Ako pozastaviť živnosť? Návod, povinnosti, dane a odvody pri prerušení živnosti

Pozastavenie živnosti predstavuje možnosť, ako si živnostník môže optimalizovať platenie odvodov, ak živnostenské oprávnenie nepotrebuje prevádzkovať počas celého roka. V tomto článku si rozoberieme dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť pred tým, ako sa rozhodnete svoju živnosť prerušiť.

Čo je to pozastavenie živnosti alebo prerušenie živnosti?

Pozastavenie živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (Živnostenský zákon). Ide o dočasné prerušenie živnostenského oprávnenia na dobu určitú, počas ktorej nebudete považovaný za živnostníka.

Pojmovo Živnostenský zákon používa slová ako “pozastavenie prevádzkovania živnosti” prípadne “pozastavenie živnostenského oprávnenia”, ale v bežnej reči sa skôr zaužívali zjednodušené názvy ako prerušenie živnosti alebo pozastavenie živnosti. Ide však o to isté, označované len iným slovom.

Ako a kde je možné podať oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti?

Živnosť pozastavíte podaním oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktoré je potrebné podať na živnostenský úrad jedným z týchto spôsobov:

  • osobne na živnostenskom úrade miestne príslušnom podľa bydliska živnostníka
  • online cez portál slovensko.sk (potrebná čítačka kariet eID a elektronický podpis)
  • online cez portál sroonline.sk (stačí počítač s internetom, bez potreby elektronického podpisu)

Osobne na živnostenskom úrade

Prerušiť živnostenské oprávnenie je možné osobnou návštevou na živnostenskom úrade, ktorý je miestne príslušný k trvalému bydlisku živnostníka. Ak máte trvalý pobyt na inom mieste, ako sa v skutočnosti zdržiavate, musíte vycestovať a osobne sa dostaviť na úrad v mieste bydliska. Taktiež bude potrebné zaplatiť poplatok 4 eurá.

Portál slovensko.sk

Podať oznámenie o pozastavení živnostenského oprávnenia je možné aj elektronicky cez štátny web slovensko.sk. V tomto prípade nemusíte prísť osobne na úrad, avšak musíte mať elektronický občiansky preukaz (eID) a k nemu aj čítačku na eID karty. Na občianskom preukaze tiež je potrebné mať nahratý kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a v počítači musíte mať nainštalovaný softvérov na ovládanie karty (eID) a ďalšie súvisiace aplikácie. Ak s týmito aplikáciami nerobíte denne, môže to byť pre bežného človeka zbytočne komplikované.

Portál SroOnline.sk - najjednoduchšie riešenie

Prerušiť živnosť online môžete aj jednoduchšie, bez nutnosti elektronického podpisu, bez nutnosti inštalácie špeciálnych softvérov a programov. Stačí vám počítač alebo telefón s pripojením na internet a všetko vybavíte cez jednoduchý formulár v bežnom internetovom prehliadači. Stačí ísť na stránku SroOnline.sk a vyplniť veľmi jednoduchý a zrozumiteľný online formulár na pozastavenie živnosti.

Po vyplnení formuláru vám príde mailom automaticky vygenerovaná žiadosť o pozastavenie (prerušenie) živnosti, ktorú stačí vlastnoručne podpísať, naskenovať a poslať mailom naspäť. Vy nemusíte nikam cestovať ani vypĺňať žiadne zložité elektronické formuláre. O všetko sa postará portál SroOnline za vás za prijateľne nízku cenu 24 eur + poplatok 2 eurá (spolu 26 eur).

Ako dlho môže byť živnosť pozastavená?

Živnostenské oprávnenie môžete pozastaviť na ľubovoľne dlhú dobu. V súčasnosti už nie sú určené žiadne minimálne ani maximálne doby, na ktorú môže byť živnosť pozastavená. Taktiež nie je ani žiadne obmedzenie, ako často môžete živnosť pozastavovať a následne obnovovať. Dĺžku pozastavenia môžete aj počas samotného pozastavenia živnosti meniť.

Účinky prerušenia živnosti nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo iným neskorším dňom, ktorý uvediete v oznámení.

Odvody po pozastavení živnosti

Od okamihu pozastavenia živnosti prestanete platiť odvody ako živnostník. V prípade zdravotných odvodov však pozor na to, že zdravotné odvody bude potrebné uhrádzať aj po pozastavení živností, už síce nie ako živnostník, ale z iného právneho titulu - buď ako samoplatiteľ, alebo napríklad ako zamestnanec.

Povinnosti voči daňovému úradu po podaní oznámenia o pozastavení živnosti

Prerušenie živností oznámi živnostenský úrad daňovému úradu automaticky. Živnostník pri pozastavenej živnosti v tomto prípade nemusí odovzdať kartičku s DIČ (osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla).

Ak ste prerušili živnosť počas začatého zdaňovacieho obdobia, podáte ešte daňové priznanie k dani z príjmu v štandardnej lehote na podanie daňového priznania. Počas prerušenej živnosti neplatíte preddavky na daň z príjmu, ale samotnú skutočnú daň z príjmu zaplatiť musíte, ak vám po podaní daňového priznania vznikne daňová povinnosť.

Ak ste ako živnostník boli platca DPH, po pozastavení živností musíte požiadať o zrušenie registrácie na DPH a vrátiť kartičku s IČ DPH (ružová kartička) v lehote 10 dní odo dňa, kedy ste prestali byť platiteľom DPH podľa rozhodnutia o zrušení registrácie vydaného daňovým úradom.

Kde začať s pozastavením živnosti?

Ak chcete svoju živnosť rýchlo prerušiť a to bez zbytočných papierovačiek, nechajte si pozastaviť živnosť online cez SroOnline.sk. Online formulár na pozastavenie živnosti vyplníte jednoducho cez počítač alebo telefón bez potreby inštalácie akýchkoľvek doplnkov.

Po vyplnení formulára vám príde e-mailom pdf súbor so žiadosťou o pozastavenie živnosti, ktorú stačí vlastnoručne podpísať a poslať mailom naskenovanú naspäť. Nemusíte nikde chodiť, stačí si už len počkať na potvrdenie o prerušení živnosti, ktoré vám o pár dní pride na váš mail. Cena služby je 26 eur (vrátane poplatku za prerušenie živnosti).

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.