Má vaša firma zapísané všetky povinné údaje o spoločníkoch v OR?

Tu si môžete overiť, či už máte splnenú povinnosť doplniť identifikačné údaje do OR:

Chyba. Použili ste nepovolený znak.

Ako zistím, či mám povinnosť zapísať rodné číslo na OR?

Povinnosť zápisu identifikačných údajov máte vtedy, ak:

  • máte firmu zapísanú v obchodnom registri pred 1. októbrom 2020 (novšie firmy, teda tie, ktoré vznikali od 1.10.2020, tieto údaje už povinne zapisovali pri svojom prvozápise; staršie firmy musia tieto údaje doplniť)
  • štát nedoplnil vaše údaje automaticky najneskôr do konca mája 2022 (neposlal vám o doplnení údajov list do elektronickej schránky)

Ako zistím, či štát doplnil moje údaje automaticky?

Vytvorili sme bezplatný online nástroj na overenie, čí máte identifikačné údaje zapísané v OR (stačí zadať IČO a portál vám overí, či údaje máte doplnené, alebo nie).

Štát do konca mája 2022 sa pokúšal sám automatizovane doplniť údaje o spoločníkoch pri niektorých firmách. Množstvu firiem sa však nepodarilo automaticky stotožniť osoby spoločníkov.

Na stránke obchodného registra pribudla pomôcka, ako si viete overiť, či štát za Vás údaje doplnil, alebo sa mu to nepodarilo. Ak pri spoločníkoch svieti zelená „fajka“, osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje. Ak však pri spoločníkoch vašej firmy vidíte červeným „X“, osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje.

Aké údaje sa dopĺňajú?

Najbežnejšie ide o údaje o spoločníkoch s. r. o. - pri spoločníkoch, ktorí sú fyzické osoby sa zapisuje: dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (napr. pri cudzincoch číslo OP, ak rodné číslo nie je pridelené). Pri spoločníkoch, ktorí sú právnické osoby je potrebné doplniť IČO. Pri spoločníkoch zahraničných fyzických osobách sa namiesto rodného čísla dopĺňa číslo dokladu totožnosti.

Do kedy musím údaje zapísať?

Lehota na zápis chýbajúcich identifikačných údajov je do 30.09.2022. Neodkladajte si túto povinnosť na neskôr, keďže pred koncom lehoty môžu byť na registrových súdoch veľké nápory a prieťahy.

Aké su sankcie a pokuty za nesplnenie tejto povinnosti?

S nepodaním návrhu na zápis údajov sú spojené najmä tieto dôsledky:

  • ak údaje nedoplníte do 30.09.2022, môže byť udelená pokuta až do výšky 3310 €
  • obchodný register nevykoná akýkoľvek nový zápis údajov o vašej spoločnosti do budúcna až do momentu, kedy chýbajúce údaje na register aj tak nedoplníte

Platí sa za to nejaký súdny poplatok?

Ak je predmetom návrhu na zápis výlučne len doplnenie rodného čísla a dátumu narodenia, je konanie od súdneho poplatku oslobodené. Platíte len odmenu za naše služby vo výške 39 €. Ak budú predmetom zápisu aj iné zmeny (napríklad zmena bydliska, doplnenie predmetov podnikania a pod.), je podanie spoplatnené aj súdnym poplatkom 33 €.

Koho sa táto nová povinnosť netýka?

Táto nová povinnosť sa vás netýka najmä vtedy ak:

  • máte firmu zapísanú v obchodnom registri kedykoľvek od 1. októbra 2020 a neskôr, alebo
  • štátu sa podarilo doplniť vaše údaje automaticky do konca mája 2022 (o čom vám aj prišla správa do elektronickej schránky spoločnosti), resp. vidíte na orsr.sk, že pri spoločníkoch vašej firmy svieti zelená „fajka“ s informáciou, že "osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje"

Akým zákonom sa zaviedla povinnosť doplnenia údajov?

Táto povinnosť sa zaviedla zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval Zákon o obchodnom registri.