Obchodné meno - totožnosť a zameniteľnosť

Obchodný zákonník v § 8 ustanovuje, že obchodným menom sa rozumie názvov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Pri právnických osobách zapisovaných do obchodného registra (s.r.o., a.s. a pod.) sa za obchodné meno považuje názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri.

Obchodné meno vystupuje ako základný identifikačný znak podnikateľa. Účelom právnej úpravy obchodného mena je najmä chrániť výsledky podnikateľskej činnosti podnikateľa a tým aj jeho záujmy, pretože s menom sa spája jeho dobrá povesť a okruh zákazníkov, ktoré zaručujú odbyt jeho služieb či tovarov. Zároveň sa však chránia aj záujmy iných podnikateľov a zákazníkov, ktorí by mohli byť neoprávneným používaním obchodného mena podvádzaní, klamaní a poškodzovaní.

Pri právnických osobách je povinnou súčasťou ich obchodného mena dodatok označujúci právnu formu. Obchodný zákonník uvádza rôzne varianty skratiek označujúcich právnu formu a podnikateľ si môže spomedzi nich slobodne vybrať. U spoločností s ručením obmedzeným je možné použiť dodatok v troch formách, a to celým slovným vyjadrením „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo skrátenými „spol. s r.o.“, alebo „s. r. o.“.

Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) registrový súd pred zápisom obchodného mena preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, a to bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. Pojem „totožné obchodné meno“ v danom prípade znamená obchodné meno, ktoré je úplne rovnaké vo svojej písomnej (gramatickej) podobe (napr. „Elis“ a „Elis“), a to bez ohľadu na jeho fonetické znenie (napr. „Elice“ a „Elis“ alebo „Elys“ a „Elis“). Pojem „totožnosť obchodného mena“ si v danom prípade nie je možné zamieňať s pojmom „zameniteľnosť obchodného mena“ podľa § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Dodatok označujúci právnu formu v zmysle platnej právnej úpravy nie je dostatočným rozlišovacím kritériom v prípade posudzovania totožnosti (ani prípadnej zameniteľnosti) obchodného mena, a teda sa za totožné bude považovať aj obchodné meno „Elis s. r. o“ a obchodné meno „Elis a. s.“.

Registrový súd v prípade zistenia totožnosti obchodného mena postupuje tak, že zápis navrhovaného totožného obchodného mena odmietne a zápis nevykoná. O tejto skutočnosti upovedomí navrhovateľa oznámením o odmietnutí vykonania zápisu. Proti tomuto odmietnutiu je možné podať námietky v lehote 15 dní od dňa doručenia alebo vydania oznámenia.

Skúmanie prípadnej „zameniteľnosti“ navrhovaného obchodného mena podľa § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka, ktorú by mohlo naznačovať napr. obchodné meno „Edys“ a obchodné meno „Edis“, nie je v kompetencii registrového súdu v rámci registrácie, ale je možným dôvodom na začatie súdneho sporu o zameniteľnosť obchodného mena.

V prípade sporov o zameniteľnosť podľa názoru Najvyššieho súdu SR vyjadrenom v rozsudku sp. zn. 6 Obdo 194/97 môže k zameniteľnosti dôjsť aj medzi právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom, ak podnikajú v tom istom alebo podobnom, ľahko zameniteľnom odbore a dodatok v obchodnom mene fyzickej osoby, odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, je zhodný alebo zameniteľný s kmeňom obchodného mena právnickej osoby, pokiaľ nemá dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, napr. fyzická osoba podnikateľ s obchodným menom „Ján Novák - Kováč“ a právnická osoba „Kováčstvo u Jána Nováka s. r. o.“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prípadnú totožnosť alebo zameniteľnosť obchodného mena je nutné skúmať už v štádiu založenia spoločnosti. Už zapísané obchodné mena osôb zapísaných v obchodnom registri je možné preveriť na internetovej verzii obchodného registra, ktorú nájdete tu

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.