumentov a ich podpis.  S ohľadom na to, že samotný proces založenia s.r.o. by presahoval rozsah tohto článku, pripravili sme samostatný postup, ktorý podrobne opisuje ako založiť s.r.o.

2. krok: Zápis spoločnosti do registra NBS

2.1. Druhy registrov vedených NBS v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva

Register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedený NBS sa člení na šesť podregistrov pre jednotlivé sektory:

a) poistenia alebo zaistenia

b) kapitálového trhu

c) prijímania vkladov

d) poskytovania úverov

e) doplnkového dôchodkového sporenia

f) starobného dôchodkového sporenia

 

Podregister pre sektor poistenia alebo zaistenia obsahuje päť zoznamov:

a) samostatných finančných agentov

b) viazaných finančných agentov

c) podriadených finančných agentov

d) finančných poradcov

e) finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia

 

Podregister pre sektor kapitálového trhu sa taktiež člení na päť zoznamov:

a) samostatných finančných agentov

b) viazaných finančných agentov

c) podriadených finančných agentov

d) finančných poradcov

e) viazaných investičných agentov

 

Podregistre pre zvyšné štyri sektory obsahujú len štyri zoznamy:

a) samostatných finančných agentov

b) viazaných finančných agentov

c) podriadených finančných agentov

d) finančných poradcov

Každá osoba môže byť v rámci jedného podregistra súčasne zapísaná iba v jednom z príslušných zoznamov – t.j. spoločnosť nemôže byť v jednom sektore zapísaná zároveň ako napr. samostatný finančný agent a finančný poradca. 

2.2. Odborná spôsobilosť pre získanie oprávnenia na vykonávanie jednotlivých finančných činností

Okrem iných podmienok na získanie oprávnenia na vykonávanie činností v oblasti finančníctva (bezúhonnosť, dôvreyhodnosť, technická a organizačná pripravenosť, a pod.) je potrebné splniť aj požiadavky na odbornú spôsobilosť. Odbornou spôsobilosťou na účely zákona sú odborné vedomosti vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo riadne a na dostatočnej odbornej úrovni. Zákon ustanovuje štyri stupne odbornej spôsobilosti:

a) základný stupeň odbornej spôsobilosti

b) stredný stupeň odbornej spôsobilosti

c) vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

d) najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti

 

a) Základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie najneskôr do troch mesiacov odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri. 

b) Stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené stredné odborné vzdelanie, jednoročná odborná prax v oblasti finančného trhu, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo vysokoškolské vzdelanie a úspešne vykonaná odborná skúška. 

c) Vyšší stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené stredné odborné vzdelanie, päťročná odborná prax v oblasti finančného trhu, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, trojročná odborná prax v oblasti finančného trhu, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo vysokoškolské vzdelanie, trojročná odborná prax v oblasti finančného trhu a úspešne vykonaná odborná skúška. 

d) Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, desaťročná odborná prax v oblasti finančného trhu, úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné poradenstvo, alebo vysokoškolské vzdelanie, päťročná odborná prax v oblasti finančného trhu a úspešne vykonaná odborná skúška s certifikátom. 

Viazaný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. 

Podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti; ak podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie len v jednom sektore, počas jedného roka odo dňa prvého zápisu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.

Viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a odborný garant viazaného investičného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti. 

Každý zamestnanec viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.

Samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a odborný garant samostatného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.  

Finančný poradca, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a odborný garant finančného poradcu, ktorý je právnickou osobou, musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Každý zamestnanec finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo, musí spĺňať požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. 

Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky je potrebné povolenie NBS. O udelení povolenia na vykonávanie činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti. Národná banka Slovenska zapíše samostatného finančného agenta a finančného poradcu do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri do desiatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení príslušného povolenia a priradí týmto osobám registračné číslo. 

NBS zapíše viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta a viazaného investičného agenta do príslušného zoznamu v príslušných podregistroch, na základe návrhu na zápis do registra vedeného NBS, ktorý predkladá navrhovateľ elektronicky. Za správnosť a úplnosť údajov v návrhu na zápis zodpovedá navrhovateľ. 

Navrhovateľom na zápis viazaného finančného agenta je finančná inštitúcia so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu. Navrhovateľom na zápis podriadeného finančného agenta je samostatný finančný agent, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu. Navrhovateľom na zápis viazaného investičného agenta je osoba oprávnená na využívanie viazaných investičných agentov podľa osobitného zákona s ktorou má viazaný investičný agent uzavretú zmluvu. 

Viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent sú oprávnení začať vykonávať finančné sprostredkovanie odo dňa zápisu do registra NBS. Navrhovateľ po prijatí informácie o zápise agenta do registra bez zbytočného odkladu vydá agentovi osvedčenie o zápise do registra. Osvedčenie nemožno previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu. 

3. krok: Dodatočný zápis činností do OR 

Po zápise do registra NBS sa na základe osvedčenia o zápise alebo na základe rozhodnutia NBS zapíše požadovaný predmet podnikania v oblasti finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva ako predmet podnikania do OR. Tento proces sa vykonáva ako samostatný návrh na zápis zmeny do OR vo forme rozšírenia predmetov podnikania. Osvedčenie o zápise do registra NBS tvorí jednu z príloh k návrhu na zápis zmeny do OR, ktorou sa preukazuje oprávnenie na vykonávanie danej činnosti.

3.1. Lehota na zápis činnosti do OR

Na základe zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre obchodné spoločnosti (vrátane s.r.o.) jedným z povinne zapisovaných údajov do OR aj predmet podnikania alebo činnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na činnosti v oblasti finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Pri rozšírení predmetov podnikania o činnosť v oblasti finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva je osoba zapísaná do obchodného registra povinná najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, t.j. odo dňa registrácie do registra NBS, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do OR. 

Pri samostatnom finančnom agentovi alebo finančnom poradcovi zákon o finančnom sprostredkovaní spája s nesplnením povinnosti podať návrh na zápis činnosti do OR v lehote troch mesiacov odo dňa udelenia povolení sankciu v podobe zániku povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu. Podanie návrhu na zápis do OR sú samostatný finančný agent a finančný poradca povinní preukázať NBS v lehote do siedmich dní odo dňa jeho podania. 

3.2. Cena za dodatočný zápis do obchodného reigstra

Proces zápisu nového predmetu podnikania do obchodného registra sa vykonáva ako samostatný návrh na zápis zmien zapísaných údajov. Za podanie tohto návrhu sa uhrádza aj súdny poplatok za vykonanie dodatočného zápisu vo výške 66 eur. Obchodnému registru je potrebné spolu s návrhom na zápis priložiť aj ďalšie prílohy. V prípade, ak chýba čo i len jedna povinná príloha, obchodný register odmietne zápis vykonať. 

Ak nechcete mať s dodatočným zápisom predmetu podnikania do OR žiadne starosti, môžete zveriť proces tohto zmenového zápisu napríklad aj našej spoločnosti. Cez portál SroOnline.sk viete zadať elektronickú objednávku a kompletne vám zabezpečíme zápis predmetu podnikania do OR za cenu 99 eur (už vrátane súdneho poplatku)

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.