Zjednodušené zakladanie s.r.o. prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

Od 1. februára 2023 sa zaviedol alternatívny, zjednodušený, proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Zjednodušené založenie má viacero limitov a nových podmienok a existuje popri štandardnému spôsobu založenia SRO. Pozrime sa na to, pre koho je takéto zjednodušené založenie vhodné a pre koho nie.

V čom spočíva zjednodušenie

Cieľom novej právnej úpavy je umožniť zjednodušeným spôsobom založiť SRO. Na tento účel bol vytvorený online formulár tak, aby výsledkom bolo vygenerovanie zakladateľskej listiny (resp. spoločenskej zmluvy pri viacerých spoločníkoch) a ostatných dokumentov potrebných k návrhu na zápis. Na svojom webovom sídle zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR vzor spoločenskej zmluvy. Následne po vyplnení formulára sa zapíšu údaje prostredníctvom elektronickej služby do obchodného registra. V súčasnosti takto na princípe online formulárov už funguje napr. portál sroonline.sk, cez ktorý si viete už teraz založiť firmu online.

Ďalšie zjednodušenie je v samotných procesoch založenia SRO. Štandardný proces založenia s.r.o. je 2-krokový. Najprv je potrebné získať živnostenské oprávnenie pre s.r.o. a následne podať návrh na zápis na príslušný registrový súd. V zjednodušenom procese sa všetko vybaví v jednom kroku a živnostenské oprávnenie vznikne automaticky zápisom firmy do obchodného registra. Týmto sa proces registrácie s.r.o. o niečo zrýchli. Pri zjednodušenom založení s.r.o. je miestne príslušným súdom pre všetky zjednodušené zakladania Okresný súd Žilina bez ohľadu na sídlo zakladanej firmy.

Zjednodušený proces nie je vhodný pre každého

Zjednodušený proces založenia s.r.o. nie je vhodný pre každý typ podnikania. Priamo zákon limituje, pre ktoré typy predmetov podnikania (živností) je možné založiť s.r.o. zjednodušeným spôsobom. Nová právna úprava definuje aj ďalšie nové podmienky pre zakladateľov a konateľov eseročiek, ako napríklad maximálny počet spoločníkov, povinnosť zakladateľov mať účet zriadený v banke a ďalšie. Popri zjednodušenom spôsobe vytvorenia firmy je stále možnosť založiť s.r.o. aj štandardným spôsobom bez obmedzení.

Aké predmety podnikania a koľko môže mať zjednodušená s.r.o.?

Medzi najvýznamnejšie nevýhody zjednodušene založenej s.r.o. patrí obmedzenie počtu a typu predmetov podnikania. Zjednodušene založená s.r.o. môže mať najviac 15 predmetov podnikania – a to výlučne len voľné živnosti.

Zoznam voľných živností pre zjednodušene založenú SRO obsahuje celkovo 73 živností, z ktorých si vybrať je možné maximálne do 15 činností. Zoznam dostupných živností pri zjednodušenej s.r.o. je oproti úplnému zoznamu všetkých druhov živností o dosť stručnejší. Nebude možné zadefinovať ani vlastné znenie voľnej živnosti.

Remeselné alebo viazané živnosti nie je možné v rámci zjednodušeného založenia s.r.o. uvádzať vôbec. Tak isto ani predmety podnikania podľa osobitných zákonov, ako napr. finanční sprostredkovatelia, architekti, lekári, advokáti a podobne.

Všetky s.r.o., ktoré budú chcieť mať viac ako 15 voľných živností, alebo mať akúkoľvek remeselnú, alebo viazanú živnosť, budú musieť postupovať podľa štandardného spôsobu zakladania SRO.

Maximálny počet spoločníkov a povinnosť mať účet v banke

Pri zjednodušene založenej s.r.o. sa upravujú aj ďalšie dodatočné podmienky na strane zakladateľov, ktoré pri klasickom založení s.r.o. nie sú. Popri štandardných podmienkach ako je zákaz nedoplatkov na daniach, sociálnom poistení, zákaz exekúcií, pribudnú ďalšie podmienky.

Zjednodušene založenú s.r.o. môže založiť najviac 5 zakladateľov. Každý zo zakladateľov, ktorý je fyzickou osobou, musí konať osobne. Ak je zakladateľ právnická osoba, musí konať výlučne prostredníctvom štatutára. Zastúpenie na základe plnomocenstva pri zjednodušenom založení s.r.o. nie je možné.

Ďalšia podmienka pri zjednodušenom založení s.r.o. je, že každý zo zakladateľov bude musieť mať zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Ak nemáte účet v eurách, budete musieť založiť s.r.o. klasickým spôsobom.

Zmeny pre konateľov

Ani konateľov s.r.o. neobídu ďalšie nové podmienky pri zjednodušenom založení spoločnosti. Po novom musí byť správcom vkladu (základného imania) výlučne konateľ. Konateľ s.r.o. musí byť bezúhonný, pričom bezúhonnosť sa pri zjednodušenom založení posudzuje prísnejšie ako doteraz podľa živnostenského zákona – t.j. výnimky z bezúhonnosti sú užšie ako podľa živnostenského zákona.

(Ne)možnosť výberu dátumu zápisu do obchodného registra

Ďalšou zmenou je, že pri zjednodušenom zakladaní s.r.o. nie je možné určiť navrhovaný dátum zápisu údajov do obchodného registra. Táto možnosť ostáva len pre klasické zakladania eseročiek. V praxi sa to vyúžíva napríklad na zápisy do obchodného registra k 1.1. kalendárneho roka alebo k inému ľubovoľnému dátumu určenému podľa rozhodnutia zakladateľov.

Pre zhrnutie uvádzame podmienky zjednodušeného založenia s.r.o.:

 • spoločnosť sa založí prostredníctvom na tu určeného vzoru spoločenskej zmluvy elektronickým spôsobom (nutnosť čitačky kariet eID a nového občianskeho preukazu s elektronickým podpisom pre všetkých zakladateľov)
 • predmetom podnikania spoločnosti môžu byť len voľné živnosti a to maximálne do 15 voľných živností vybraných z nového zoznamu 73 voľných živností
 • spoločnosť nesmie mať v predmetoch podnikania remeselnú ani viazanú živnosť, ani predmet podnikania podľa osobitných predpisov
 • spoločníkmi sú osoby, ktoré majú zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA); ak nemáte účet v eurách nebude možné založiť s.r.o. zjednodušeným spôsobom
 • spoločníci, ktorí sú fyzickými osobami, nemôžu byť pri zakladaní spoločnosti zastúpení
 • spoločníci, ktorí sú PO, musia konať pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu
 • spoločnosť nesmie mať viac ako päť spoločníkov
 • spoločnosť musí byť založená za účelom podnikania
 • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“ (t.j. iné dodatky právnej formy, ako napríklad „spol. s r. o.“, nebudú možné)
 • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné
 • správcom vkladu musí byť konateľ
 • spoločnosť nesmie mať ustanovenú dozornú radu
 • konateľ spoločnosti musí byť bezúhonný, pričom bezúhonnosť sa pri zjednodušenom založení myslí prísnejšie ako podľa živnostenského zákona
 • konateľ musí byť zapísaný v registri fyzických osôb podľa osobitného predpisu; z uvedeného vyplýva, že zahraničné osoby bez pobytu v SR nie sú zapísané v registri FO a teda nemôžu zjednodušene založiť s.r.o.
 • miestne príslušným súdom na zápis zjednodušene založených s.r.o. bude vždy Okresný súd Žilina bez ohľadu na sídlo firmy

Čo sa nemení?

Základné imanie s.r.o. ostáva stále v minimálnej výške 5000 eur. Zakladatelia eseročky stále nesmú mať daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom poistení a nesmie byť na nich vydané poverenie na vykonanie exekúcie. K sídlu spoločnosti bude stále potrebné prikladať súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom väčšiny spoluvlastníkov, prípade s elektronickými podpismi vlastníkov.

Poplatky za zápis do obchodného registra pri zjednodušenom zakladaní s.r.o.

Čo sa týka súdneho poplatku za prvozápis s.r.o. do obchodného registra, v tejto oblasti došlo od apríla 2024 k zvýšeniu súdneho poplatku. Poplatok za zápis do obchodného registra sa zvýšil zo 150 EUR na 220 EUR.

Zvýšenie súdneho poplatku značne znevýhodňuje tento zjednodušený proces, nakoľko je drahší o 40 eur v porovnaní s alternatívnym spôsobom zápisu, ktorý ponúka klasické založenie s.r.o.. Pri klasickom založení s.r.o. je možné návrh na zápis do obchodného registra podať aj prostredníctvom notára, kde je poplatok nižší - len vo výške 180 eur.

Pre koho nebude vhodné založiť s.r.o. zjednodušeným spôsobom?

Najčastejšie situácie, kedy nebude možné alebo výhodné zjednodušené založenie s.r.o. budú tieto prípady (teda je potrebné založiť s.r.o. štandardným spôsobom):

 • potrebujete viac ako 15 predmetov podnikania
 • potrebujete v predmetoch podnikania remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. elektrikári, remeselníci, kuchári, kozmetičky, prekladatelia a podobne)
 • chcete podnikať v oblasti, ktoré regulujú osobitné zákony, ako napríklad dopravcovia, finanční sprostredkovatelia, architekti, lekári a podobne
 • nemáte nový občiansky preukaz s nainštalovaným elektronickým podpisom prípadne vám chýba čítačka eID kariet, alebo len nemáte dostatočnú zručnosť na prácu s elektronickými formulármi
 • nemáte účet v banke v eurách
 • niektorý zo zakladateľov je zahraničná osoba, ktorá nie je zapísaná v registri fyzických osôb SR
 • pri založení s.r.o. sa chcete nechať zastúpiť na základe plnomocenstva
 • nechcete riskovať prepadnutie súdneho poplatku 150 eur za chybne vyplnený formulár návrhu na zápis

Zhrnutie

Najvýznamnejším zjednodušením procesu založenia SRO je poskytnutie vzoru spoločenskej zmluvy a preskočenie ohlásenia živností na živnostenskom úrade. Tento krok však ani pri štandardnom založení nepredstauje veľký problém. Živnostenské úrady vybavujú živnosti už teraz rýchlo - do 3 pracovných dní. Častokrát aj v deň podania alebo na nasledujúci deň. Ohlásenie živností je tiež možné podať elektronicky a súčasne s ním aj návrh na zápis na obchodný register, a tak všetko je možné vybaviť cez jeden úrad aj dnes.

Za hlavné nedostatky zjednodušeného procesu považujeme zavedenie veľkého množstva nových pravidiel a podmienok. Medzi tie najvýznamnejšie nedostatky patrí obmedzenie počtu predmetov podnikania, nemožnosť remeselných/viazaných živností, nutnosť elektronického podpisu pre každého zakladateľa a nemožnosť zastúpenia pri zjednodušenom založení. Taktiež nezabúdajme, že vo väčšine prípadov aj tak nezaložíte s.r.o. úplne elektronicky, keďže budete musieť doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti k sídlu firmy. Ten musí byť aj pri zjednodušenom založení s úradne overeným podpisom vlastníka (notár/matrika), ak vlastník nehnuteľnosti nemá elektronický podpis.

Súvisiace dokumenty na stiahnutie:

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.