Obchodné meno - totožnosť a zameniteľnosť

Obchodný zákonník v § 8 ustanovuje, že obchodným menom sa rozumie názvov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Pri právnických osobách zapisovaných do obchodného registra (s.r.o., a.s. a pod.) sa za obchodné meno považuje názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri.

Obchodné meno vystupuje ako základný identifikačný znak podnikateľa. Účelom právnej úpravy obchodného mena je najmä chrániť výsledky podnikateľskej činnosti podnikateľa a tým aj jeho záujmy, pretože s menom sa spája jeho dobrá povesť a okruh zákazníkov, ktoré zaručujú odbyt jeho služieb či tovarov. Zároveň sa však chránia aj záujmy iných podnikateľov a zákazníkov, ktorí by mohli byť neoprávneným používaním obchodného mena podvádzaní, klamaní a poškodzovaní.

Pri právnických osobách je povinnou súčasťou ich obchodného mena dodatok označujúci právnu formu. Obchodný zákonník uvádza rôzne varianty skratiek označujúcich právnu formu a podnikateľ si môže spomedzi nich slobodne vybrať. U spoločností s ručením obmedzeným je možné použiť dodatok v troch formách, a to celým slovným vyjadrením „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo skrátenými „spol. s r.o.“, alebo „s. r. o.“.

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) registrový súd pred zápisom obchodného mena preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. Pojem „totožné obchodné meno“ v danom prípade znamená obchodné meno, ktoré je úplne rovnaké vo svojej písomnej (gramatickej) podobe (napr. „Elis“ a „Elis“), a to bez ohľadu na jeho fonetické znenie (napr. „Elice“ a „Elis“ alebo „Elys“ a „Elis“). Pojem „totožnosť obchodného mena“ si v danom prípade nie je možné zamieňať s pojmom „zameniteľnosť obchodného mena“ podľa § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Dodatok označujúci právnu formu v zmysle platnej právnej úpravy nie je dostatočným rozlišovacím kritériom v prípade posudzovania totožnosti (ani prípadnej zameniteľnosti) obchodného mena, a teda sa za totožné bude považovať aj obchodné meno „Elis s. r. o“ a obchodné meno „Elis a. s.“.

Registrový súd v prípade zistenia totožnosti obchodného mena postupuje tak, že zápis navrhovaného totožného obchodného mena odmietne a zápis nevykoná. O tejto skutočnosti upovedomí navrhovateľa oznámením o odmietnutí vykonania zápisu. Proti tomuto odmietnutiu je možné podať námietky v lehote 15 dní od dňa doručenia alebo vydania oznámenia.

Skúmanie prípadnej „zameniteľnosti“ navrhovaného obchodného mena podľa § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorú by mohlo naznačovať napr. obchodné meno „Edys“ a obchodné meno „Edis“, nie je v kompetencii registrového súdu v rámci registrácie, ale je možným dôvodom na začatie súdneho sporu o zameniteľnosť obchodného mena.

V prípade sporov o zameniteľnosť podľa názoru Najvyššieho súdu SR vyjadrenom v rozsudku sp. zn. 6 Obdo 194/97 môže k zameniteľnosti dôjsť aj medzi právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom, ak podnikajú v tom istom alebo podobnom, ľahko zameniteľnom odbore a dodatok v obchodnom mene fyzickej osoby, odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, je zhodný alebo zameniteľný s kmeňom obchodného mena právnickej osoby, pokiaľ nemá dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, napr. fyzická osoba podnikateľ s obchodným menom „Ján Novák - Kováč“ a právnická osoba „Kováčstvo u Jána Nováka s. r. o.“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prípadnú totožnosť alebo zameniteľnosť obchodného mena je nutné skúmať už v štádiu založenia spoločnosti. Už zapísané obchodné mena osôb zapísaných v obchodnom registri je možné preveriť na internetovej verzii obchodného registra, ktorú nájdete tu

Ak vás zaujímajú aj praktické tipy, ako vymyslieť dobré obchodné meno, ktoré bude ľahko zapamätateľé, pozrite si aj článok venovaný téme výberu obchodného mena z marketingového hľadiska.

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.