Oplatí sa založiť s.r.o. novým zjednodušeným spôsobom?

Od 1.2.2023 budú existovať dva spôsoby, akými viete založiť novú s.r.o.: štandardný spôsob založenia SRO a zjednodušený spôsob založenia SRO s určitými limitmi. Zjednodušený spôsob založenia s.r.o. bude o niečo rýchlejší, ale bude mať viacero obmedzení a rozhodne nebude vhodný pre každý typ podnikania. V tomto článku si porovnáme, pre koho bude zjednodušený proces založenia s.r.o. výhodný a pre koho nie.

Aké predmety podnikania môže mať zjednodušene založená s.r.o.?

Zatiaľ čo štandardný spôsob založenia s.r.o. vás nebude nijakým spôsobom obmedzovať v čom môžete podnikať a koľko predmetov podniknia (živností) si vyberiete, pri zjednodušenom vytvorení s.r.o. si môže vybrať len niektoré voľné živnosti. Zoznam povolených voľných živností pri zjednodušenom postupe je o niečo užší (73 živností) ako úplný zoznam voľných živností pri štandardnom postupe (viac ako 100 živností). Navyše pri zjednodušenom procese si môžete zvoliť najviac 15 voľných živností zo zoznamu dostupných 73 živností.

Pri zjednodušenom procese založenia s.r.o. nemôžete do predmetov podnikania zadať ani žiadnu remeselnú, ani viazanú živnosť, ani iné regulované predmety podnikania podľa osobitných zákonov. Vypadáva aj možnosť vybrať si vlastné znenie voľnej živnosti.

Presnejší zoznam živností, ktorý (ne)môžete zapísať v rámci zjednodušeného spôsobu založenia s.r.o., si môžete pozrieť v osobitnom článku na tému predmetov podnikania (živností) zjednodušene založanej s.r.o..

Musíte mať nový občiansky preukaz, čítačku kariet a elektronický podpis?

Proces zjednodušeného založenia s.r.o. bude prebiehať výlučne elektronicky. Na podpis zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy budete potrebovať nový občiansky preukaz (eID) s elektronickým podpisom, musíte vedieť svoj BOK a PIN kód a potrebujete čítačku kariet. Taktiež musíte nainštalovať softvér na ovládanie eID a ďalšie ovládače. Tak ako je to s každým novým programom, aj tu potrvá kým sa človek zorientuje, ako s ním pracovať. Existujú aj možnosti ako založiť s.r.o. online aj bez nového občianskeho preukazu (eID).

Limit počtu spoločníkov a povinný účet v banke

Zjednodušene založená s.r.o. môže mať najviac 5 spoločníkov, z ktorých každý musí mať v čase zápisu do obchodného registra zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Zakladateľ tiež musí byť zapísaný v registri fyzických osôb SR. Pri tradičnom založení s.r.o. tieto podmienky a obmedzenia nie sú.

Nemožnosť zastúpenia

Zastúpenie pri zjednodušenom založení s.r.o. nebude možné. Každý zo zakladateľov musí konať výlučne osobne alebo v prípade zakladateľa, ktorý je právnickou osobou, prostredníctvom štatutárneho zástupcu.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti k sídlu

Pri zápise sídla do obchodného registra musíte ako prílohu k návrhu na zápis priložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Podpis vlastníka nehnuteľnosti musí byť úradne overený u notára alebo ho môže podpísať vlastník nehnuteľnosti s elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Ak vlastník nehnuteľnosti nemá elektronický podpis a časovú pečiatku, skomplikuje vám to zjednodušený proces vytvorenia firmy, návšteve notára sa tak nevyhnete.

Komu sa oplatí založiť s.r.o. novým zjednodušeným procesom

Založiť s.r.o. zjednodušeným spôsobom sa oplatí zvážiť, ak spĺňate všetky tieto predpoklady:

 • každý zo zakladatelov firmy má nový občiansky preukaz s elektronickým podpisom, disponuje čítačkou kariet a vie pracovať so štátnymi elektronickými formulármi
 • postačuje vám v predmetoch podnikania s.r.o. najviac 15 voľných živností z nového (užšieho) zoznamu voľných živností
 • nebudete vykonávať v rámci podnikania žiadnu z regulovaných činností (remeselné živnosti, viazané živnosti, činnosti podľa osobitných zákonov)
 • každý zo zakladateľov má zriadený účet v banke v rámci platieb SEPA
 • viete doložiť k sídlu firmy súhlas vlastníka nehnuteľnosti s elektronickým podpisom a časovou pečiatkou vlastníka alebo s úradne overeným podpisom vlastníka pretransformovaný do elektronickej podoby
 • zakladateľmi s.r.o. sú výlučne len osoby zapísané v registri obyvateľov SR
 • spĺňate aj ďalšie zákonné podmienky na zjednodušené založenie spoločnosti

Pre koho nie je vhodné založiť s.r.o. novým zjednodušeným spôsobom

Naopak, založenie s.r.o. novým zjednodušeným spôsobom nebude vhodné najmä v týchto prípadoch (teda je potrebné založiť s.r.o. štandardným spôsobom):

 • potrebujete v predmetoch podnikania remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. elektrikári, remeselníci, kuchári, kozmetičky, prekladatelia, stavebné spoločnosti, realitné kancelárie a veľa ďalších) alebo chcete naformulovať vlastné znenie predmetu podnikania ako voľnej živnosti
 • chceli by ste v predmetoch podnikania s.r.o. viac ako 15 voľných živností alebo chcete voľnú živnosť, ktorá sa v zozname voľných živností pre zjedodušenú s.r.o. nenachádza
 • nemáte nový občiansky preukaz s elektronickým podpisom, čítačku kariet alebo nemáte dostatočnú zručnosť na prácu so zložitými štátnymi elektronickými formulármi
 • budete podnikať v oblasti, ktorú regulujú osobitné zákony, ako napríklad dopravcovia, finanční sprostredkovatelia, architekti, lekári a podobne
 • niektorý zo zakladateľov nemá zriadený účet v banke v eurách
 • aspoň jeden zo zakladateľov s.r.o. nie je zapísaný v registri obyvateľov SR (napríklad zahraničná osoba, ktorá nemá povolenie na pobyt v SR)
 • pri založení s.r.o. sa chcete nechať zastúpiť na základe plnomocenstva

Ako založiť s.r.o. online bez obmedzení alebo klasicky papierovo s podpisom u notára?

Založiť s.r.o. bez omedzenia v počte predmetov podnikania alebo ak potrebujete remeselnú/viazanú živnosť, je možné online postupom cez portál SroOnline.sk. Pri založení s.r.o. cez portál SroOnline.sk si môžete vybrať neobmedzený počet voľných živností a taktiež je možné vybrať si aj remeselné alebo viazané živnosti do predmetov podnikania vašej firmy. Celé založenie s.r.o. viete vybaviť buď online s novým občianskym preukazom alebo môžete zakladateľské dokumenty podpísať aj klasicky vlastnoručne s overeným podpisom o notára alebo na matrike.

Zhrnutie na záver

V tomto článku sme sa venovali porovnaniu, pre koho je zjednodušené založenie s.r.o. vhodné a pre koho nie. Porovnaním výhod a nevýhod nového a už existujúceho procesu registrácie s.r.o. musíme urobiť záver, že nový zjednodušený spôsob nebude pre veľkú časť podnikateľov výhodnejšou variantou.

Nový spôsob registrácie s.r.o. je limitujúci v počte a typoch predmetoch podnikania, taktiež musia všetci zakladatelia vykonať celý proces elektronicky s eID a čítačkou kariet. Zakladatelia tiež nesú sami plnú zodpovednosť za správnosť formulára nakoľko zastúpenie nie je možné. Nový spôsob registrácie s.r.o. bude preto vhodný najmä pre technicky zrušnejších ľudí, ktorí presne vedia v čom chcú podnikať, nebudú vykonávať žiadnu remeselnú ani viazanú živnosť a vedia doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti k sídlu v požadovanej forme.

Štandardný spôsob registrácie s.r.o. ostáva naďalej relevantnou možnosťou založenia s.r.o., ktorú by mal zvážiť každý zakladateľ firmy. Môžete si vybrať bez obmedzení akýkoľvek počet a typ predmetu podnikania (voľné, remeselné, viazané živnosti), taktiež sa môžete rozhodnúť či zakladateľské dokumenty podpíšete klasicky u notára/matrike alebo dokumenty podpíšete elektronicky.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.