Oplatí sa založiť s.r.o. novým zjednodušeným spôsobom?

Od 1.2.2023 existujú dva spôsoby, akými viete založiť novú s.r.o.: štandardný spôsob založenia SRO a zjednodušený spôsob založenia SRO s určitými limitmi. Zjednodušený spôsob založenia s.r.o. má viacero obmedzení a rozhodne nie je vhodný pre každý typ podnikania. Navyše po zvýšení súdnych poplatkov platných od apríla 2024 predstavuje aj nákladnejšiu formu založenia s.r.o. v porovnaní s alternatívnymi spôsobmi zápisu do obchodného registra. V tomto článku si porovnáme, pre koho je zjednodušený proces založenia s.r.o. výhodný a pre koho nie.

Aké predmety podnikania môže mať zjednodušene založená s.r.o.?

Zatiaľ čo štandardný spôsob založenia s.r.o. vás nebude nijakým spôsobom obmedzovať v čom môžete podnikať a koľko predmetov podniknia (živností) si vyberiete, pri zjednodušenom vytvorení s.r.o. si môže vybrať len niektoré voľné živnosti. Zoznam povolených živností pri zjednodušenom postupe je o dosť užší (73 voľných živností) ako úplný zoznam všetkých typov živností pri štandardnom postupe (viac ako 180 voľných, remeselných, viazaných živností). Navyše pri zjednodušenom procese si môžete zvoliť najviac 15 voľných živností zo zoznamu dostupných 73 voľných živností.

Pri zjednodušenom procese založenia s.r.o. nemôžete do predmetov podnikania zadať ani žiadnu remeselnú, ani viazanú živnosť, ani iné regulované predmety podnikania podľa osobitných zákonov. Vypadáva aj možnosť vybrať si vlastné znenie voľnej živnosti.

Presnejší zoznam živností, ktorý (ne)môžete zapísať v rámci zjednodušeného spôsobu založenia s.r.o., si môžete pozrieť v osobitnom článku na tému predmetov podnikania (živností) zjednodušene založanej s.r.o..

Musíte mať nový občiansky preukaz, čítačku kariet a elektronický podpis?

Proces zjednodušeného založenia s.r.o. prebieha výlučne elektronicky. Na podpis zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy budete potrebovať nový občiansky preukaz (eID) s elektronickým podpisom, musíte vedieť svoj BOK a PIN kód a potrebujete čítačku kariet. Taktiež musíte nainštalovať softvér na ovládanie eID a ďalšie ovládače. Tak ako je to s každým novým programom, aj tu potrvá kým sa človek zorientuje, ako s ním pracovať. Existujú aj možnosti ako založiť s.r.o. online aj bez nového občianskeho preukazu (eID).

Limit počtu spoločníkov a povinný účet v banke

Zjednodušene založená s.r.o. môže mať najviac 5 spoločníkov, z ktorých každý musí mať v čase zápisu do obchodného registra zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Zakladateľ tiež musí byť zapísaný v registri fyzických osôb SR. Pri tradičnom založení s.r.o. tieto podmienky a obmedzenia nie sú.

Nemožnosť zastúpenia

Zastúpenie pri zjednodušenom založení s.r.o. nebude možné. Každý zo zakladateľov musí konať výlučne osobne alebo v prípade zakladateľa, ktorý je právnickou osobou, prostredníctvom štatutárneho zástupcu.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti k sídlu

Pri zápise sídla do obchodného registra musíte ako prílohu k návrhu na zápis priložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Podpis vlastníka nehnuteľnosti musí byť úradne overený u notára alebo ho môže podpísať vlastník nehnuteľnosti s elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Ak vlastník nehnuteľnosti nemá elektronický podpis a časovú pečiatku, skomplikuje vám to zjednodušený proces vytvorenia firmy, návšteve notára sa tak nevyhnete.

Poplatok za zápis

Počnúc od apríla 2024 došlo k zvýšeniu súdnych poplatkov za zápis do obchodného registra. Po novom sa zvýšil súdny poplatok pri zjednodušenom založení s.r.o. z pôvodnej sumy 150 eur na 220 eur. V súčasnosti je možné alternatívne vykonať zápis do obchodného registra s notárskym poplatkom za zápis 180 eur a to formou notárskeho zápisu (v tomto prípade však nejde o zjednodušené založenie s.r.o., ale o klasické založenie s.r.o., pri ktorom je nutné mať vlastné zakladateľské dokumenty a vopred požiadať o živnostenské oprávnenie).

Komu sa oplatí založiť s.r.o. novým zjednodušeným procesom

Založiť s.r.o. zjednodušeným spôsobom sa oplatí zvážiť, ak spĺňate všetky tieto predpoklady:

 • každý zo zakladatelov firmy má nový občiansky preukaz s elektronickým podpisom, disponuje čítačkou kariet a vie pracovať so štátnymi elektronickými formulármi
 • postačuje vám v predmetoch podnikania s.r.o. najviac 15 voľných živností z nového (užšieho) zoznamu voľných živností
 • nebudete vykonávať v rámci podnikania žiadnu z regulovaných činností (remeselné živnosti, viazané živnosti, činnosti podľa osobitných zákonov)
 • každý zo zakladateľov má zriadený účet v banke v rámci platieb SEPA
 • viete doložiť k sídlu firmy súhlas vlastníka nehnuteľnosti s elektronickým podpisom a časovou pečiatkou vlastníka alebo s úradne overeným podpisom vlastníka pretransformovaný do elektronickej podoby
 • zakladateľmi s.r.o. sú výlučne len osoby zapísané v registri obyvateľov SR
 • spĺňate aj ďalšie zákonné podmienky na zjednodušené založenie spoločnosti

Pre koho nie je vhodné založiť s.r.o. novým zjednodušeným spôsobom

Naopak, založenie s.r.o. novým zjednodušeným spôsobom nebude vhodné najmä v týchto prípadoch (teda je potrebné založiť s.r.o. štandardným spôsobom):

 • potrebujete v predmetoch podnikania remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. elektrikári, remeselníci, kuchári, kozmetičky, prekladatelia, stavebné spoločnosti, realitné kancelárie a veľa ďalších) alebo chcete naformulovať vlastné znenie predmetu podnikania ako voľnej živnosti
 • chceli by ste v predmetoch podnikania s.r.o. viac ako 15 voľných živností alebo chcete voľnú živnosť, ktorá sa v zozname voľných živností pre zjedodušenú s.r.o. nenachádza
 • nemáte nový občiansky preukaz s elektronickým podpisom, čítačku kariet alebo nemáte dostatočnú zručnosť na prácu so zložitými štátnymi elektronickými formulármi
 • budete podnikať v oblasti, ktorú regulujú osobitné zákony, ako napríklad dopravcovia, finanční sprostredkovatelia, architekti, lekári a podobne
 • niektorý zo zakladateľov nemá zriadený účet v banke v eurách
 • aspoň jeden zo zakladateľov s.r.o. nie je zapísaný v registri obyvateľov SR (napríklad zahraničná osoba, ktorá nemá povolenie na pobyt v SR)
 • pri založení s.r.o. sa chcete nechať zastúpiť na základe plnomocenstva

Ako založiť s.r.o. online bez obmedzení alebo klasicky papierovo s podpisom u notára?

Založiť s.r.o. bez omedzenia v počte predmetov podnikania alebo ak potrebujete remeselnú/viazanú živnosť, je možné online postupom cez portál SroOnline.sk. Pri založení s.r.o. cez portál SroOnline.sk si môžete vybrať neobmedzený počet voľných živností a taktiež je možné vybrať si aj remeselné alebo viazané živnosti do predmetov podnikania vašej firmy. Celé založenie s.r.o. viete vybaviť buď online s novým občianskym preukazom alebo môžete zakladateľské dokumenty podpísať aj klasicky vlastnoručne s overeným podpisom o notára alebo na matrike. Ďalšou výhodou je nižší poplatok za zápis (180 eur) v porovnaní so súdnym poplatkom za zápis pri tzv. "zjednodušenom založení", ktorý je vo výške 220 eur

Zhrnutie na záver

V tomto článku sme sa venovali porovnaniu, pre koho je zjednodušené založenie s.r.o. vhodné a pre koho nie. Porovnaním výhod a nevýhod nového a už existujúceho procesu registrácie s.r.o. musíme urobiť záver, že nový zjednodušený spôsob nie je pre veľkú časť podnikateľov výhodnejšou variantou.

Nový spôsob registrácie s.r.o. je limitujúci v počte a typoch predmetoch podnikania, taktiež musia všetci zakladatelia vykonať celý proces elektronicky s eID a čítačkou kariet. Zakladatelia tiež nesú sami plnú zodpovednosť za správnosť formulára nakoľko zastúpenie nie je možné. Nový spôsob registrácie s.r.o. je preto vhodný najmä pre technicky zrušnejších ľudí, ktorí presne vedia, v čom chcú podnikať, nebudú vykonávať žiadnu remeselnú ani viazanú živnosť a vedia doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti k sídlu v požadovanej forme. Po zvýšení súdnych poplatkov v apríli 2024 je táto forma založenia aj nákladnejšia v porovnaní s inými možnosťami.

Štandardný spôsob registrácie s.r.o. ostáva naďalej relevantnou možnosťou založenia s.r.o., ktorú by mal zvážiť každý zakladateľ firmy. Môžete si vybrať bez obmedzení akýkoľvek počet a typ predmetu podnikania (voľné, remeselné, viazané živnosti), taktiež sa môžete rozhodnúť či zakladateľské dokumenty podpíšete klasicky u notára/matrike alebo dokumenty podpíšete elektronicky. V prípade registrácie s.r.o. cez externého registrátora navyše získate aj nižší poplatok za zápis.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.