Založenie s.r.o. - poplatky

V tomto článku sa dočítate všetko o poplatkch pri založení spoločnosti s ručeným obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku. V závere ukážeme, ako je možné pri založení s.r.o. ušetriť. Výška poplatkov je ustanovená predovšetkým v zákone č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

(článok bol aktualizovaný po zmene súdnych poplatkov od 1.1.2016)

Notárske poplatky

Pri založení s.r.o. je nutné podpisy na určitých dokumentoch úradne overiť u notára alebo na matrike. Overenie podpisu sa vyžaduje na zakladateľskej listine (spoločenskej zmluve), plnomocenstve pre osobu, ktorá vybavuje zápis (ak si zápis nevybavuje zakladateľ sám) a na samotnom návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Poplatok za overenie jedného podpisu je nižší na matrike ako na notárskom úrade. Overenie 1 podpisu na matrike stojí 1,50 eur za každý podpis. Významnejšiu úsporu na poplatkoch za overenie podpisu je možné dosiahnuť, ak sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra vykoná elektronicky (túto službu poskytuje napríklad aj naša spoločnosť), pretože pri elektronickom konaní postačuje menej úradne overených dokumentov a na plnomocenstve a návrhu na zápis nemusia byť podpisy úradne overené vôbec.

Poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia

Ďalším výdavkom je poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 eur a 15 eur na každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Pri ohlasovaní živnosti je možné ušetriť nemalé peniaze vďaka elektronickému ohláseniu živnosti. Pri elektronickom podaní došlo k zrušeniu poplatkov za voľné živnosti a poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť sa znížil na polovicu (7,50 eur). To platí len v prípade, ak sa celé ohlásenie živností podá elektronicky a podpíše zaručeným elektronickým podpisom. Napríklad naša spoločnosť ohlasovanie živnosti vykonáva elektronicky, takže s nami neplatíte za vydanie voľných živností žiadne poplatky.

Súdny poplatok za zápis do obchodného registra

V prípade súdnych poplatkov je potrebné zaplatiť súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra. Jeho výška je pri klasickom "papierovom" podaní 300 eur. Na tomto mieste sa dokáže ušetriť ďalšia nemalá suma. Ak sa návrh na zápis podáva elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom tento poplatok sa zníži na polovicu a jeho výška bude iba 150 eur. Keďže naša spoločnosť založenie s.r.o. vykonáva kompletne elektronicky, ušetríme Vám okrem poplatkov za voľné živnosti aj polovicu z výšky súdneho poplatku. 

AKO SA DÁ NA ZALOŽENÍ S.R.O. UŠETRIŤ?

Na založení s.r.o. je možné ušetriť, ak sa rozhodnete pre založenie online, napríklad prostredníctvom nášho portálu SroOnline.sk. Akú výšku úspory je možné získať? Pozrite si tabuľku nižšie. 

  Klient si zakladá s.r.o. sám Založenie s.r.o. cez SroOnline.sk
Správny poplatok (kolok) za 15 voľných živností 75 € (5 € za 1 živnosť) 0 €
Súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra 300 € 150 €
Poplatky za úradné overenie podpisov (dvojosobová spoločnosť)

16,50 €

9 €
Odmena za naše služby 0 € 99 € (resp. 69 €)*
Celkové náklady 391,50  258 
Celková úspora     

133,50   

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online

 

 

  

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.