Remeselné živnosti a odborná spôsobilosť

Založenie s.r.o. s voľnými živnosťami nie je problém. Čo však v prípade, ak chcete v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonávať niektorú z remeselných alebo viazaných živností? 

Živnostenský zákon z množiny činností vykonávaných podnikateľským spôsobom vyčleňuje celkom 120 regulovaných živností, ktoré podľa miery ohrozenia štátom chránených záujmov člení do dvoch kategórií. V systematike živnostenského zákona je kategorizácia regulovaných živností vykonaná v jeho prílohách č. 1 až 2 formou úplného výpočtu ohlasovacích remeselných a viazaných živností.  

Remeselné živnosti sú živnosti, ktorých prevádzkovanie sa podmieňuje odbornou spôsobilosťou získanou vyučením v odbore. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnickej osobe musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti zodpovedný zástupca, ustanovený pre danú živnosť. Zodpovedný zástupca v zásade musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. Výnimkou je, ak je zodpovedným zástupcom u právnickej osoby spoločník alebo člen tejto právnickej osoby. 

Vymedzenie obsahu remeselných živností je obsiahnuté v materiáli vyhotovenom Ministerstvom vnútra SR, ktoré má na starosti správu živnostenského podnikania. Tento materiál je voľne dostupný na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie) a slúži aj ako orientačná pomôcka využiteľná pre záujemcov o získanie živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie niektorej z remeselných živností. 

Základným spôsobom preukázania odbornej spôsobilosti je predloženie výučného listu alebo iného dokladu o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak zodpovedný zástupca nedisponuje výučným listom v odbore je ho možné nahradiť viacerými spôsobmi, a to:

  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a súčasne dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a súčasne dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené pod číslom 1. alebo 2., a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a súčasne dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a súčasne dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní alebo 
  6. dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky. 

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti. Prax je možné preukázať dvoma spôsobmi, a to jednak predložením potvrdenia o vykonaní praxe od zamestnávateľa, alebo preložením faktúr za dané obdobie.  

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie sro

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.