Povinnosti po založení s.r.o.

Po úspešnom absolvovaní postupu založenia s.r.o. a jej zápise do obchodného registra je potrebné podniknúť niekoľko ďalších krokov na to, aby mohla spoločnosť riadne fungovať. Nižšie ponúkame postup, čo robiť po založení s.r.o., aby ste si splnili základné povinnosti voči úradom a niekoľko ďalších praktických informácií. 

Daňový úrad

Prvým úkonom je povinná registrácia na daňovom úrade, ktorá má za výsledok pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie.

Zároveň je možné registrovať sa aj na daňovom úrade na DPH, v prípade, že s.r.o. je  zdaniteľným subjektom, teda že už vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť. V takomto prípade pôjde o dobrovoľnú registráciu. Naproti tomu o povinnú registráciu na DPH ide najmä z dôvodu obratu spoločnosti, ak spoločnosť dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat aspoň 49 790 €. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla takýto obrat. Daňový úrad vydá na základe žiadosti zdaniteľnej osobe osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. 

Prihlásenie do e-Schránky povinne zriadenej štátom pre všetky právnické osoby (od 1.7.2017)

Pôvodný termín povinnej aktivácie elektronických schránok (e-Schránky) pre právnické osoby, vrátane s.r.o., sa posunul z 1. januára 2017 na 1. júl 2017. Je v záujme každej s.r.o., aby si hneď po zápise do OR konateľ spoločnosti zabezpečil prístup do e-Schránky. E-Schránka je obdoba klasickej poštovej schránky pre účely komunikácie s orgánmi verejnej správy (v súčasnosti predovšetkým so súdmi). Počnúc od 1.7.2017 štát aktivuje e-schránky všetkým právnickým osobám. Doručenie písomnosti do e-schránky má rovnaké právne účinky ako jej doručenie v prípade klasického zaslania s obálkou prostredníctvom pošty. Pri právnických osobách budú súdy od 1.7.2016 zasielať písomnosti (vrátane rozsudkov, platobných rozkazov) iba do e-Schránky. 

Prihlasovať sa do e-Schránky je možné cez web slovensko.sk. V mene právnickej osoby sa prihlasuje jej štatutárny orgán, pri s.r.o. je to konateľ, na základe elektronického občianskeho preukazu s čipom. 

Viac informácii si prečítajte v článku Ako sa konateľ s.r.o. prihlasuje do elektronickej schránky na slovensko.sk, v ktorom nájdete aj praktické videonávody. 

Zdravotná a Sociálna poisťovňa

Ak spoločnosť nezamestnáva žiadneho zamestnanca, nemá voči Sociálnej ani zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Ak má s.r.o. uzatvorenú s konateľom/spoločníkom mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu, nemusí sa registrovať na účely sociálneho ani zdravotného poistenia. 

Ak má spoločnosť zamestnancov je povinná zaregistrovať ich v Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Za zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia sa považuje fyzická osoba, ktorá má k spoločnosti akýkoľvek právny vzťah, na základe ktorého má nárok na príjem zo závislej činnosti a táto činnosť sa považuje za zárobkovú činnosť. Platiteľ takéhoto príjmu je považovaný za zamestnávateľa. 

Postavenie zamestnanca môže mať aj konateľ, ak za túto prácu má nárok na odmenu a tiež aj spoločník, ak je odmeňovaný za prácu v s.r.o. formou, ktorá sa podľa zákona o dani z príjmov považuje za príjem zo závislej činnosti. Dôležité je teda právo na príjem, ktoré vyplýva z právneho vzťahu. Pre registráciu nie je dôležité, či má alebo nemá príjem, ale to, či by naň mal nárok, či už na základe právneho predpisu, pracovnej zmluvy, zakladateľskej listiny, stanov alebo iného interného dokumentu spoločnosti. Povinnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni vzniká najneskôr deň pred vznikom právneho vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti. Zamestnávateľ má povinnosť do 8 dní oznámiť tieto skutočnosti zdravotnej poisťovni a do 15 dní oznámiť daňovému úradu uzatvorenie každej zmluvy, na základe ktorej môže vzniknúť daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich. 

Zriadenie podnikateľského účtu

Zákon síce neprikazuje s.r.o. zriadenie samostatného podnikateľského účtu, no takýto účet má svoje nesporné výhody, najmä z dôvodu prehľadnejšieho vedenia účtovníctva. Jeho význam spočíva v oddelení finančných zdrojov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou a súkromných finančných zdrojov. Ak sa podnikateľ rozhodne vo vybranej banke dobrovoľne založiť účet na podnikanie, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušným úradom (najmä daňovému úradu). 

Pečiatka, vizitky, logo, webová stránka

Rovnako tak nie je povinnosť, no nanajvýš vhodné, dať si vyhotoviť pečiatku obsahujúcu základné údaje o spoločnosti (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH), vytvoriť logo spoločnosti, vytlačiť vizitky, založiť pre spoločnosť webovú stránku a podobne, v závislosti od činnosti, ktorú bude spoločnosť vykonávať.

 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online

 

  

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.