Osoba s exekúciou už spoločnosť s ručením obmedzeným nezaloží

Počnúc od 1. októbra 2020 sa novelou Obchodného zákonníka zavádza nová negatívna podmienka pre zakladateľov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Novelizované znenie § 105b Obchodného zákonníka ustanovuje, že s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Taktiež sa mení aj § 133 ods. 2 Obchodného zakonníka, podľa ktorého konateľom s.r.o. môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Register vydaných poverení na vykonanie exekúcie je dostupný aj v online podobe na tomto webe.

Popri daňových nedoplatkoch a nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie ide o ďalšiu prekážku pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

Predmetné zmeny Obchodného zákonníka nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2020 a sú zavedené zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pozrite si tiež:

Založenie s.r.o.

BEZ nutnosti vkladu 5000€

len 249 €

Viac info

Založenie živnosti

Voľné živnosti zadarmo

od 1 €

Viac info

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.